WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат) - Реферат

Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат) - Реферат

Основні результати, наведені у дисертації, отримані автором особисто. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать: збір і систематизація матеріалів, проведення досліджень, статистичне оброблення й аналіз результатів, підготовка публікації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи були оприлюднені на таких наукових конференціях і конгресах: ІII Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів, студентів та молодих вчених "Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини" (Суми, 2004, 2005, 2006, 2007); 78-й Підсумковій науковій конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю „Хист" (Чернівці, 2004); VIII Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта'2005" (Дніпропетровськ, 2005); ІХ, Х, XI міжнародних медичних конгресах студентів і молодих учених (Тернопіль, 2005, 2006, 2007); 66-й Науковій конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю „Досягнення сучасної медицини" (Львів, 2005); конгресі „Медицина третього тисячоліття" (Харків, 2006); Міжнародна науково-практична конференція (Ужгород, 2006); IV Конгрес педіатрів України (Київ, 2007).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 21 роботу, у тому числі 5 статей у фахових журналах, визнаних ВАКом України (із них 2 - самостійні).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, розділу "Матеріали та методи дослідження", 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел. Зміст дисертації викладений на 200 сторінках машинописного тексту, з яких обсяг основного тексту становит 186 сторінок, ілюстрований 50 таблицями та 9 малюнками, 2 витягами з історії хвороби дитини. Бібліографічний перелік 210 джерел: 162 найменування українською та російською мовами, іноземними – 48.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Робота базується на результатах комплексного обстеження 131 дитини з діагнозом НП віком від 6 до 18 років, що проходили курс стаціонарного лікування у міській та обласній дитячих клінічних лікарнях м. Сум. Контрольну групу склали 52 дитини аналогічного віку.

З метою вивчення клінічної ефективності лікарського препарату „Цинктерал" у 36 дітей, хворих на НП проведено дослідження ефективності даного лікарського засобу, який застосовували поряд із традиційною терапією. Групу порівняння склали 35 дітей з аналогічним клінічним перебігом захворювання.

Діагностика пневмонії проводилася на підставі інструкції про діагностику, клінічну класифікацію та лікування НП, затвердженої наказом МОЗ України за № 18 від 13.01.2005 р.

Дослідження особливостей стану мікроелементного складу сироватки крові у дітей, хворих на НП, на основі вивчення концентрації цинку, заліза, хрому та міді проводили методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.

Вивчення стану основних показників імунологічного статусу дітей, хворих на НП, здійснювали за допомогою оцінки динаміки імуноглобулінів G, А, M, вмісту Т- і В-лімфоцитів та їх популяцій, вмісту ІЛ-8 і ІЛ-4, а також рівня ЦІК у сироватці крові, показників фагоцитозу.

Дослідження імунологічних показників проводилося двічі: в гострий період і в період стабільного покращання стану дитини.

Визначення кількості Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій визначали за допомогою реакції непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл СD3+, CD4+, CD8+, CD22+, CD16+ (ТОВ "Укрмедсервіс", Донецьк - 2005р.) згідно з методикою виробника. Облік результатів дослідження проводили за допомогою світлового мікроскопа з імерційною системою. Вміст імуноглобулінів А, М, G у сироватці крові визначали загальноприйнятим методом радіальної імунодифузії в агарі за G. Mancini et al. (1965). Визначення ЦІК за допомогою методу преципітації 3,5% розчином поліетиленгліколю.

Концентрацію інтерлейкінів у сироватці крові визначали твердофазним методом імуноферментного аналізу з використанням тест-систем для ІФА (ТОВ "Укрмедсервіс", Донецьк - 2005р.).

Статистичне оброблення отриманих результатів проводилося за допомогою стандартної статистичної комп'ютерної системи „Microsoft Excel", адаптованої до медико-біологічних досліджень з використанням критерію Стьюдента (t). Проведений кореляційний аналіз вивчених параметрів опірності організму з наведенням значущих відмінностей коефіцієнта кореляції (r).

Результати дослідження та їх обговорення. Як показали наші дослідження, НП найчастіше спостерігалася у дітей молодшого шкільного віку (р<0,05), в той же час значної різниці в розподілі пневмоній залежно від статі в обстежених дітей нами виявлено не було. Захворюваність дітей на НП істотно збільшувалася в зимовий період.

