WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості психічного здоров’я в осіб із “соматогенною фрустраці-єю” (автореферат) - Реферат

Особливості психічного здоров’я в осіб із “соматогенною фрустраці-єю” (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Горяча

Тетяна Семенівна

УДК59.9.072:159.938.363.6(043.3)

Особливості психічного здоров'я в осібіз "соматогенною фрустрацією"

( на прикладі хворих на остеохондроз)

19.00.04 – медична психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Харків - 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Інституті математики, економіки та механіки

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова МОН

України

Науковий керівник: академік УАН,

доктор психологічних наук, професор

Вісковатова Тетяна Павлівна

Інститут математики, економіки та механіки

Одеського національного університету

ім. І.І.Мечникова МОН України

завідуюча кафедрою диференціальної

та експериментальної психології

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, доцент

Балабанова Любов Матвіївна

Харківський національний університет

внутрішніх справ

начальник кафедри прикладної психології

доктормедичних наук, професор

Чабан Олег Созонтович

Український НДІ соціальної та судової психіатрії

та наркології МОЗ України (м. Київ)

завідуючий сектором пограничних станів

та соматоформних розладів

Захист відбудеться "20 " листопада 2007р. о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків,

вул. Корчагінців 58.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців 58.

Автореферат розісланий "18" жовтня 2007р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат психол. наук,

доцент Н.К. Агішева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Суспільство, зорієнтоване на демократично-гуманістичні та національні цінності, розвиток творчого потенціалу особистості, потребує інформації про процес її життєдіяльності, де психічне здоров'я є необхідною умовою успішного перебігу цього процесу.

Незважаючи на свою життєву актуальність, у психологічній літературі зазначена проблема представлена досить неоднозначно. Так, у психоаналізі досліджується проблема психічного здоров'я через вивчення механізмів психічних порушень. Зокрема, порушення психічного здоров'я розглядається як наслідок внутрішньоособистісного конфлікту (З. Фрейд, 1990), індивідуальної соціалізації (А. Адлер, 1997; К. Хорні, 1997; Є. Фром, 1995); дезінтегрованості особистості (К.Юнг, 1994,1998).

У рамках концепції "позитивного психічного здоров'я" А. Маслоу (1997), Р. Мея (1994), Г. Оллпорта (1999), К. Роджерса (1999), В. Франкла (1990) - здорове функціонування особистості розглядається як позитивний процес, що має самостійну цінність та описується через поняття "самореалізація","самоактуалізація" (К. Гольдштейн, А. Маслоу, Ш. Бюлер (1982),

"повноцінне людське функціонування" (К. Роджерс, 1994,1997), "устремління до смислу" (В. Франкл, 1999).

У роботах, які об'єднують основні положення психоаналізу та гуманістичної психології, проблема психічного здоров'я розглядається через аналіз поняття "норми" і "патології" (Л. Балабанова, 1998, 1999; Б. Братусь, 2003; Т. Вісковатова, 1996; В. Гавенко, 2003; Х. Кохут, 2002; А. Кочарян, 2003; П. Лушин, 2005; C. Максименко, 2004; Н. Марута, 2004; О.Чабан, 2004).

Увага дослідників проблеми психічного здоров'я зосереджувалася також на вивченні його детермінації та механізмів (І. Ральнікова, 2006), критеріїв (І. Гурвіч,1995), багаторівневості (Б. Братусь,1988; Ф. Василюк,1984;

Б. Михайлов, 2002; Є. Калітеєвська, 1995; Л. Шестопалова, 2005, 2007).......

Разом з тим, бракує розробок щодо психокорекційної та психо-терапевтичної роботи з людьми, які страждають хронічними соматичними захворюваннями, що супроводжуються хронічними больовими синдромами (В. Кришталь, Б. Михайлов, Н. Марута, Л. Шестопалова, 2006).

За даними ВОЗ, больові синдроми вертеброгенного походження досягають розмірів пандемії в країнах Західної Європи, де ними страждають від 40 до 80% населення. Така сама тенденція спостерігається і в Україні. Дані статистики говорять про те, що понад 1/3 людей, які звертаються за нейрохірургічною допомогою в Обласну клінічну поліклініку м. Одеси після малоефективного медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування, продовжують страждати вертеброгенним больовим синдромом.

