WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики у дітей із перинатальними факторами ризику алергічних захворювань (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики у дітей із перинатальними факторами ризику алергічних захворювань (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ГАРІЯН ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

УДК 616 – 056.3 – 053.31 - 084] – 092

Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики у дітей із перинатальними факторами ризику алергічних захворювань

14.01.10 – педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Тернопіль – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Тернопільському державному медичному університеті

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Банадига Наталія Василівна, Тернопільський медичний державний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Беш Леся Василівна, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії;

доктор медичних наук, професор Недєльська Світлана Миколаївна, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри факультетської педіатрії.

Провідна установа: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, м. Київ.

Захист дисертації відбудеться 23 травня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.02 у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 8).

Автореферат розісланий 23 квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент В.О. Синицька

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одна з найактуальніших проблем сучасної медицини, яка привертає пильну увагу педіатрів, дерматологів, алергологів та імунологів, – це атопія у дітей (Пухлик Б.М., 2005; Ревякіна В.А., 2006) та атопічний дерматит зокрема, що зумовлено значною розповсюдженістю даної патології (Hanifin C.N., 2002), чіткою тенденцією до її зростання (Ellis C.N., Kahler K.N., 2006). Ознаки алергічних захворювань виявляються вже в перші місяці життя та характеризуються вираженим поліморфізмом (Ласиця О.І., 2004; Банадига Н.В., 2006). Атопія діагностується у дітей усіх вікових груп, але найменш вивченою вказана проблема є у новонароджених (Куля О.О., 2004). Недостатня увага надається виявленню перинатальних чинників ризику розвитку атопії, особливо їх значенню у періоді новонародженості, що зменшує ефективність профілактичних заходів (Беш Л.В., 2005). Проблема атопічного дерматиту має суттєве наукове та практичне значення для педіатрії (Бережний В.В., 2005; Аряєв М.Л. та співавт., 2006), а погляд на визначену хворобу як на патологію не лише шкіри з міжгалузевим підходом до діагностики та лікування, визначає потребу уніфікації та стандартизації лікувальної тактики (Калюжна Л.Д. та співавт., 2006).

Чисельні наукові дослідження щодо ролі імунологічних зрушень (Іщейкін К.Є., 2002; Кашутін Н.С. та співавт., 2003), структури причинно-значимих алергенів (Огородова Л.М., 2004), дестабілізації обмінних процесів у шкірі (Клименко В.А., 2005), глибини відхилень основних параметрів гомеостазу, їх внутрішньосистемних зв'язків при атопічному дерматиті у дітей не змогли повністю вирішити сутність провідних механізмів ранньої маніфестації хвороби. Особливої уваги потребує цілеспрямований підхід до визначення перинатальних факторів сенсибілізації та виявлення постнатальних чинників, що є вирішальними для формування атопії.

Саме з цих міркувань вирізняється надзвичайна необхідність індивідуального підходу в кожному окремому випадку до розрахунку ймовірності алергічної патології у дітей, а також раннього, починаючи з періоду новонародженості, запобігання її формуванню. Адекватна вторинна профілактика атопічного дерматиту покликана зменшити не лише поширеність, а й тяжкість його перебігу, підвищити ефективність лікувальних заходів, що в цілому покращить якість життя пацієнтів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової роботи Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського за темою "Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої діагностики, профілактики і лікування", що виконувалась за планом МОЗ України (№ державної реєстрації 0104U004523). Тема дисертаційної роботи затверджена Проблемною комісією "Педіатрія" АМН та МОЗ України від 30.06.2004 р., протокол № 2.

Мета дослідження: підвищити ефективність профілактичних заходів для попередження розвитку алергічних захворювань шкіри у дітей на підставі вивчення факторів ризику та аналізу патогенетичних механізмів їх формування.

Завдання дослідження:

1. На підставі даних поглибленого аналізу розвитку дітей із проявами алергії у ранньому віці з'ясувати основні перинатальні та постнатальні фактори її ризику.

2. Визначити вміст Ig E в пуповинній крові дітей з групи ризику.

