WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості психічного здоров’я в осіб із “соматогенною фрустраці-єю” (автореферат) - Реферат

Особливості психічного здоров’я в осіб із “соматогенною фрустраці-єю” (автореферат) - Реферат

Новим є розроблений комплекс психокорекційних заходів, що сприяє виходу зі стану "соматогенної фрустрації" і обумовлює покращання психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією" (свідоцтво № 19763).

Встановлено відмінності в ієрархії показників психічного здоров'я у осіб із "соматогенною фрустрацією" на початку та після завершення психокорекційної роботи.

Набули подальшого розвитку змістові параметри психічного здоров'я особистості.

Практична значущість отриманих результатів. Структурована феноменологія змін психічного здоров'я у осіб із "соматогенною фрустрацією". Визначено вплив і взаємообумовленість змін психічного здоров'я і перебігу основного захворювання.

Для психології практичне значення має розроблений, науково обгрунтований та впроваджений комплекс психокорекційних заходів для осіб із "соматогенною фрустрацією" з метою покращання їхнього психічного здоров'я. Виявлено чинники психічного здоров'я в осіб із "соматогенною фрустрацією" та встановлено ієрархію їх змін під впливом психокорекційних заходів. Встановлена досить висока ефективність впровадженої психокорекційної роботи.

Результати проведеного дослідження впроваджено у професійну підготовку психологів-практиків на теоретичних семінарах Української Спілки Психотерапевтів (УСП), Одеського проекту, в четвертому семестрі (довідка №1 від 16.04.2006р.), в роботу обласної консультативної поліклініки м. Одеси 2002 – 2006 рр., у навчальний процес психологів-практиків Інституту математики, економіки та механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 2007 р. (акти впровадження: №3 від 11.01.2007 та №7 від 19.03.2007).

Апробація результатів дисертації: матеріали дисертації були висвітлені у доповідях та повідомленнях автора на науково-практичній конференції "Психологія душі"(Одеса,2003),на Міжнародній науково-практичній конференції "Теоретико-методологічні проблеми дослідження психології особистості: досвід минулого – погляд у майбутнє" (Одеса, 2004), на IV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 2006), на VIII Міжнародній конференції молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" (Київ, 2006), методсемінарі "Особливості психічного здоров'я в осіб із "соматогенною фрустрацією" (Одеса, 2007).

Публікації. Результати дослідження відображені в6 публікаціях (з них 5 статей та 1 тези доповіді), 4 з них надрукованих в фахових виданнях ВАК України. Всі роботи виконані одноосібно.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, загального висновку, списку використаних джерел та 43 додатків. Текст містить 15 таблиць, 21 рисунок. Загальний обсяг дисертації становить 168 сторінок. Список використаних джерел містить 209 найменувань, з них 23 - іноземними мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Дослідження виконувалося на базі Одеської обласної клінічної поліклініки. Всього було обстежено 207 чоловік, віком від 34 до 43 років. Досліджуваних чоловічої статі було 59 осіб, жіночої статі – 148 осіб. 61% досліджуваних – це люди фізичної праці, 33% досліджуваних – люди інтелектуальної праці, 6% досліджуваних – на момент дослідження були безробітними.

Основну групу складали особи із "соматогенною фрустрацією" у кількості 146 чоловік, для однорідності групи ми брали людей, які страждали від болю при розповсюдженому остеохондрозі хребта і яким не допомогло медикаментозне лікування. Вибір контингенту був зроблений на підставі аналізу медичних карт. З основної групи було виділено 54 особи (порівняльна група), з якими проводилися психокорекційні заходи.

Для здійснення порівняльного аналізу нами було виділено контрольну групу осіб, які не мали зазначених проблем зі своїм здоров'ям, умовно ми їх назвали – "здорові". Контрольну групу складала 61 особа: чоловіки, у кількості 27 осіб та жінки - у кількості 34 осіб. 57% досліджуваних – це люди інтелектуальної праці, 43% - люди фізичної праці.

Було проведено всебічне психологічне обстеження усіх 207 чоловік за допомогою методик, орієнтованих на вивчення низки особистісних характеристик та психічних станів.

Дисертаційне дослідження базувалося на двох фундаментальних концепціях: концепції "позитивного психічного здоров'я" та концепції цілісності особистості, її психосоматичної єдності та проводилося за 4 етапами. На першому етапі проведено аналіз джерел та висвітлено основні теоретичні підходи, які склалися в психологічній літературі відносно проблеми психічного здоров'я особистості, визначено теоретичні основи проведення дослідження особливостей психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією", розроблено програму дослідження, підібрано методики та експериментальні завдання, складено програму статистичної обробки отриманих даних та вибрано спосіб їх інтерпретації.

