WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

До основних морфологічних ознак протокової і часточкової карциноми молочної залози варто віднести: високий рівень проліферативної активності пухлинних клітин із втратою клітинних контактів, високий середній показник відсотка патологічних мітозів – до 42,68,2%, залежно від ступеня диференціювання проліферуючих клітин, при сумарному індексі проліферації 9,611,80‰, високому відсотку (904,65%) клітин з позитивною реакцією зі специфічними антитілами до PCNА (ядерного антигену проліферації) без інвазії пухлинних клітин за межі базальної мембрани; наявність і структурна збереженість протокових міоепітеліальних клітин (з імунопозитивною реакцією з антитілами до панцитокератинів АЕ1/АЕ3 та з МАТ до актину) незалежно від питомого об'єму проліферуючого пухлинного епітеліального комплексу; має місце синхронність і позитивний кореляційний зв'язок між наростанням ступеня катаплазії, об'ємом проліферуючого епітелію і питомим об'ємом судин мікрогемоциркуляторного русла, коефіцієнтом васкуляризації, змінами колагенових волокон парабазальної зони у вигляді мукоїдного і фібриноїдного набрякання, дрібно- і великовогнищевого фібриноїдного некрозу з дрібновогнищевою лімфо-макрофагальною реакцією, розпушення, розволокніння і набряку волокон, а також, у ряді випадків, проліферацією атипових великих фібробластів; перидуктально волокнистий компонент, що формується, представлений переважно нативними фібрилами і в меншому ступені низькомолекулярними мономерними і полімерними ланцюжками колагену. Варіабельність кількісних поляризаційно-оптичних показників колагенових волокон строми Ca in situ молочної залози (Г0-3,72130,0865, ГФ-1,23790,0811, ГНМПС-1,41930,0696, ГГАГ-1,31560,0804) свідчать про виражену неоднорідність рівня стереохімічної організації волокнистого компонента строми і про наявність у його складі, незважаючи на домінування фібрил, об'єднаних глікопротеїдами, як нативних фібрил, так і волокон, стабілізованих білково-мукополісахаридними комплексами; слабко виражену протипухлинну імунну реакцію, яка морфологічно характеризується помірною клітинною інфільтрацією переважно Т-лімфоцитів (89,122,16%), плазматичних клітин (3,711,05%), макрофагами (3,620,19%).

Таким чином, проведене комплексне морфологічне дослідження якісних і кількісних стромально-паренхіматозних взаємовідносин при проліферативних формах фіброзно-кістозної хвороби, преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози показало, що окремо взятий морфологічний параметр не може відобразити все різноманіття структурної організації вивчаючих патологічних процесів і лише комплексна оцінка структурних показників сумарного індексу проліферації, відсотка патологічних мітозів епітеліальних клітин з позитивною PCNА реакцією, рівня накопичення в епітеліальних клітинах рівня білка р53, Кі67і і EDFR-протеази, збереженість протокових міоепітеліальних клітин, стан базальної мембрани і перипротокових колагенових волокон із врахуванням поляризаційно-оптичних показників, питомого об'єму МГЦР, вогнищ некрозу та імунно-клітинних інфільтратів можуть доцільні для використання у практиці патологоанатомічних відділень і в спеціалізованих імуногістохімічних лабораторіях для постановки об'єктивного діагнозу, а також для диференційної діагностики проліферативних форм ФКХ, преінвазивних та інвазивних карцином.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведене теоретичне обґрунтування та нове наукове рішення актуальної задачі – встановлення основних квалітативних та квантитативних стромально-паренхіматозних взаємовідносини при проліферативних формах фіброзно-кістозної хвороби, преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози для оптимізації диференційного діагнозу та прогнозу.

2. Результати дослідження дозволяють розглядати основні форми фіброзно-кістозної хвороби (непроліферативну, помірного ступеня проліферації й атипову проліферації), початковий (неінвазивний) та інвазивний рак як відображення етапності розвитку доброякісної та злоякісної патології молочної залози; початкова, неінвазивна (in situ) дуктальна (DCIS) і лобулярна (LCIS) карцинома молочної залози є формою раку, представленого пулом злоякісних клітин різного ступеня катаплазії з інтрапротоковою проліферацією епітелію, без ознак інвазії й залучення в процес базальної мембрани, але потенційно здатного до інвазії.

