WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпе-чення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх ре-абілітації (автореф - Реферат

Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпе-чення дітей, що перенесли гостру нейроінфекцію та особливості їх ре-абілітації (автореф - Реферат

1

Міністерство охорони здоров'я України

донецький державний медичний унІверситет ім. м. горького

науково – дослідний інститут медичних проблем сім'ї

ГОНЧАРОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК616.8:616.98:616-078.: 612.015.6-053-2-08

Характеристика нейрогуморальногостатусу і вітамінного забезпечення дітей,що перенесли гостру нейроінфекціюта особливості їх реабілітації

14.01.10 - педіатрія

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Луганському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Єршова Ірина Борисівна,

Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідуюча кафедрою педіатрії з дитячими інфекціями

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Прохоров Євген Вікторович,

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,

завідувач кафедри педіатрії.

доктор медичних наук, професор

Чернишова Людмила Іванівна,

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

завідуюча кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології.

Провідна установа:
Відділення неврології Державної установи "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України", м. Київ.

Захист дисертації відбудеться "_23_" _травня_2007 р. о _14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при НДІ медичних проблем сім'ї Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83114, м. Донецьк, просп. Панфілова, 3).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16)

Автореферат розісланий "_23_" __квітня_2007 року

Учений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент О.М.Долгошапко.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. До сьогоднішнього часу в Україні серед дітей залишається високим показник захворюваності на нейроінфекції, питома вага котрих в загальній структурі патології нервової системи складає 34,0 % – 38,0% (Л.І. Чернишова, 2003, С.О. Крамарєв, 2004). Поряд з високим рівнем летальності (Л.Р. Шостакович-Корецька, 2004, Л.А. Дзяк, 2004), у 35,5% випадків захворювання на гостру нейроінфекцію відмічаються різноманітні наслідки у вигляді характерних функціональних та (або) органічних уражень з боку центральної нервової системи (С.О. Крамарів, Л.В. Закордонець, 2004).

Тяжкість перебігу гострої нейроінфекції, висока частота ускладнень, в тому числі, ведучих до інвалідизації дітей, дуже часта резистентність до традиційної терапії, значний економічний збиток, пов'язаний з лікуванням та реабілітацією хворих, визначають не лише медичну, але й соціальну значущість проблеми (О.І. Маслова, 1999). Разом з тим, незважаючи на досягнені успіхи у вивченні питань патогенезу, діагностики, лікування та реабілітації дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію, наслідки захворювання залишаються невтішними.

Низкою досліджень встановлено, що гострий та ранній період відновлювання гострої нейроінфекції у дітей супроводжуються порушеннями механізмів регуляції імунної відповіді, процесів перекисного окислення ліпідів та факторів антиоксидантного захисту і кисневозалежного енергозабезпечення, зниженням вмісту в тканинах мозку макроергічних сполук і т.п (В.І Шуляк, 2003, С.О. Крамарєв, 2004). Між тим, залишаються недостатньо вивченими питання щодо частоти реєстрації, характеру та ролі зсувів нейрогуморального статусу, а також вітамінного забезпечення в загальній складній концепції патогенезу гострих менінгітів та менінгоенцефалітів у дітей. Перш за все це стосується вивчення змісту ендогенних опіоїдних нейропептидів та нейровітамінів, так як на їх дисбаланс особливо реагує ЦНС з послідовним порушенням її функціонування (Н.В. Скрипченко та співавт., 2006).

Слід вважати, що дослідження подібних невивчених патогенетичних механізмів гострої нейроінфекції у дітей, в т.ч. в періоді відновновлювання з послідовним виконанням відповідної корекції дозволить зменшити частоту ускладнень, знизити відсоток інвалідизації та, відповідно, покращити якість життя пацієнтів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницької роботи кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Луганського державного медичного університету "Вивчення характеру адаптаційних можливостей дітей під впливом стресогенних факторів в екологічно несприятливому регіоні Донбасу та шляхи корекції дизадаптаційних відхилень" (державний реєстраційний № 014U004308). Автор була співвиконавцем даної теми.

