WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

Одним з несприятливих морфологічних прогностичних чинників онкопатології молочної залози є збільшення питомого об'єму мікрогемоциркуляторного русла у перипротоковій сполучній тканині. Встановлено позитивний кореляційний зв'язок між атипією, ступенем проліферації протокового епітелію і питомим об'ємом судин МГЦР: при атиповій проліферативній формі фіброзно-кістозної хвороби r=+0,6402, при інвазивному раку r=+0,7103.

Практичне значення отриманих результатів. Результати морфологічного дослідження внутрішньопротокових передпухлинних процесів і пухлин молочної залози придатні для застосування у практиці патологоанатомічних відділень та в спеціалізованих імуногістохімічних лабораторіях для постановки об'єктивного діагнозу, а також для диференційної діагностики проліферативних форм фіброзно-кістозної хвороби, преінвазивних та інвазивних карцином молочної залози, і в клінічній практиці для розробки індивідуальних адекватних і патогенетично обгрунтованих схем лікування. Отримані нові дані в патоморфологічній діагностиці передпухлинних процесів і пухлин молочної залози доцільні для використання у педагогічному процесі на кафедрах патологічноїанатомії, онкології, акушерства і гінекології.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована наукова література за темою дисертації, оброблений архівний матеріал, виконані дослідження з комплексного якісного та кількісного гістологічного, гістохімічного, імуноморфологічного та морфометричного вивчення тканини біопсійного та операційного матеріалу хворих на фіброзно-кістозну хворобу, початковий та інвазивний рак молочної залози. На підставі вищезазначених методів дослідження проведений порівняльний аналіз стромально-паренхіматозних взаємовідносин передракових станів та раку молочної залози, за результатами якого визначені критерії діагностики. Визначені основні найінформативніші морфологічні показники прогнозу проліферативної форми фіброзно-кістозної хвороби, преінвазивного та інвазивного раку молочної залози. Здобувачем статистично оброблений фактичний матеріал, узагальнені результати, написані та проілюстровані всі розділи дисертації, сформульовані її положення та висновки.

У роботах, виконаних у співавторстві, реалізовані наукові ідеї здобувача. Співавторами надавалася консультативна допомога в заборі матеріалу і в поляризаційному та морфометричному дослідженнях новоутворень молочної залози. Дисертантом не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації повідомлені й обговорені на ХІ з'їзді онкологів України (Київ-Судак, 2006), науково-практичній конференції з міжнародною участю "Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів" (Тернопіль, 2006), засіданні Донецького обласного відділення асоціації патологів України (2006), засіданнях Донецького обласного відділення асоціації онкологів України (2005, 2006), а також на наукових семінарах відділу патоморфології ЦНДЛ при Дон ДМУ ім. М. Горького (2005-2006) й засіданні РПК "Патологічна анатомія" МОЗ й АМН України (2005).

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 6 статтях фахових наукових журналів, у 2 матеріалах та тезах з'їздів і наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Результати дисертації викладено українською мовою на 177 сторінках принтерного тексту (обсяг тексту основної частини - 136 сторінок). Робота складається із вступу, огляду літератури, розділу "Матеріал та методи дослідження", трьох розділів за результатами власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих даних, висновків, списку використаних джерел (всього 188 посилань) вітчизняних та зарубіжних авторів. Дисертацію проілюстровано 17 таблицями, 30 рисунками, які включають 100 фотографій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом морфологічного дослідження послужили біоптати 84 хворих жінок з діагнозом "новоутворення молочної залози", які знаходилися на лікуванні в Донецькому протипухлинному центрі (ДОПЦ), а також у мамологічному центрі міської клінічної лікарні №2 "Енергетик" м. Донецьк. Типові (непроліферативні) та атипові (проліферативні) форми фіброзно-кістозної хвороби склали 34 випадки, протоковий та часточковий рак in situ молочної залози – 23 випадки, інвазивну протокову та часточкову карциному – 27. Були старанно відібрані й вивчені амбулаторні карти, історії хвороби жінок за період з 1999 по 2006 роки, з яких взяті дані щодо віку пацієнток, клінічного перебігу захворювання, дані об'єктивного, ультразвукового і мамологічного дослідження. Середній вік хворих склав при фіброзно-кістозній хворобі – 374,2 роки, при неінвазивній та інвазивній карциномі відповідно – 453,9 і 475,1 років. Міжгрупових достовірних відмінностей вікового аспекту не встановлено (р>0,005). З 34 випадків фіброзно-кістозної хвороби непроліферативна форма склала 5 спостережень (3 часточкових, 2 протокових), проліферативна форма – 29, з якої 17 випадків прийшлося на часточкові (6 спостережень помірного ступеня проліферації і 11 – атипової), а 12 випадків – на протокові (4 спостереження помірного ступеня проліферації і 8 – атипової). 23 спостереження карциноми in situ молочної залози розподілилися таким чином: 16 протокових та 7 часточкових. З 16 протокових карцином in situ 6 випадків склали високодиференційовані (G1), 6 – помірно-диференційовані (G2), 4 – низько диференційовані (G3). Із 7 випадків часточкових карцином in situ – 2 випадки високодиференційованого раку (G1), 3 випадки помірнодиференційованого (G2), 2 випадки низькодиференційованого (G3). У більшості досліджень (16 з 23 випадків, або 69,6%) початковий рак молочної залози виник на фоні проліферативного фіброаденоматозу. 27 спостережень інвазивного раку різного ступеня злоякісності, з них G1 склали 6 спостережень, G2 – 8, G3 – 7 і G4 – 6. В 10 з них діагностований інфільтруючий протоковий рак і в 17– інфільтруючий часточковий рак.

