WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємо-відносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

ГОНЧАРОВА Світлана Вікторівна

УДК 616.19-006.6-002.16

Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємовідносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози

14.03.02 – патологічна анатомія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті імені М.Горького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник,

Волос Лілія Іванівна,

Донецький державний медичний університет імені М.Горького МОЗ України, провідний науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Задорожна Тамара Данилівна,

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України (м. Київ), завідуюча лабораторії патоморфологічних досліджень

доктор медичних наук, професор

Гичка Сергій Григорович,

Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри патологічної анатомії

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра патологічної та топографічної анатомії (м. Київ)

Захист відбудеться "17" травня 2007 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (03057, м.Київ, проспект Перемоги, 34).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий "12" квітня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор О.М. Грабовий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Систематичний огляд і метааналіз вітчизняної і зарубіжної літератури, присвяченої питанням поєднаності змін у паренхімі й стромі пухлиноподібних і пухлинних процесів молочної залози, обумовленої реалізацією структурного гомеостазу в нормі і при патології, показав, що актуальність даної проблеми за останнє десятиліття знаходить своє підтвердження у все зростаючому числі наукових праць [Бондар Г.В. із співавтор., 2005; Галахін К.О. із співавтор., 2006; Margenthaler J.A. et al., 2006]. Однак підходи до вивчення гістоструктури пухлин з позиції паренхіматозно-стромальних взаємовідносин зводяться, як правило, до розгляду переважно паренхіматозного компонента, особливості якого носять безперечно вираженіший характер порівняно зі стромальним. Дані про зміни в стромальному компоненті епітеліальних пухлин вкрай обмежені, частіше носять описовий характер і мають мінімальне прикладне значення. Це, мабуть, пов'язано з труднощами практичної оцінки різноманіття клітинних рекомбінацій [Smeds J. Et al., 2005], що виражаються у варіаціях множинних ознак при різних патологічних процесах [Erbas B., 2005]. Скринінгова мамографія привела до зміни стадійності виявлених пухлин молочної залози і виявлення утворень менших розмірів [Приходченко В.В. із співавтор., 2005; Habel L.A. et al., 2004]. За допомогою мамографії, яка є в даний час основним методом діагностики захворювань молочних залоз, у більшості випадків можна виявити вузлові утворення малих розмірів. Мамографія візуалізує структурні зміни тканин і її ефективність знижується при розташуванні пухлини малих розмірів на тлі щільних залозисто-фіброзних структур. Для ефективної діагностики захворювань молочних залоз необхідно використовувати комплексний підхід із включенням різних променевих методів діагностики, даних клінічного огляду, цитологічних і гістологічних досліджень [Zhou L. Et al., 2005; Fulford L.G. et al., 2006].

Дотепер роль морфолога в діагностиці і характеристиці раку молочної залози залишається головною. Остаточний діагноз "рак" виставляє патолог або при вивченні цитологічних препаратів пунктату вузла в молочній залозі, або при вивченні фрагмента молочної залози при так званому терміновому гістологічному дослідженні [Ермилова В.Д., 2002].

Дослідницьких морфологічних робіт з комплексної оцінки стану внутрішньопротокових проліферацій і їхніх взаємовідносин зі стромальним клітинним і волокнистим компонентами при передпухлинних і пухлинних процесах молочної залози з кількісною оцінкою і використанням сучасних імуноморфологічних технологій у літературі вкрай мало. В сучасній зарубіжній і вітчизняній літературі недостатньо освітлені питання, які стосуються якісних та кількісних структурних характеристик епітеліального компонента епітеліальної гіперплазії, атипової протокової гіперплазії, протокового раку in situ та інвазивного раку молочної залози з використанням імуногістохімічних методик.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом планової НДР кафедри онкології та відділу патоморфології ЦНДЛ Донецького державного медичного університету ім. М.Горького "Комплексна терапія раку молочної залози на основі нових методів хірургічного, лікарського і гормонального лікування з використанням селективного внутрішнього артеріального впливу лікарських засобів. Клініко-морфологічне дослідження" (№ державної реєстрації 0104U010587, шифр: МК 05.04.19). Автор брала безпосередню участь у виконанні морфологічного, в тому числі імуногістохімічного та морфометричного дослідження преінвазивних та інвазивних карцином молочної залози.

