WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Приходченко В.В., Виненцова Т.П., Приходченко О.В., Гончарова С.В. Сравнительный анализ объективного и цитологического методов исследования заболеваний молочных желез в условиях поликлиники //Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2005. – вип.9, Т.2. – С.95-100. Пошукувачем самостійно проведено морфологічне дослідження тканини новоутворень молочної залози.

  2. Гончарова С.В. Морфологічна діагностика протокового проліферативного фіброаденоматозу і протокового неінвазивного раку молочної залози //Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2006. – вип.10, Т.1. – С.202-207.

  3. Гончарова С.В. Критерії клінічної і морфологічної діагностики преінвазивного (in situ) та інвазивного раку молочної залози // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2006. – Т.7, №1. – С.126-130.

  4. Гончарова С.В. Характеристика волокнистих структур і клітинних інфільтратів у стромі преінвазивних та інвазивних карцином молочної залози //Медико-социальные проблемы семьи. - 2006. - Т.11, №1. - С. 60-64.

  5. Гончарова С.В. Морфологія протокових карцином in situ молочної залози // Вісник наукових досліджень. – 2006. – №3 (44). – С.99-101.

  6. Приходченко В.В., Виненцова Т.П., Приходченко О.В., Гончарова С.В. Морфологические признаки диагностики предраковых состояний молочных желез // Питання експериментальної та клінічної медицини. – 2006. – вип.10, Т.2. – С.143- 150. Пошукувачем проведено аналітичний огляд літератури, самостійно виконано морфологічне дослідження та проведено аналіз отриманих результатів.

  7. Гончарова С.В., Волос Л.І. Характеристика клітинних інфільтратів строми початкового протокового раку молочної залози//Матеріали XI з'їзду онкологів України. – Судак, АР Крим. – 29 травня-02 червня 2006. – С.77.

  8. Гончарова С.В. Морфологія протокових карцином in situ молочної залози // Морфологічний стан тканин у нормі та при моделюванні патологічних процесів (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю) – Тернопіль.–30-31 травня 2006. – С.32-34.

АНОТАЦІЯ

Гончарова С.В. Квалітативні та квантитавні стромально-паренхіматозні взаємоємовідносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія. – Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, 2007.

Дисертація містить теоретичне обґрунтування та нове наукове рішення актуальної задачі – встановити основні квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємовідносини в преінвазивних та інвазивних карциномах для об'єктивізації диференціального морфологічного діагнозу та прогнозу. Матеріалом послужили 84 випадків патології молочної залози. В роботі застосовані морфометричні, гістохімічні та імуногістохімічні методи.

Встановлено, що універсальним інтегральним морфологічним проявом та прогнозом фіброзно-кістозної хвороби з типовою та атиповою проліферацією, карциноми in situ та інвазивної карциноми молочної залози є порушення співвідношення сукупності середньогрупових показників – сумарного індексу проліферації, відсотка патологічних мітозів, рівня накопичення в епітеліальних клітинах рівня білка р53, Кі67і і EDFR-протеази, питомого об'єму мікрогемоциркуляторного русла, вогнищ некрозу та імунно-клітинних інфільтратів.

Ключові слова: фіброзно- кістозна хвороба молочної залози, карцинома in situ, інвазивний рак, морфологічна диференційна діагностика.

АННОТАЦИЯ

Гончарова С.В. Квалитативные и квантитавные стромально-паренхиматозные взаимоотношения в преинвазивных и инвазивных карциномах молочной железы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия. – Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца, Киев, 2007.

Диссертация содержит теоретическое обоснование и новое научное решение актуальной задачи - установление основных квалитативных и квантитавных стромально-паренхиматозных взаимоотношений в преинвазивных и инвазивных карциномах молочной железы для оптимизации дифференциального диагноза и прогноза. Материалом для исследования послужили 84 случая патологии молочной железы. В работе применены современные методы морфологического, морфометрического, гистохимического и иммуногистохимического исследования.