Мета дослідження. Знизити частоту та вираженість функціональних та органічних психоневрологічних порушень у дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію, шляхом удосконалення реабілітаційних заходів.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

  1. Вивчити частоту та характер наслідків (функціональних порушень та органічних ускладнень) перенесеної гострої нейроінфекції у дітей.

  2. Встановити фактори ризику, що визначають розвиток несприятливих наслідків менінгіту та менінгоенцефаліту на основі вивчення анамнестичних даних та особливостей клініко – лабораторних проявів гострого періоду захворювання.

  3. Надати характеристику психоневрологічного статусу дітей у період відновлювання перенесеної гострої нейроінфекції.

  4. Вивчити показники імунологічного статусу у дітей в періоді відновлювання гострого менінгіту та менінгоенцефаліту.

  5. Оцінити рівень опіоїдних нейропептидів: – бета-ендорфіну, мет-енкефаліну у дітей у період відновлювання гострої нейроінфекції в залежності від характеру функціональних порушень та органічних ускладнень.

  6. Вивчити особливості нейровітамінного забезпечення дітей у відновлювальному періоді гострої нейроінфекції в залежності від характеру наслідків.

  7. На основі встановлених клініко-імунологічних, біохімічних (нейрогуморальний статус, нейровітамінне забезпечення) даних і їх взаємозв'язків, розробити та оцінити ефективність методів корекції розладів шляхом додаткового включення до комплексу реабілітаційних заходів препаратів "Ноофен" і "Нейрон" та ноотропної дієти.

Об'єкт дослідження – функціональні порушення та органічні психоневрологічні ускладнення, пов'язані з перенесеною гострою нейроінфекцією у дітей віком від 1 місяця до 16 років.

Предмет дослідження – психоневрологічний і імунний статус, нейрогуморальне та В-вітамінне забезпечення, засоби корекції нейрогуморального дисбалансу і нейровітамінного дефіциту.

Методи дослідження – загальноклінічні, клініко-психологічні, імунологічні, біохімічні, радіоімунні, інструментальні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Представлено аналіз частоти реєстрації та характеру різноманітних наслідків гострої нейроінфекції в залежності від етіологічного фактора, преморбідного фону та віку дітей.

Визначені особливості психоневрологічного статусу у дітей в різні терміни відновлювального періоду гострого менінгіту та менінгоенцефаліту.

Вивчені особливості імунологічного стану у дітей у періоді відновлювання гострої нейроінфекції в залежності від характеру функціональних порушень та органічних ускладнень.

Вперше вивчені вміст опіоїдних пептидів у періоді відновлювання пацієнтів з наслідками гострої нейроінфекції.

Вперше вивчено стан В-вітамінного забезпечення у дітей в різні терміни відновлювального періоду після перенесеного гострого менінгоенцефаліту та менінгіту.

Вперше, з урахуванням встановлених патогенетичних механізмів обґрунтовано методи ефективної реабілітації дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію.

Практичне значення отриманих результатів. Оцінка преморбідного фону, особливостей клініко-лабораторних прояв та перебігу гострого періоду менінгіту та менінгоенцефаліту у дітей дозволили встановити причинно-значущі фактори ризику розвитку функціональних порушень та органічних ускладнень.

Вивчення особливостей психоневрологічного статусу, вмісту опіоїдних пептидів та нейровітамінного забезпечення у дітей в різні терміни відновлювального періоду можуть бути використані для оцінки тяжкості наслідків пов'язаних з перенесеним гострим менінгітом та менінгоенцефалітом.

Характер нейрогуморальних зсувів та особливостей нейровітамінного забезпечення визначають доцільність використання корекції подібних порушень у дітей, які перенесли гостру нейроінфекцію.

Встановлена ефективність розробленого методу корекції виявлених змін нейрогуморального статусу та В-вітамінного забезпечення шляхом додаткового включення нейрометаболічних препаратів "Нейрон" і "Ноофен" та ноотропної дієти.


 
 

Цікаве

Загрузка...