Мета дослідження – встановити основні квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємовідносини в преінвазивних та інвазивних карциномах молочної залози для об'єктивізації диференціального морфологічного діагнозу.

Досягнення мети передбачало вирішення наступних задач:

  1. Верифікувати структурні характеристики епітеліального компонента епітеліальної гіперплазії, атипової протокової гіперплазії (фіброзно-кістозної хвороби), протокового раку in situ та інвазивного раку молочної залози з використанням імуногістохімічних методик.

  2. Встановити якісні й кількісні характеристики волокнистого і клітинного компонентів строми епітеліальної гіперплазії, атипової протокової гіперплазії, протокового раку in situ та інвазивного раку молочної залози з використанням імуногістохімічних методик.

  3. Провести парний і множинний кореляційний аналіз між кількісними параметрами епітеліального та стромального компонентів атипової протокової гіперплазії, протокового раку in situ та інвазивного раку молочної залози.

  4. Визначити основні найінформативніші морфологічні показники прогнозу внутрішньопротокових проліферативних процесів молочної залози.

Об'єкт дослідження: - епітеліальні та клітинно-волокнисті структури строми у внутрішньопротокових передпухлинних і пухлинних проліфераціях молочної залози.

Предмет дослідження: - морфологічні ознаки та морфогенез передпухлинних процесів, початкового та інвазивного раку молочної залози.

Методи дослідження.За допомогою загальногістологічних, гістохімічних, морфометричних, імуноморфологічних (використання моноклональних антитіл до панцитокератинів - клон АЕ1/АЕ3, віментину, колагену IV типу, CD4, CD8, CD20, СD68, PCNA, Р53, Ki67) методів дослідження вивчена патоморфологія та визначені основні кількісні структурні параметри фіброзно-кістозної хвороби, початкового та інвазивного раку молочної залози. Статистична обробка отриманих даних здійснювалася за допомогою програми Excel на комп'ютері ОЕМ IBM PC/АT Pentium та інших програм з пакету "Статистика".

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі якісного та кількісного вивчення показників стромально-паренхіматозних взаємовідносин проліферативних форм фіброзно-кістозної хвороби, преінвазивних та інвазивних карцином молочної залози показана надійність морфологічного диференційного діагнозу за сукупністю показників сумарного індексу проліферації, відсотка патологічних мітозів епітеліальних клітин з позитивною PCNА реакцією, накопичення в епітеліальних клітинах білка р53, Кі67і і EDFR-протеази, збереженістю протокових міоепітеліальних клітин, станом базальної мембрани й перипротокових колагенових волокон із врахуванням поляризаційно-оптичних показників, питомого об'єму мікрогемоциркуляторного русла, вогнищ некрозу та імунно-клітинних інфільтратів.

Сукупністю морфологічних ознак неінвазивної (in situ) карциноми молочної залози є високий рівень проліферативної активності пухлинних клітин з втратою клітинних контактів (сумарний індекс проліферації 9,611,80‰), високий середній показник відсотка патологічних мітозів (до 34,15,7%) та клітин з позитивною реакцією зі специфічними антитілами до PCNА (412,95%) без інвазії пухлинних клітин за межі базальної мембрани, наявність і структурне збереження протокових міоепітеліальних клітин незалежно від питомого об'єму проліферуючого пухлинного епітеліального комплексу, слабко виражена протипухлинна імунна реакція, яка морфологічно характеризується помірною клітинною інфільтрацією переважно Т-лімфоцитів (89,122,16%), плазматичних клітин (3,711,05%), макрофагів (3,620,19%).

Морфологічним проявом початкової інвазії карциноми молочної залози є інтенсивне накопичення в клітинах рівня білка р53 (526,9%), Кі67 (675,3%) і EDFR-протеази (904,65%) по периферії естроген- і прогестерон- позитивних (ER+PR+) епітеліальних пухлинних комплексів, (сумарний індекс проліферації 16,231,71‰), високий середній показник відсотка патологічних мітозів (до 42,68,2%), практично повна відсутність міоепітеліальних клітин у базальних відділах комплексів незалежно від ступеня катаплазії клітин пухлинної паренхіми (G1-G4), осередковий або дифузний лізис базальної мембрани і зниження ступеня подвійного променезаломлення аж до повної втрати анізотропних властивостей базальної мембрани епітеліального комплексу, активація перифокального неоангіогенезу з виявленням пухлинних емболів у просвіті лімфатичних судин.


 
 

Цікаве

Загрузка...