3. Основними морфологічними ознаками неінвазивної карциноми молочної залози є: високий рівень проліферативної активності пухлинних клітин із втратою клітинних контактів (сумарний індекс проліферації 9,611,80‰), високий середній показник відсотка патологічних мітозів (до 34,15,7%) та клітин з позитивною реакцією зі специфічними антитілами до PCNА (412,95%) без інвазії пухлинних клітин за межі базальної мембрани, наявність і структурна збереженість протокових міоепітеліальних клітин незалежно від питомого об'єму проліферуючого пухлинного епітеліального комплексу, слабко виражена протипухлинна імунна реакція, яка морфологічно характеризується помірною клітинною інфільтрацією переважно Т-лімфоцитів (89,122,16%), плазматичних клітин (3,711,05%), макрофагами (3,620,19%).

4. Морфологічним проявом пухлинної прогресії і початком інвазії карциноми молочної залози є: інтенсивне накопичення в клітинах рівня білка р53 (526,9%), Кі67і (675,3%) і EDFR-протеази (904,65%) по периферії естроген- і прогестерон- позитивних (ER+PR+) епітеліальних пухлинних комплексів, (сумарний індекс проліферації 16,231,71‰), високий середній показник відсотка патологічних мітозів (до 42,68,2%) практично повна відсутність міоепітеліальних клітин у базальних відділах комплексів незалежно від ступеня катаплазії клітин пухлинної паренхіми (G1-G4), осередковий або дифузний лізис базальної мембрани і зниження ступеня подвійного променезаломлення аж до повної втрати анізотропних властивостей базальної мембрани епітеліального комплексу, активація перифокального неоангіогенезу з виявленням пухлинних емболів у просвіті лімфатичних судин.

5. Морфологічним проявом спонтанної регресії пухлинної паренхіми раку молочної залози з початковою інвазією є дистрофічні зміни, коагуляційний некроз значної частини клітин, що супроводжуються адекватною імунно-клітинною реакцією, збільшенням об'єму стромального компонента за рахунок формування головним чином низькомолекулярних полімерних ланцюжків і мономерних фібрил колагену, з затримкою їх формування на стадії нативних фібрил з низькими поляризаційно-оптичними показниками подвійного променезаломлення (Г0-3,2150,161), фенольного індексу (ГФ-1,2650,064), а також індексів вмісту нейтральних мукополісахаридів і глікозаміногліканів, (ГНМПС-1,3910,059 і ГГАГ-1,2470,054 відповідно).

6. У тканині раку молочної залози з початковою інвазією має місце достатньо високий питомий об'єм вогнищ некрозу (0,0360,007) при високому значенні коефіцієнта васкуляризації (0,3310,028), що зумовлено незрілістю колагенових структур базальної мембрани мікросудин і створює передумови для їхньої підвищеної проникності і розвитку гострих порушень кровообігу усередині самої часточки; при інвазивному раку має місце позитивна кореляція між між питомим об'ємом вогнищ некрозу в паренхімі пухлини і відсотковим вмістом у складі імунно-клітинних інфільтратів поліморфноядерних лейкоцитів (при G1 r=+0,7691 і при G4 r=+0,8125 ) і макрофагів (при G1 r=+0,5311 і при G4r=+0,6010).

7. Збільшення питомого об'єму мікрогемоциркуляторного русла у перипротоковій сполучній тканині є одним з несприятливих морфологічних прогностичних чинників онкопатології молочної залози: має місце позитивний кореляційний зв'язок між атипією, ступенем проліферації протокового епітелію і питомим об'ємом судин МГЦР: при атиповій проліферативній формі фіброзно-кістозної хвороби r=+0,6402, при інвазивному раку r=+0,7103.

8. Комплексна оцінка структурних показників сумарного індексу проліферації, відсотка патологічних мітозів епітеліальних клітин з позитивною PCNА реакцією, рівня накопичення в епітеліальних клітинах рівня білка р53, Кі67 і EDFR-протеази, збереження протокових міоепітеліальних клітин, стан базальної мембрани і перипротокових колагенових волокон із врахуванням поляризаційно-оптичних показників, питомого об'єму мікрогемоциркуляторного русла, вогнищ некрозу та імунно-клітинних інфільтратів можуть бути використані у практиці патологоанатомічних відділень та в спеціалізованих імуногістохімічних лабораторіях для постановки об'єктивного діагнозу, а також для диференційної діагностики проліферативних форм фіброзно-кістозної хвороби, преінвазивних та інвазивних карцином.


 
 

Цікаве

Загрузка...