WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат) - Реферат

Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів (автореферат) - Реферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ

ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ"

ГЕРЦЕВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 616.831-005.1:616.13-007.64

Прогноз віддалених наслідківаневризматичних інтракраніальнихкрововиливів

14.01.15. — нервові хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків - 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Сон Анатолій Сергійович

Одеський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри

нейрохірургії і неврології

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Мерцалов Владислав Степанович,

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та

наркології АМН України", завідувач

відділу клінічної діагностики

доктор медичних наук, професор

Смоланка Володимир Іванович,

Ужгородський національний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії

Провідна установа: Інститут геронтології АМН України

Захист дисертації відбудеться "24" жовтня 2007 року,

о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.566.01

при ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН

України" (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46).

3 дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ "Інститут неврології, психіатрії

та наркології АМН України" (61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46).

Автореферат розісланий "8 " вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, старший

науковий співробітник Л. І. Дяченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Субарахноїдальний крововилив (САК) є одним із найбільш тяжких типів порушень мозкового кровообігу, який становить приблизно 0,5 % усіх нервово-психічних захворювань, близько 10 % усіх форм гострих порушень мозкового кровообігу, а також 8 % серед причин смерті внаслідок інсульту (Самойлов В. И., 1990; Крылов В. В., 1999; Morreale V. M., Meissner I., 1998). Найчастішою причиною САК є розрив артеріальних аневризм головного мозку (від 49 до 62 % випадків за даними різних авторів), що спостерігається переважно в осіб середнього віку (Віничук С. М, 1999; Акимов Г. А. и соавт., 2000; Одинак М. М., 2001). Частота аневризматичних САК становить від 2 до 39 випадків на 100 000 населення на рік (Zhang J. et al., 1998; Ingall T. et al., 2000; Голік В. А., 2003; Дзяк Л. А., Цуркаленко О. С., 2005). В Україні останніми роками відбувається збільшення частоти внутрішньочерепних геморагій (Зозуля І. С., 2005; Волошин П. В., 2005; Міщенко Т. С., 2006).

В останні десятиліття основним методом лікування інтракраніальних артеріальних аневризм, що розірвалися, є їх вимикання (пряме або ендоваскулярне) у гострому періоді САК. Загальноприйнятий метод визначення результатів оперативного втручання — це оцінка відповідно до Glasgow Outcome Scale (GOS) (Jennett B., Bond M., 1975). Одним з основних показників успішності проведених хірургічних втручань є рівень післяопераційної летальності, надійні алгоритми прогнозу якої в наш час добре розроблені (Лебедев В. В. и соавт., 1996; Цімейко О. А., Мороз В. В., 2006; Chiang V. et al., 2000).

Однак відомо, що GOS не визначає рівня соціальної адаптації, не дозволяє оцінювати залежну від здоров'я якість життя і не відбиває порушень функцій центральної нервової системи, що часто спостерігаються у даної категорії хворих. Так, наприклад, Berіstaіn X. et al. (1996) повідомляють про високі рівні депресивних розладів у хворих із задовільними неврологічними результатами лікування. Ці спостереження підтверджуються дослідженнями Buchanan K. M. et al. (2000), а також Mangold R. і Wallenfang T. (2000). У дослідженні Powell J. et al. (2002) показано, що порівняно з контрольною групою у пацієнтів із САК частіше змінюється настрій, а також відзначається ненормально низький рівень незалежності та участі у громадському житті, клінічно виражена тривога спостерігається у 16 % на третьому місяці й у 17 % хворих на дев'ятому місяці, клінічно виражена депресія відзначається у 14 % на третьому місяці та у 8,5 % хворих на дев'ятому місяці від початку захворювання. У дослідженні, проведеному Hackett M. L., Anderson C. S. (2000), виявлено, що показники якості життя хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи, що залежать від здоров'я, істотно знижуються у рольових сферах. За результатами роботи, виконаної в НДІ нейрохірургії РАМН, наслідки у віддаленому періоді після оперативного лікування з приводу аневризматичних САК відрізняються від безпосередніх результатів хірургічного лікування. Відновлення функцій головного мозку триває протягом значного часу від початку захворюван-ня. Авторами зроблено висновок, що остаточну оцінку наслідків захворювання слід проводити не раніше ніж через півроку після операції (Белоусова О. Б. и соавт., 2003).