Серед госпіталізованих до лікарні дітей діагноз НП на амбулаторному етапі був установлений тільки у 62% дітей. Найбільша кількість розходжень діагнозу спостерігалася у дітей, госпіталізованих до стаціонару у перші 3 доби та на 3-4-му тижні від початку захворювання.

Переважна більшість дітей з НП (116-88,5%) була госпіталізована в терміни від 2 діб до 2 тижнів від початку захворювання. В початковому періоді захворювання (1–3-й день) прийнято 24 (18,3%) дітей, на 4–6-й день – 32 (24,4%). Найчастіше діти потрапляли до лукарні в терміни від 7 до 14 діб - 65 (49,6%) діб.

Нами виявлена певна залежність позитивного результату висіву мікрофлори з харкотиння у дітей з НП від строків госпіталізації: у перші дні захворювання відмічалося достовірне збільшення частоти висіву пневмокока, гемофільної палички, мікоплазми (р<0,05).

Серед багатьох симптомів, що були виявлені у хворих на НП дітей, найхарактерніші такі: лихоманка впродовж 3 діб і більше, задишка, периферійний цианоз, втягування поступливих місць грудної клітк, кашель, локальні фізикальні зміни в легенях.

Патологічний процес у легенях частіше виявлявся з правого боку. За характером запального процесу переважали вогнищеві та вогнищево – зливні ураження легень.

Аналіз проведених досліджень з вивчення вмісту мікроелементів Zn, Cu, Fe, Cr у дітей з НП показав, що обмін вищезазначених МЕ у дітей порушений (табл. 1). Так, у 87,5% дітей з НП відмічалися дефіцит цинку в сироватці крові, збільшення рівня міді - у 82,5%. Залізодефіцитний стан був виявлений у 76,5% дітей, хворих на НП, і 70,8% хворих дітей мали знижений рівень хрому.

Таблиця 1

Динаміка рівня мікроелементів у сироватці крові у дітей з пневмонією на фоні різних методів лікування

Показник,

мкмоль/л

Основна група

Група порівняння

до лікування

після лікування

до лікування

після лікування

Zn

8,970,11

14,930,21٭٭٭ •••

8,990,12

7,970,08

+++

Cu

28,670,37

24,680,44٭٭٭ •••

28,610,39

27,240,37+

Fe

18,370,18

20,170,30٭٭٭ •••

18,390,29

18,850,29

Cr

8,180,12

8,890,081

٭•••

8,210,15

8,620,09+

Примітки: 1) достовірність відмінностей стосовно показників дітей основної групи та групи порівняння (2:4) - ٭ - р<0,05, ٭٭ - р<0,01,٭٭٭ - р<0,001; 2) достовірність відмінностей стосовно показників гострого періоду та реконвалесценції в основній групі дітей (1:2) - • - р<0,05, •• - р<0,01, ••• - р<0,001; 3) достовірність відмінностей стосовно показників гострого періоду та реконвалесценції в групі порівняння (3:4) - + - р<0,05, ++ - р<0,01, +++ - р<0,001.

У гострий період НП рівень цинку у хворих дітей знижувався практично удвічі (на 42,9%) порівняно з аналогічним показником здорових дітей.

У дітей з НП виявлений цинк-дефіцитний стан, який залежить від ступеня тяжкості перебігу в гострий період захворювання (p<0,001), так у дітей з середньоважким перебігом він знижувався на 12 % і на 11 % при тяжкому перебігу. На фоні традиційного лікування відмічалося подальше зниження концентрації цинку в сироватці крові.

Концентрація міді у сироватці крові в гострому періоді у дітей з НП достовірно збільшувалася (p<0,001).

Дослідження рівня заліза в сироватці крові у дітей, хворих на НП, виявило наявність залізодефіцитного стану. Вміст заліза у сироватці крові в гострому періоді НП у дітей був достовірно знижений (p<0,001). На фоні нормалізації клінічних проявів захворювання дефіцит заліза в сироватці крові зберігався і залишався достовірно низьким (p<0,001).

Результати дослідження з визначення рівня хрому в сироватці крові в гострий період НП показали достовірне його зниження порівняно з показником дітей КГ (p<0,001) - його рівень зменшувався на 17% порівняно з контролем.

Отже, рівень цинку, міді, заліза та хрому залежить головним чином від тяжкості перебігу захворювання, що можна вважати одним із діагностичних критеріїв оцінки тяжкості стану і характеру перебігу захворювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...