На другому етапі встановлювалися особливості психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією" та осіб, які не фрустровані своїм соматичним станом, зроблено порівняльний аналіз отриманих характеристик. На цьому етапі було запропоновано та обґрунтовано комплекс психокорекційних заходів, спрямований на покращання психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією". На третьому етапі ми проводили психокорекційну роботу з метою покращання їхнього психічного здоров'я. На четвертому етапі нами здійснено порівняльний та факторний аналіз характеристик, отриманих на початку та після завершення психокорекції, вивчалась ефективність впровадженого комплексу психокорекційних заходів.

Узагальнюючи основні положення теорій фрустрації, ми дійшли висновку, що окремі чинники, які обмежують можливості досягнення мети, задоволення потреб людини можуть визначати особливості функціонування тіла. У нашому випадку, в осіб з болем у спині такими чинниками є хвороба, різні її аспекти, які стають перешкодою для особистості у досягненніпоставленої мети, у задоволенні потреб. Відповідно, ми вводимо поняття "соматогенна фрустрація", яке трактуємо як психічний стан, викликаний соматичною хворобою, що, в першу чергу, спричиняє тривалий стан болю, який стає бар'єром на шляху до реалізації потреб особистісного і соціального існування. "Соматогенна фрустрація" проявляється на різних рівнях: на поведінковому рівні спостерігається обмеження свободи людини, звужується можливість її діяльності; на емоційному рівні фрустрація може провокувати агресивні реакції шляхом формування негативного афекту; на когнітивному рівні людина часто неадекватно оцінює ситуацію і не бачить виходу з неї.

Аналіз проведеного дослідження дозволяє стверджувати, що люди із "соматогенною фрустрацією" мають специфічні особливості проявів основних показників психічного здоров'я, зокрема, самоактуалізації (Рис. 1).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 1 Показники психічного здоров'я за методикою САТ

у представників порівняльної та контрольної груп

Примітка 1: вісь Y – сирі бали; вісь X – показники психічного здоров'я:

1. КОМП – компетентність у часі; 2. ПТР – підтримка; 3. ЦОР – ціннісні орієнтації;

4. ГНП – гнучкість поведінки; 5. СЕНЗ – сензитивність; 6. СПН – спонтанність;

7. СМПВ – самоповага; 8. СМСПР – самосприйняття; 9. РПЛ – розуміння природи

людини; 10. СИНГ – синергічність; 11. ПРАГР – сприйняття агресії;

12. КНТ – контактність; 13. ПП – пізнавальні потреби; 14. КР – креативність.

Примітка 2: - у осіб із "соматогенною фрустрацією"- сірий колір;

  • у здорових осіб – чорний колір, усі відмінності - на рівні статистично значимих (p<0,01; p<0,001).

Показники самоактуалізації в осіб із "соматогенною фрустрацією" (порівняльна група) у співставленні з даними здорових осіб (контрольна група)за ступенем відмінності мають таку ієрархію – найбільше різняться середні показники за шкалою самоповаги на 25,2%, це означає, що здатність суб'єкта оцінювати позитивні властивості характеру, поважати себе за них нижча, ніж у здорових осіб. Далі спостерігається така послідовність показників: спонтанність на 23% - здатність беспосередньо і спонтанно виражати свої почуття. Компетентність у часі на 19,3% – здатність людини жити теперішнім, тобто переживати дійсний момент свого життя як наповнений, а не як фатальний наслідок минулого чи підготовку до майбутнього "справжнього життя"; сензитивність на 18,3% - ступінь, наскільки людина віддає собі звіт про свої потреби і почуття, наскільки вона їх добре відчуває і рефлексує; ціннісні орієнтації на 16,8% - ступінь, за яким людина розділяє цінності, які присутні людині, яка самоактуалізується; самосприйняття на 16,6% - ступінь сприйняття людиною себе такою, якою вона є, незалежно від оцінки своєї гідності чи недоліків, можливо, всупереч останнім; підтримка на 15,1% - ступінь незалежності поведінки суб'єкта від впливу ззовні; синергічність на 14,3% - ступінь здатності людини до цілісного сприйняття світу і людей, до розуміння зв'язку протиріч, таких як гра та робота, тілесне та духовне; гнучкість поведінки на 13,7%, що вказує на знижений ступінь гнучкості суб'єкта в реалізації власних цінностей в поведінці, у взаємодії з оточуючими людьми, здатність швидко і адекватно реагувати в ситуації, яка змінюється. Спостерігається тенденція в бік збільшення цих показників у здорових осіб. Зміни на рівні статистично значимих.


 
 

Цікаве

Загрузка...