Отже, оцінювати результати хірургічного лікування хворих на аневризматичні САК потрібно не раніше ніж через півроку від початку захворювання, оскільки відсутність неврологічних розладів у пацієнтів не гарантує їх психоемоційного здоров'я та соціальної реінтеграції, у зв'язку з чим існує потреба у подальшому вивченні цієї патології з метою розробки надійних способів прогнозу віддалених наслідків захворювання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною планової науково-дослідної роботи кафедри нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету "Розробити алгоритм вибору оптимальних методів хірургічної профілактики, лікування й прогнозування цереброваскулярних ускладнень артеріальної гіпертензії" (держреєстрація № 0199U004329).

Мета дослідження: створення системи прогнозу віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів у хворих, яким було здійснено кліпування розірваних артеріальних аневризм каротидного басейну.

Задачі дослідження

  1. Вивчити віддалені наслідки аневризматичних інтракраніальних крововиливів у хворих, яким було здійснено кліпування розірваних артеріальних аневризм каротидного басейну.

  2. Встановити наявність і глибину зв'язку між предикторами й віддаленими результатами лікування.

  3. Визначити прогностичні критерії й розробити систему прогнозу віддалених результатів лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи.

  4. На підставі отриманих даних розробити практичні рекомендації з тактики ведення хворих на основі прогнозованих результатів хірургічного лікування.

Об'єкт дослідження: пацієнти з аневризматичними інтракраніальними крововиливами у віддаленому періоді захворювання, яким у гострому періоді було здійснено кліпування розірваних артеріальних аневризм каротидного басейну.

Предмет дослідження: віддалені наслідки аневризматичних інтракраніальних крововиливів.

Методи дослідження: клініко-неврологічний, рентгенологічні, нейровізуалізаційні, вегетологічні (дослідження вегетативного тонусу, вегетативної реактивності й вегетативного забезпечення діяльності); нейропсихологічні (дослідження стану емоційної сфери, слухової пам'яті, концентрації й переключення уваги, аналітичності індуктивного мислення), медико-соціологічні (оцінка показників якості життя, що залежать від здоров'я й рівня соціальної адаптації), біохімічний (вивчення рівня натрію сироватки крові), аналітико-статистичні (дескриптивна статистика, мультиваріативні статистичні методи).

Наукова новизна

Вперше проведене вивчення показників якості життя, що залежать від здоров'я, нейропсихологічних змін, стану вегетативної нервової системи та водно-електролітного обміну, у пацієнтів з аневризматичними інтракраніальними крововиливами у віддаленому періоді захворювання виявило наявність у більшості з них тривожних і депресивних розладів різного ступеня виразності; істотне (більш ніж удвічі) зниження показників залежної від здоров'я якості життя у сфері рольового фізичного й рольового емоційного функціонування; порушення концентрації уваги й аналітичності індуктивного мислення; зміни вегетативного тонусу у серцево-судинній системі з перевагою парасимпатикотонії та розлади водно-електролітного обміну з розвитком гіподипсичної гіпернатріємії.

Уперше розроблена система прогнозу віддалених результатів хірургічного лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи, що полягає у застосуванні трьох дискримінантних рівнянь, які дозволяють прогнозувати наявність ознак інвалідності, виникнення тривожних і депресивних розладів у пацієнтів після оперативного лікування аневризматичних інтракраніальних крововиливів.

Практичне значення роботи

Уперше розроблена система прогнозу віддалених результатів хірургічного лікування хворих на аневризматичні інтракраніальні крововиливи дозволяє вже у гострому періоді крововиливу прогнозувати наявність ознак інвалідності та виникнення тривожних і депресивних розладів у віддаленому періоді захворювання.

Розроблений комплекс практичних рекомендацій, що містить дослідження наявності тривожних і депресивних розладів у пацієнтів групи ризику, вивчення стану водно-електролітного обміну й оцінку показників залежної від здоров'я якості життя, сприяє запобіганню розвитку негативних наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів.


 
 

Цікаве

Загрузка...