WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат) - Реферат

Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат) - Реферат

  1. Сон А. С, Хомицька Т. В., Клаупік Л. Е., Хрущ О. В., Герцев В. М. Методика діагностики функціонального стану осморецепторів гіпоталамуса у хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи // Інформаційний лист № 159. — К., 2004. — 2 с. (Дисертантом проведено інформаційний пошук, оброблений клінічний матеріал.)

  2. UA, Деклараційний патент на корисну модель № 21600, опубл. 15.03.2007. Бюл. № 3. МПК (2006): A61В 10/00. ОДМУ. Сон А. С., Герцев В. М. Спосіб прогнозування виникнення тривожних і депресивних розладів у хворих після кліпування розірваних інтракраніальних артеріальних аневризм. Заявка № u 2006.11236 від 25.10.2006. (Дисертантом виконано інформаційний пошук, проведено дослідження наявності тривожних і депресивних розладів, здійснено дискримінантний аналіз отриманих даних.)

АНОТАЦІЯ

Герцев В. М.Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.15 — нервові хвороби. Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", Харків, 2007.

Дисертація присвячена прогнозуванню віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів та оптимізації тактики ведення хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи. У результаті проведених досліджень розроблена система прогнозу віддалених наслідків хірургічного лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи. Система дозволяє прогнозувати наявність ознак інвалідності, виникнення тривожних і депресивних розладів. У більшості пацієнтів у віддаленому періоді захворювання спостерігаються тривожні та депресивні розлади; істотне зниження показників залежної від здоров'я якості життя; порушення концентрації уваги й аналітичності індуктивного мислення; порушення вегетативного тонусу у серцево-судинній системі, зміни водно-електролітного обміну. Виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання статистично вірогідно пов'язане з наявністю у хворих паренхіматозного, внутрішньошлуночкового крововиливу й тимчасового кліпування. Ознаки інвалідності статистично вірогідно пов'язані зі станом пацієнта при виписуванні зі стаціонару, наявністю епілептичних нападів у дебюті захворювання та локалізацією аневризми. На підставі розробленої системи прогнозу створений комплекс практичних рекомендацій, спрямований на оптимізацію тактики ведення хворих.

Ключові слова: аневризматичні інтракраніальні крововиливи, віддалені наслідки, прогноз.

АННОТАЦИЯ

Герцев В. Н. Прогноз отдаленных последствий аневризматических интра-краниальных кровоизлияний. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 — нервные болезни. Государственное учреждение "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины", Харьков, 2007.

Диссертация посвящена прогнозированию отдаленных последствий аневризматических интракраниальных кровоизлияний и оптимизации тактики ведения больных с аневризматическими интракраниальными кровоизлияниями. В результате проведенных исследований разработана система прогноза отдаленных результатов хирургического лечения больных с аневризматическими интракраниальными кровоизлияниями, состоящая в применении трех дискриминантных уравнений, позволяющих прогнозировать наличие признаков инвалидности, возникновение тревожных и депрессивных расстройств во всей исследуемой группе больных и в подгруп-пе пациентов, имеющих І степень в соответствии с GOS в отдаленном периоде заболевания. Выявлено, что у 67,1 % пациентов с аневризматическими интракраниальными кровоизлияниями в отдаленном периоде заболевания отмечаются тревожные и депрессивные расстройства различной степени выраженности; у них наблюдается существенное (более чем в два раза) снижение показателей зависимого от здоровья качества жизни в областях ролевого физического и ролевого эмоционального функционирования; в когнитивной деятельности наибольшие нарушения отмечаются в сферах концентрации внимания и аналитичности индуктивного мышления; у 81,9 % пациентов наблюдаются нарушения вегетативного тонуса в сердечно-сосудистой системе с преобладанием парасимпатикотонии, изменяется водно-электролитный обмен, что проявляется в снижении чувства жажды и повышении концентрации натрия в сыворотке крови. Воз-никновение тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с аневризматическими интракраниальными кровоизлияниями в отдаленном периоде заболевания статистически достоверно связано с наличием у них паренхиматозного, внутрижелудочкового кровоизлияния и временного клипирования. Наличие признаков инвалидности в отдаленном периоде заболевания статистически достоверно связано с состоянием пациента при выписке из стационара, наличием эпилептических приступов в дебюте заболевания и локализацией аневризмы. На основании разработанной системы прогноза отдаленных последствий аневризматических интракраниальных кровоизлияний создан комплекс практических рекомендаций, включающий в себя исследование психоэмоционального состояния пациентов, отнесенных к группе с высоким риском возникновения тревожных и депрессивных расстройств с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии, определение показателей зависимого от здоровья качества жизни с помощью опросника SF-36, а также содержания натрия в сыворотке крови. Разработанный комплекс практических рекомендаций направлен на оптимизацию тактики ведения больных с аневризматическими интракраниальными кровоизлияниями.

Ключевые слова: аневризматические интракраниальные кровоизлияния, отдаленные последствия, прогноз.

ANNOTATION

Ghertsev V. N.Prediction of the long-term outcomes of aneurysmal intracranial hemorrhages. — A manuscript.

Dissertation for the candidate of medical sciences degree in speciality 14.01.15 — nervous diseases. State institution "The Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of АМS of Ukraine", Kharkiv, 2007.

The dissertation is devoted to prediction of the long-term outcomes of aneurysmal intracranial hemorrhages and optimization of treatment policy. As a result of the researches the system of prediction of the long-term outcomes of surgical treatment of patients suffering from aneurysmal intracranial hemorrhages was created. The system allows to predict presence of physical inability attributes, occurrence of depression and anxiety disorders. The most patients in the long-term disease period have depressive and anxiety disorders, the severe reduction of health-related quality of life, the disorders in the concentration of attention and analyticity of inductive thinking, the infringements of the vegetative tonus in the cardiovascular system, disorders of water-electrolytic balance. The presence of depressive and anxiety disorders in the long-term disease period significantly depends on the presence of intracerebral hemorrhage, intraventricular hemorrhage and temporary clipping. The presence of physical inability attributes significantly depends on the patient's condition during his discharge from the hospital, presence of epileptic seizures in a debut of the disease and the localization of the aneurysm. On the basis of this system of prediction of the long-term outcomes the complex of practical recommendations, which is directed on optimization of treatment policy of the patients was created.

Key words: aneurysmal intracranial haemorrhages, long-term outcomes, prediction.

Підписано до друку 30.08.2007. Формат 60x90/16.

Папір письмовий. Друк різографічний. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 998.

Одеський державний медичний університет

65082, Одеса, Валіховський пров., 2.

Свідоцтво ДК № 668 від 13.11.2001.


 
 

Цікаве

Загрузка...