Було проведене комплексне гістологічне, гістохімічне, поляризаційно-оптичне, імуногістохімічне та морфометричне дослідження тканини 84 новоутворень молочної залози. Шматочки тканини фіксували в 10%-ому розчині холодного нейтрального формаліну (pH 7,4) протягом 24 годин. Виготовляли серійні гістологічні зрізи товщиною 51, які потім забарвлювали гематоксиліном та еозином, пікрофуксином за ван Гізоном, на еластику заВейгертом, толуїдиновим синім при рН 2.6 і 5.3, ставили ШИК-реакцію з обробкою контрольних зрізів амілазою. Для верифікації діагнозу було проведене імуногістохімічне дослідження. Використовували мишачі моноклональні антитіла (МАТ) до панцитокератинів (клон АЕ1/АЕ3), для виявлення елементів базальної мембрани використовували МАТ до колагену ІV типу (клон CIV22), для характеристики клітинних інфільтратів строми - специфічні антитіла до антигенів різних субтипів лімфоцитів, макрофагів, фібробластів. Для ідентифікації Т-лімфоцитів наносили мишачі моноклональні антитіла до CD3 (клон), Т-хелперів - до CD4 (клон 1F6-Novocastra), T-лімфоцитів супресорів–моноклональні антитіла до CD8 (клон 1А5-Novocastra), В-лімфоцитів – моноклональні антитіла до CD20 (клон L26, DACO) макрофагів – антитіла до CD68 (клон PG-M1, DAKO). Для виявлення фібробластів використовували мишачі моноклональні антитіла до віментину (клон Vim3V4-Dako). Для кращого виявлення судин мікроциркуляторного русла наносили антитіла до CD31 (клон JC70A-Dako). Для визначення проліферативного потенціалу клітин наносили мишачі антитіла до PCNА, ядерного антигену проліферації (клон PC10-Dako). При кількісній оцінці питомого об'єму паренхіми, строми, судин МГЦР, мітотичного та апоптотичного індексів ми ґрунтувалися на основних класичних принципах морфометрії, викладених у монографії Г.Г. Автандилова (2002). Дослідження проводилося в лінійно- та еліптично-поляризованому світлі. Кількісно визначали оптичні показники колагенових волокон (Г0- оптична сила, або різниця проходження світлового променя) в незабарвлених препаратах, ГФ - фенольний індекс Ебнера, ГГАГ - індекс вмісту глікозаміногліканів, ГНМПС - індекс вмісту нейтральних мукополісахаридів). Для кількісного аналізу даних ми використовували морфометричні методи дослідження з комп'ютерною обробкою отриманих даних [В.Г.Шлопов, 1984]. Статистична обробка одержаних даних виконувалась за допомогою програми Excel на комп'ютері Pentium ОЕМ IBM PC/АT. Морфологічне і морфометричне вивчення гістологічних препаратів проведено на базі відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького державного медичного університету ім. М.Горького (завідувач відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького державного медичного університету ім. М.Горького д.мед.н., професор В.Г.Шлопов).

Результати досліджень та їх обговорення. При ретроспективному аналізі клінічних проявів проліферативної форми фіброзно-кістозної хвороби (ФКХ), протокового і часточкового початкового неінвазивного та інвазивного раку молочної залози нами не виявлені специфічні її ознаки, які дозволяють у клініці з упевненістю виставити остаточний діагноз і вірогідно стверджувати про доброякісність або злоякісність процесу. В клінічній картині домінувала тріада неспецифічних клінічних симптомів різного ступеня: больові відчуття в одній чи обох молочних залозах, наявність ущільнення і патологічні виділення із сосків. Всі три основні види вивчаючої патології об'єднує те, що проліферуючий атиповий епітеліальний інфільтрат обмежений переважно втягненням у процес внутрішньочасточкових альвеолярних пухирців і характеризується солідним, кріброзним, рідше папілярним та вугроподібним типами росту. При міжгруповому порівнянні ні клінічно, ні макроскопічно проліферативні форми фіброзно-кістозної хвороби, неінвазивного та інвазивного раку не мали достовірних характерних ознак (р>0,005).


 
 

Цікаве

Загрузка...