WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

Гурова Т.В. Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби. − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 - паразитологія, гельмінтологія − Сумський національний аграрний університет, Суми, 2006.

Мета дисертації − розробити науково-обґрунтовані інтегровані заходи боротьби та профілактики сифункулятозів і бовікольозу на основі отриманих наслідків вивчення фауни вошей та волосоїдів великої рогатої худоби в Лісостеповій та Степовій зонах України, особливостей їх екології та біології в агробіоценозах і результатів випробування різних засобів обробки тварин.

У результаті проведених досліджень установлено, що збудниками сифункулятозів у великої рогатої худоби даного регіону України є 2 види вошей − Наеmatopinus eurysternus та Linognathus vituli, а бовікольозу − волосоїд виду Bovicola bovis.

Вивчено епізоотологічні дані щодо даних хвороб та деякі особливості біологічного розвитку вошей та волосоїдів.

Розроблені заходи боротьби й профілактики сифункулятозів та бовікольозу великої рогатої худоби, до деяких включено застосування більш ефективних інсектицидних препаратів. Виробничі досліди Байофлай Пур-она в дозі 10 смі на тварину шляхом нанесення вздовж хребта тварин, бровермектину 1% в дозі 1 смі/50 кг м.т. п/к і неостомазану в розведенні 1:600 шляхом обприскування різних вікових груп великої рогатої худоби показало, що після обробки Байофлай Пур-оном воші й волосоїди гинули через дві год., неостомазаном − через 6-12 годин та бровермектином − через 12-48 год. Їх ЕЕ - 100%. Бровермектина-гранулят, що у дозі 11,25 г / 50 кг мав таку ж ефективність, але термін захисної дії склав 40-42 доби за умови застосування разової дози протягом 5-ти діб, завдяки цьому підтримується довше і вище концентрація його в крові.

При гематологічному обстеженні хворих корів було встановлено зниження кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну, підвищення кількості лейкоцитів, еозинофілів і палочкоядерних нейтрофілів. У кінці другого тижня обробки в усіх тварин мала місце нормалізація цих показників крові. Результати біохімічних досліджень показали, що застосовані інсектициди не мають негативної дії на організм тварин.

Дослідження молока після обробки інсектицидними препаратами показало, що лише після застосування Байофлай Пур-она залишкові піретроїда в молоці піддослідних тварин не виявлено.

Ключові слова: інсектициди, сифункулятози, бовікольоз.

Гурова Т.В. Усовершенствование мероприятий борьбы с сифункулятозами и бовиколёзом крупного рогатого скота. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.11 - паразитология, гельминтология. Сумский национальный аграрный университет, Сумы, 2005.

Цель диссертации − разработать научно-обоснованные интегрированные мероприятия борьбы и профилактики сифункулятозов и бовиколёза, на основе полученных результатов определить фауну вшей и волосоедов крупного рогатого скота в Лесостепной и Степной зонах Украины, особенностей их биологии в агробиоценозах и результатов испытания разных средств обработки животных.

В результате проведенных исследований у крупного рогатого скота определено 2 вида вшей: Наеmatopinus eurysternus у взрослых животных и Linognathus vituli у телят и молодняка, а также один вид волосоеда − Bovicola bovis.

Сезонно-возрастная динамика поражения крупного рогатого скота сифункулятами и власоедом тесно связана с температурой воздуха, временем года и возрастными изменениями животных. Так, увеличение зараженности этими эктопаразитами отмечается у всех возрастных групп животных в осенне-зимний и весенний периоды года, при резком спаде инвазии в летние месяцы.

Разработаны мероприятия борьбы и профилактики сифункулятозов и бовиколёза крупного рогатого скота, которые включают применение эффективных инсектицидных препаратов. Производственное испытание Байофлай Пур-она в дозе 10 смі на животных путем нанесения вдоль позвоночника животных, бровермектина в дозе 1 смі/50 кг м.т. п/к и неостомазана в разведении 1:600 путем опрыскивания на разных возрастных группах крупного рогатого скота показало, что после обработки Байофлай Пур-оном вши и власоеды погибали через 2 ч, неостомазаном − 6-12 часов., бровермектином − 12-48 ч. Их ЭЭ − 100%. Бровермектина-гранулят, который в дозе 11,25 г / 50 кг, имел также 100% ефективность и время защитного действия 40-42 сут. при условии использования разовой дозы на протяжении 5-ти суток, поскольку дробное применение дозы обеспечивало более длительное время высокой концентрации действующего вещества препарата в крови.

При гематологическом исследовании подопытных животных было установлено, что при обработке во всех трёх опытных группах коров наблюдали снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина, повышение количества эозинофилов и палочкоядерных нейтрофилов. Через 2 недели после обработки у всех животных отмечали нормализацию этих показателей крови.

Исследование молока после обработки инсектицидными препаратами показало, что только после применения Байофлай Пур-она остатков пиретроида в молоке подопытных животных не выявлено, что и служит основаним для его использования при этих инвазиях дойных коров.

Ключевые слова: инсектициды, сифункулятозы, бовиколёз.

T. Gurova: Improvement of the prophylactic measures and measures of the fight with syfunculatosis and bovicolozis of cattle-manuscript.

The dissertation on the getting scientific degree of candidate of the veterinary sciences by the speciality 16.00.11-parazitology, gelmyntology-Sumy National Agrarian University, Sumy, 2005.

An aim-to elaborate scientifically-grounded measures of the fight and prophylactics with louses and lice which based on the getting results of the establishment of the flora and fauna of the cattle in the Forest-Steppe and the Steppe zones in Ukraine, the peculiarities of their ecology and biology in agrobiocynoses and the results of the tests of different ways processing the animals.

In consequence of conducting analysises of cattle was determining 2 kinds of Sucking Lices: Haematopinus eurysternus in old animals and Linognathus vituli in calfs and young animals,and one kind of Biting Lice - Bovicola bovis.

The industrial test of Biofly Pur-on in dose 10 smі/50kg hypodermically and of neostomasan 1:600 in way of sprinkle on groups of different age of cattle showed that after processing of Biofly by Pur-on Sucking Lices and Biting Lices died after 2 hours, by neostomasan – 6-12 hours, by brovermectine - 12-48 hours. Brovermectine-granulat, which with dose 11,25g / 50 kg had 100% effection and time of protecting action 40-42 days if there is using ones dose during 5 days because unwhole application of doses guaranteed more long time of high concentration acting substance of preparation in blood.

By gematologic analysises of examined animals was established that under processing in all 3 cow's groups we observe the fall of quantity of erythrocyte and level of hemoglobin, the rise of quantity of eosinophils and of neitrophils. About 2 weeks after processing in all animals marked that bloods' index was normal. The results of biochemical analysises showed that applicated preparations don't have negative actions on the organism examined animals. An analysis of milk after processing insecticide preparations showed that only after application Biofly Pur-on the rest of piretroids in the milkof examined animals was not found and so it serves as a founding for it's using under these quantity of ectoparasites on the cows.

Key words: syfunculatosis, bovicolozis.

Підп. до друку 13.03.2007 р. Формат 60х84/16. Умов. друк. арк. 0,9.

Тираж 100 пр. Вид. № 389.

Віддруковано у ВВП "Мрія-1" ЛТД. 40030, Суми, Кузнечна, 2.

Тел. 22-13-23, 22-15-05, 218-215.


 
 

Цікаве

Загрузка...