Основным информативным и достоверным (р<0,005) отличительным морфологическим проявлением фиброзно-кистозной болезни с типичной и атипичной пролиферацией эпителия, карциномой in situ и инвазивным раком молочной железы является нарушение соотношения совокупности определенных среднегрупповых показателей – митотического индекса, процента патологических форм митозов, состояния базальной мембраны, удельного объема сосудов микрогемоциркуляторного русла, плотности и характера распределения перифокальных клеточных инфильтратов. Прогрессирование этих изменений является прогностически неблагоприятным признаком. Информативными и достоверными (р<0,05) отличительными морфологическими признаками фиброзно-кистозной болезни с атипичной пролиферацией и карциномы in situ являются показатели митотического индекса и процент патологических форм митозов, соответственно равные при атипичной пролиферации 2,380,65‰ и 2,30,5%, при карциноме in situ – 5,02 1,04‰и 34,%5,7%. Дополнительными морфологическими критериями в дифференциальной диагностике фиброзно-кистозной болезни с атипичной пролиферацией и карциномы in situ являются плотность распределения клеточных инфильтратов (63,95,14 и 109,145,74), удельный вес плазмоцитов (2,920,74% и 3,711,05%) и тканевых базофилов (1,900,46% и 1,040,22%) в структуре клеточных инфильтратов (р<0,05).

Существенными дифференциально-диагностическими признаками эпителиальных комплексов инвазивного рака от неинвазивного являются интенсивное накопление в клетках белка р53, Кі67 и EDFR-протеазы по периферии эстроген- и прогестерон-положительных (ER+PR+) эпителиальных опухолевых комплексов, очаговый или диффузный лизис базальной мембраны с полной потерей ее первичных тинкториальных и анизотропных свойств, активация перифокального неоангиогенеза с/без выраженной иммунно-клеточной реакции со стороны стромы, что служит морфологическим проявлением опухолевой прогрессии и началом инвазии карциномы молочной железы; разрыхление, разволокнение, очаговый зернистый распад коллагена и снижение степени двойного лучепреломления вплоть до полной потери анизотропных свойств базальной мембраны эпителиального комплекса, уменьшение удельного объема паренхимы (с 0,4510,110 до 0,2830,031) и стромы (с 0,3150,102 до 0,2320,045), увеличение удельного объема сосудов МГЦР (с 0,0620,0017 до 0,1030,025) и коэффициент васкуляризации (с 0,139 до 0,363, р<0,005).

Ключевые слова: фиброзно-кистозная болезнь молочной железы, карцинома in situ, инвазивный рак, морфологическая дифференциальная диагностика.

ANNOTATION

Goncharova S.V. Qualitative and quantitative stromal-parenchymatous mutual relations in pre-invasive and invasive breast carcinomas. – Manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of the candidate of medical sciences in a speciality 14.03.02 – pathological anatomy. – National О.O.Bogomolets Medical University, Kiev, 2007.

The dissertation contains a theoretical substantiation and the new scientific decision of an actual problem - to establish the basic qualitative and quantitative stromal-parenchymatous mutual relations in pre-invasive and invasive breast carcinoma for optimization of the differential diagnosis and prognosis is given. As a material for research 84 cases pathology of breast have served. In work are applied modern selective morphologic, morphometric, histochemical and immunohistochemical of a research

Is established, that by universal integrated morphological display of fibrocystic disease with typical and atypical proliferation, carcinoma in situ and invasive carcinoma of breast infringement of a ratio of set parameters of a total index of proliferation, percent of pathological mitosis of epithelial cells with positive PCNА reaction, a level of accumulation in epithelial cells of protein р53, Кі67і and EDFR, safety ductal myoepithelial cells, a condition basement membrane and periductal collagenic fibers is dairy in view of polarization-optical parameters, specific volume of microvessels channels, the centers of necrosis and immuno-cellular infiltrations. Amplification of these parameters is the adverse forecast.

Key words: breast fibrocystic disease, carcinoma in situ, invasive carcinoma, morphological differential diagnostics.


 
 

Цікаве

Загрузка...