Неможливість актуалізувати свої потреби, дискомфортність стану, що супроводжується роздратованістю, тривожністю, зумовлює виникнення у таких осіб "соматогенної фрустрації". Ми вводимо це поняття і трактуємо його як психічний стан, викликаний соматичною хворобою, що, в першу чергу, спричиняє тривалий стан болю, який стає бар'єром на шляху до реалізації потреб особистісного і соціального існування.

Оскільки "соматогенна фрустрація" здійснює негативний вплив на психічне здоров'я людей працездатного віку, стало необхідним вивчення проблеми психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією".

Соціальна значущість зазначеної проблеми, її недостатнє експериментальне вивчення зумовили вибір направлення дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до плану досліджень кафедри диференціальної та

експериментальної психології Інституту математики, економіки та механіки

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за темою основних дослідницьких робіт "Психологія часу" (номер держреєстрації 0197U019181) наукового центру психології часу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Мета і завдання дослідження. На підставі теоретичного аналізу та практичного визначення особливостей психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією" розробити комплекс психокорекційних заходів щодо покращання їхнього психічного здоров'я.

Поставлена мета визначила необхідність вирішення таких завдань.

1. Проаналізувати та висвітлити основні теоретичні підходи і сучасні погляди, які склалися в психологічній літературі щодо проблеми психічного здоров'я особистості.

2. Обгрунтувати поняття "соматогенна фрустрація".

3. Визначити особливості психічного здоров'я в осіб із "соматогенною фрустрацією".

4. Дослідити особливості самоактуалізації в осіб із "соматогенною фрустрацією".

5. Виявити основні фактори, які зумовлюють особливості психічного здоров'я цих осіб.

6. Розробити, обгрунтувати та реалізувати комплекс психокорекційних заходів, спрямований на покращання показників психічного здоров'я осіб із "соматогенною фрустрацією" та визначити його ефективність.

Об'єкт дослідження: характеристики психічного здоров'я особистості.

Предмет дослідження: особливості характеристик психічного здоров'я в осіб із "соматогенною фрустрацією" (на прикладі осіб з болем у спині при остеохондрозі хребта).

Методи дослідження: клініко-психологічний: бесіда, спостереження; психолого-діагностичні дослідження особистості: тест самоактуалізації (САТ) Ю. Альошиної, Л. Гозмана, О. Дубовської (1993) на основі опитувальника особистісної орієнтації (РОІ) Е. Шостром; фрустраційний вербальний тест (ФВТ) Л. Собчик (1998); опитувальник індексу життєвого стилю (ІЖС)

Р. Плутчика (1998); тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Крамбо і

Л. Махоліка (1993), адаптованого Д. Леонтьєвим; методика діагностики психічних станів за Айзенком (1998); проективний тест "шести малюнків" за методикою А. Менегетті (1997, 2000), який використовувався як допоміжний, а також дослідження самооцінки за методом Дембо-Рубінштейн (1986); дослідження рівня тривожності Дж. Тейлор (1998), в адаптації Нємчинова; методи математичної статистики: описова статистика; визначення достовірності відмінностей середніх величин за t-критерієм Ст'юдента; вибірковий кореляційний аналіз (за Пірсоном), факторний аналіз.

Розрахунки виконувалися з використанням пакету прикладних комп'ютерних програм універсальної обробки табличних даних Microsoft XP і пакету статистичного аналізу SPSS for Windows №11.

Наукова новизна одержаних результатів. На базі теоретичного та практичного дослідження вперше введено і теоретично обґрунтовано поняття "соматогенна фрустрація", яке трактується як загальнопсихологічний механізм реагування особистості на зміну стану здоров'я, в першу чергу, на тривалий стан болю; вперше больові синдроми розглядаються в концепції фрустраційних теорій. Виявлено особливості психічного здоров'я в осіб із "соматогенною фрустрацією", зокрема, самоактуалізації, смисложиттєвих орієнтацій (свідоцтво № 19762).


 
 

Цікаве

Загрузка...