WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат) - Реферат

Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ГОРБАСЬ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

УДК: 616.24-002-098-092.19-053.2

Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у дітей

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Медичному інституті Сумського державного університету

Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник- доктор медичних наук, професор

Сміян Олександр Іванович

Медичний інститут Сумського державного університету, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтичної педіатрії та дитячих інфекцій.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Тяжка Олександра Василівна

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця, МОЗ України (м. Київ), завідувач кафедри педіатрії № 1;

доктор медичних наук, професор

Квашніна Людмила Вікторівна

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України" (м. Київ), завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів.

Захист відбудеться 07.02.2008 р. о 13-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.003.04 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 01004, м. Київ, вул. Толстого, 10.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (03057, м. Київ, вул. Зоологічна,1)

Автореферат розісланий 27.12.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор А.Я.Кузьменко

ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хвороби органів дихання є однією із найважливіших проблем у сучасній педіатрії, оскільки до цього часу, незважаючи на існуючі методи профілактики і лікування, вони продовжують займати значну питому вагу та провідне місце у структурі дитячої захворюваності [Височина І.Л., 2006; Campbell P.W., Stokes D.C., 1994; Wang E.L., Long S.S., 1997].

Останніми роками рівень захворюваності на негоспітальну пневмонію (НП) у дитячому віці має тенденцію до зростання [Амосова Є.М., Бойчак М.П., Стефанюк Н.Ф., Сидорова Л.Л., Сяба Н.С., Бутрим А.І., 1998]. Захворюваність на пневмонію серед дітей у віці від 0 до 14 років минулого століття, за останні роки збільшилася майже у 2 рази порівняно з 70-ми роками, при цьому зростання загальної чисельності захворюваності відбувалося за рахунок дітей шкільного віку [Рошаль Л.М., Тамазян Г.В., Фенютна Т.В., Черникова С.М., Власенко Т.Ф., 1999].

За останні роки офіційні статистичні дані та результати спеціальних досліджень свідчать про погіршення стану здоров'я та фізичного розвитку дитячого населення України. Здебільшого це стосується дітей шкільного віку, що обумовлено дією комплексу як медико-біологічних, так і соціальних факторів, пов'язаних з адаптацією дитини до шкільних навантажень. Висока напруженість адаптаційних механізмів у дитячому віці під впливом багатьох стресогенних факторів у значній частині випадків призводить до зриву адаптації та розвитку захворювання [Волосовец А.П., Кривопустов С.П., 2003; Майданник В.Г., 2002; Майданник В.Г., Глєбова Л.П., Сосновська Т.Є., Коваленко Я.Н., 2007; Скальный А.В., Яцык Г.В., Одинаева Н.Д., 2002].

Здоров'я дитини значною мірою залежить від повноцінності імунного захисту, зокрема, високої антиінфекційної резистентності. Система імунітету одна із перших страждає при дії екстримальних факторів природного середовища, а її порушення лежать в основі захворювань, які супроводжуються запальними процесами.

З іншого боку, також важлива роль відводиться підтримці оптимального мінерального балансу. Недостатність мікроелементів (МЕ) небезпечна тим, що клінічно довготривало не проявляється і може призвести до значного порушення обміну речовин.

Усі патологічні стани, в тому числі і НП, тією чи іншою мірою спричинені дефіцитом, надлишком чи дисбалансом біоелементів.

У зв'язку з цим, актуальним залишається вивчення імунного та мікроелементного гомеостазу у дітей з пневмонією, що дозволить використовувати при їх дефіциті у комплексному лікуванні препаратів, які б мали у своєму складі ті чи інші МЕ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація є самостійним фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Медичного інституту Сумського державного університету за темою „Вивчення впливу несприятливих зовнішніх чинників у Сумській області та стан здоров'я населення" (номер державної реєстрації 0105 U 002471).

Мета дослідження. Уточнити патогенетичні механізми розвитку НП шляхом оцінки порушення мікроелементного складу сироватки крові, розладів з боку імунної системи та обгрунтувати корекцію існуючих методів лікування.

Задачі дослідження.

1. Встановити особливості клінічної маніфестації та перебігу пневмонії у дітей залежно від віку, статі та проаналізувати їх взаємозв'язок на сучасному етапі.

2. Дослідити особливості стану мікроелементного складу сироватки крові у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію.

3. Вивчити стан основних показників імунологічного статусу дітей, хворих негоспітальну пневмонію, в динаміці захворювання за допомогою оцінки гуморальної ланки, стану клітинних імунних реакцій та про- і протизапального інтерлейкіну.

4. Визначити діагностичні ознаки імунного статусу та зміни мікроелементного складу сироватки крові у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію.

5. З'ясувати та оцінити зв'язок між змінами у біоелементному та імунному гомеостазі у дітей з пневмонією.

6. Розробити та випробувати оптимальну схему лікування хворих на НП шляхом корекції біоелементних порушень, а також обгрунтувати доцільність використання цинктералу в комплексному лікуванні пневмонії у дітей та вивчити його ефективність.

Об'єкт дослідження: негоспітальна пневмонія у дітей.

Предмет дослідження: стан мікроелементного складу сироватки крові та стан імунної системи.

Методи дослідження: у роботі використано клінічні, імунологічні, імуноферментні та статистичні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлений кореляційний зв'язок між ступенем активності патологічного процесу в легеневій тканині при НП та ступенем обумовленості клінічних симптомів і біоелементним дисбалансом та імунними змінами. Показані зміни у МЕ гомеостазі та імунному статусі дітей з НП і проаналізований зв'язок між ними.

Доведене порушення з боку імунної системи, МЕ складу сироватки крові при НП у дітей та обгрунтовано проведена оптимальна корекція дисбалансу мікроелементів у сироватці крові у дітей з НП.

Встановлена доцільність застосування у лікувальному комплексі НП препарату, який містить мікроелемент цинк.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень для виявлення ознак мікроелементного дисбалансу та імунних порушень при пневмонії у дітей рекомендовано у клінічній практиці досліджувати параметри популяцій і субпопуляцій лімфоцитів у крові, основних класів імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові, показників фагоцитозу. Дослідження сироваткових IL-4, IL-8 у дітей з НП дозволяє рекомендувати моніторинг даних показників для оцінки ефективності та прогнозу захворювання.

На ранніх етапах діагностики НП необхідно включати поряд із загальноприйнятими методами дослідження визначення мікроелементного складу сироватки крові. Для підвищення ефективності лікування НП у дітей шкільного віку рекомендоване використання в комплексному лікуванні препарату з вмістом цинку на прикладі "Цинктералу".

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати дисертації впроваджені у практику дитячих лікувальних установ м. Сум, Чернівців, Івано-Франковська, Тернополя, Запоріжжя. Теоретичні положення дисертації включені у програму навчання студентів на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Медичного інституту Сумського державного університету.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно проаналізувала й узагальнила основні результати наукових досліджень, обг'рунтувала актуальність та обсяг досліджень, провела підбір хворих, клінічне обстеження дітей контрольної групи (КГ) та доповнила комплекс лабораторного дослідження дітей, хворих на НП. Самостійно забезпечила організацію та проведення досліджень: імунологічного, дослідження мікроелементного гомеостазу та лікування дітей, хворих на НП. Статистично опрацювала і проаналізувала результати досліджень, інтерпретувала їх, розробила схему терапії виявлених порушень, написала всі розділи дисертації, сформулювала основні положення та висновки, які виносяться на захист, оформила дисертаційний матеріал.


 
 

Цікаве

Загрузка...