WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

Удосконалення заходів боротьби з сифункулятозами та бовікольозом великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

ГУРОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК: 619. 516−085.636.5

Удосконалення заходів боротьбиз сифункулятозамита бовікольозом великої рогатої худоби

16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків − 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

Наукові керівники: доктор ветеринарних наук МАШКЕЙ Ігор Анатолійович, Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини";

доктор ветеринарних наук, професор ФОТІНА Тетяна Іванівна, Сумський національний аграрний університет, перший проректор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології та зоогігієни.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор МИКИТЮКВолодимир Васильович, Бєлгородська сільськогосподарська академія, професор кафедри паразитології та ветсанекспертизи;

кандидат ветеринарних наук БИРКА Віктор Іванович, Харківська державна зооветеринарна академія, доцент кафедри паразитології.

Провідна установа − Одеський державний аграрний університет, кафедра епізоотології та паразитології, Міністерство аграрної політики України, м. Одеса.

Захист дисертації відбудеться "25" _квітня_ 2007 року о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01. в Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий "16" березня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор ветеринарних наук, професор Бабкін А.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Скотарство – провідна галузь тваринництва, що зумовлюється не тільки кількістю худоби в господарствах нашої країни, а й високою питомою вагою молока та яловичини в структурі споживання тваринницької продукції. Однією з основних причин зниження продуктивності великої рогатої худоби є хвороби різноманітної етіології, у тому числі паразитарної. Більшість провідних учених галузі вважають, що проблема втрати продукції скотарства внаслідок захворювань, спричинених екто- та ендопаразитами, була, є й залишається актуальною для всіх категорій господарств, особливо в теперішніх нелегких економічних умовах, які склались у нашій державі (Галат В.Ф., 2001; Приходько Ю.А., 2002; Березовський А.В., 2003).

Серед хвороб худоби широке поширення мають інвазії, які спричиняються ектопаразитами тварин (вошами та волосоїдами). Воші можуть слугувати переносниками збудників протозойних, бактеріальних та вірусних хвороб (Kettle D.S., 1995; Озерова Р.А., 2003).

Тому дослідження особливостей біології збудників ектопаразитозів великої рогатої худоби, удосконалення методів боротьби із застосуванням ефективних препаратів та їх лікарських форм надасть можливість розробити комплекс заходів щодо зменшення захворюваності та дозволить профілактувати ці ектопаразитози, що має велике народногосподарське, ветеринарно-санітарне значення, науковий та практичний інтерес.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до програми науково-дослідної роботи Сумського національного аграрного університету – "Впровадження більш досконалих методів діагностики, лікування і профілактики інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин (2001-2006рр.)", номер державної реєстрації 0199V000548.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було: визначити видовий склад вошей та волосоїдів великої рогатої худоби ряду областей Північно-Східної України, особливостей їх біології, епізоотології, розробити більш ефективні й науково-обґрунтовані заходи боротьби й профілактики сифункулятозів та бовікольозу.

Для досягнення цієї мети були поставлені завдання:

– установити видовий склад вошей та волосоїдів великої рогатої худоби в ряді господарств Сумської, Харківської та Донецької областей;

– з'ясувати особливості біології постійних паразитичних комах, виявлених у великої рогатої худоби;

– установити екстенсивність та інтенсивність інвазування великої рогатої худоби волосоїдами та вошами;

– розкрити особливості сезонної та вікової динаміки хвороб, простежити локалізацію паразитів на тілі тварин у залежності від пори року;

– вивчити клінічний прояв сифункулятозів та бовікольозу в різних вікових групах великої рогатої худоби;

– у порівняльному аспекті вивчити терапевтичну, профілактичну та економічну ефективність сучасних інсектицидів при даних ектопаразитозах худоби;

– дослідити вплив цих препаратів на організм тварин та якість молока лікованих корів;

– визначити оптимальні строки проведення лікувально-профілактичних заходів у боротьбі з вошами та волосоїдами в умовах сучасного ведення тваринництва.

Об'єкт дослідження– сифункулятози та бовікольоз великої рогатої худоби, інтенсивність та екстенсивність інвазії, інсектицидні препарати, гематологічна картина до і після обробок інсектицидними препаратами.

Предмет дослідження– велика рогата худоба різних вікових груп (корови, нетелі, телиці парувального віку, молодняк 3-10 міс.), хвора на сифункулятози та бовікольоз, збудники, цикли їх розвитку, епізоотологія, лікування.

Методи дослідження − загальноприйняті у ветеринарній медицині методи: паразитологічні, клінічні, гематологічні, біохімічні, токсикологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше досліджено видовий склад вошей і волосоїдів великої рогатої худоби, установлено та узагальнено відомості про поширення, сезонну і вікову динаміку сифункулятозів і бовікольозу в умовах Сумської, Харківської, Донецької областей. Іn vitro та іn vivo у порівняльному аспекті визначено ефективність ряду лікарських засобів (авертину, Байофлай Пур-ону, бровермектину, бутоксу, ектоміну і неостомазану) відносно Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli,Bovicola bovis; установлено оптимальні терміни виведення їх з організму тварини та вплив на якість молока корів. На підставі отриманих результатів розроблено й запропоновано інтегровані методи профілактики та лікування великої рогатої худоби при сифункулятозах і бовікольозі.

Практичне значення одержаних результатів. На основі матеріалів проведених досліджень, отриманих у тваринницьких господарствах, і результатів експериментальних дослідів удосконалено й доповнено заходи профілактики та лікування хворих на сифункулятози й бовікольоз у різних умовах ведення скотарської галузі. На їх основі розроблено й запропоновано "Рекомендації із діагностики, заходів боротьби та профілактики ентомозів великої рогатої худоби", які затверджені науково-методичною радою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України (протокол № 4 від 23 грудня 2004 р).

Результати наших досліджень упроваджені в тваринницьких господарствах Сумської, Харківської та Донецької областей.

Матеріали дисертації включені до навчального плану й робочої програми з курсу лекцій „Паразитологія та інвазійні хвороби тварин" для студентів факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в безпосередньому виконанні запланованих наукових експериментальних робіт, у статистичній обробці отриманих даних та їх інтерпретації, формулюванні наукових положень і висновків, що підтверджуються відповідною документацією. На захист виносяться результати наукових досліджень, одержані здобувачем протягом пґяти років роботи над проблемою вивчення морфологічних, біологічних та екологічних особливостей збудників сифункулятозів та бовікольозу великої рогатої худоби, розробки та удосконалення методів профілактики й лікування хворих тварин.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені та обговорені на: засіданнях ради факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ (Суми 2002-2005); щорічних науково-практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 2002-2005); 2-й і 3-й Міжвузівській науково-практичній міжнародній конференції молодих учених та аспірантів "Молоді вчені – майбутнє вітчизняної ветеринарної медицини", (Суми, 2002 та 2004); Міжнародній науково-практичній конференції "Современные проблемы общей, медицинской и ветеринарной паразитологии" (Вітебськ, 2004).


 
 

Цікаве

Загрузка...