3. Відстежити особливості розвитку дітей, у яких діагностовано підвищений вміст Ig E в пуповинній крові, та визначити суттєві фактори сенсибілізації на першому році життя.

4. Дослідити провідні механізми формування та перебігу атопічного дерматиту у дітей.

5. Встановити глибину порушень кальцій-фосфорного обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з атопічним дерматитом.

6. Розробити адекватні схеми лікування виявлених порушень у дітей з атопічним дерматитом.

7. Розробити комплекс профілактичних заходів з метою запобігання формуванню алергічних уражень шкіри у дітей з групи ризику.

Об'єкт дослідження: перинатальні та постнатальні фактори ризику алергічних захворювань.

Предмет дослідження: атопічний дерматит, провідні механізми, методи профілактики та лікування.

Методи дослідження: у роботі використані клінічні та лабораторні методи дослідження у новонароджених та дітей з атопічним дерматитом, біохімічні методи дослідження стану обміну сполучної тканини (оксипролін, церулоплазмін) та кальцій-фосфорного обміну (загальний білок, кальцій, фосфор), імунологічні дослідження (кріоглобуліни, румалонові антитіла) з метою вивчення стану клітинної (CD3, CD72, CD4, CD8, CD16) та гуморальної ланок імунітету (Ig E, Ig A, Ig G, Ig M) а також інструментальні методи вивчення мінеральної щільності кісткової тканини та статистичні методи обробки отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше простежено взаємозв'язок перинатальних факторів ризику розвитку алергії: між перенесеною матір'ю цитомегаловірусною інфекцією, рівнем Ig E в пуповинній крові новонародженого та сенсибілізацією дитини; представлено його значення для формування алергії у дітей першого року життя. Обґрунтовано та виділено чинники розвитку алергії, на підставі чого сформовано групи ризику новонароджених і запропоновано відповідні профілактичні заходи. Створено та використано констеляційну систему з визначенням діагностичних коефіцієнтів та інформаційної вагомості клініко-лабораторних ознак для прогнозування атопічного дерматиту у дітей першого року життя.

Досліджено стан окремих ланок гомеостазу (клітинного та гуморального імунітету, стану сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну) у дітей з атопічним дерматитом. За допомогою денситометрії визначено насиченість кісткової тканини кальцієм у залежності від віку дітей та тривалості захворювання. Катамнестично відстежено ефективність запропонованих профілактичних заходів, а також модифікованих схем терапії атопічного дерматиту з позиції клінічних та лабораторно-інструментальних критеріїв стабілізації стану окремих ланок гомеостазу.

Практичне значення отриманих результатів. На підставі проведених досліджень створено прогностичний алгоритм розвитку атопічного дерматиту на першому році життя з використанням даних щодо перинатальних впливів та імунологічного статусу. З урахуванням оцінки чутливості, специфічності та передбачуваної цінності результатів клінічного обстеження новонароджених виділено найбільш значимі критерії, які можна використовувати при обстеженні дітей.

Обґрунтована доцільність розширення комплексу діагностичних заходів з включенням визначення показників метаболізму кісткової тканини та проведення денситометричного дослідження у дітей з атопічним дерматитом в залежності від особливостей клінічного перебігу. Розроблено та апробовано модифіковані схеми профілактики та лікування атопічного дерматиту, що захищені патентом на корисну модель "Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит дітей" (А 61 К 38/21 – U 2006 03286 – 15.09.2006. – Бюл. № 9). Катамнестичне спостереження за пацієнтами, які отримували модифіковані схеми патогенетичного лікування, довели їх ефективність.

Результати дослідження впроваджено в роботу відділень Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні, Тернопільської обласної дитячої комунальної лікарні, Хмельницької обласної дитячої лікарні, Рівненської міської дитячої лікарні, педіатричного відділення Чортківської та центральних районних лікарень Тернопільської області. Основні положення роботи використовуються у навчальному процесі на практичних заняттях лікарів-інтернів та лікарів-курсантів на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.


 
 

Цікаве

Загрузка...