WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки (автореферат) - Реферат

Методи дослідження: теоретичного рівня (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація отриманої інформації) використовувалися з метою визначення стану проблеми в теорії і практиці освіти, виявлення і обґрунтування педагогічних умов, що необхідні для підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів до навчання школярів безпечної поведінки; емпіричного рівня (спостереження, бесіди, анкетування, тестування, аналіз продуктів діяльності) застосовувались для виявлення рівнів готовності майбутніх педагогів до навчання школярів основ безпечної поведінки; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) використовувався з метою перевірки ефективності визначених педагогічних умов підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки. Формалізація й узагальнення емпіричних даних здійснювалася за допомогою статистичних методів.

База дослідження. Експериментальне дослідження проводилося на базі природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, загальноосвітніх шкіл м. Одеси. Всього в експерименті взяло участь 726 студентів. Формувальний експеримент охоплював 150 студентів ІІ-ІV курсів природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження: вперше визначено й науково обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки в загальноосвітній школі, структурні компоненти, критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчання школярів основ безпечної поведінки; розроблено методику реалізації означених умов у процесі підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки; розкрито вплив індивідуальних характеристик студентів щодо сприйняття небезпек на їхню готовність до навчання школярів безпечної поведінки; уточнено зміст понять „безпека життєдіяльності", „безпечна поведінка"; подальшого розвитку набули форми і методи підготовки вчителів природничого циклу до професійної діяльності в загальноосвітній школі.

Практична значущість результатів дослідження полягає в розробці методики оцінювання знань студентів за допомогою тестів, ситуаційних і графічних завдань та методики навчання школярів основ безпечної поведінки; оновленні змісту курсу "Безпека життєдіяльності" відповідно до Державних стандартів і методики його викладання. Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі підготовки фахівців з педагогічних спеціальностей у галузі природничих наук у вищих навчальних педагогічних закладах усіх рівнів акредитації; на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників; при розробці навчальних програм, методичних, навчальних посібників для загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів, вищих навчальних закладів з питань безпечної життєдіяльності.

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес Львівського національного університету імені І.Франка (акт впровадження № 09 від 21.09.2006 р.), Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (акт впровадження № 08.20-01-827 від 26.09.2006 р.), Херсонського державного університету (акт впровадження № 06-12/1378 від 07.11.2006 р.), Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (довідка № 133/06 від 21.06.2006 р.).

Достовірність результатів дослідження забезпечується відповідністю його методології, наукового апарату чинним науковим положенням; використанням комплексної методики, адекватної поставленим завданням; тривалістю експериментального етапу дослідження; обсягом експериментальної вибірки; якісною та кількісною обробкою експериментальних даних; порівнянням емпіричних даних із практикою професійної діяльності вчителів у системі загальної середньої освіти.

Апробація матеріалів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на міжнародних: „Дні науки 2005" (Дніпропетровськ, 2005); „Формування мотивації здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД засобами освіти" (Київ, 2006); П'ятій науково-методичній конференції з міжнародною участю „Безпека життя і діяльності людини: освіта, наука, практика" (Харків, 2006); всеукраїнських: „Досвід, проблеми, перспективи викладання безпеки життєдіяльності в закладах освіти" (Херсон, 2004); „Професійне становлення педагога в умовах модернізації вищої школи" (м. Одеса, 2005); науково-практичних конференціях: „Всеукраїнських науково-практичних читаннях студентів і молодих науковців, присвячених педагогічній спадщині К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського" (Одеса, 2004, 2005); міжвузівській науково-практичній конференції „Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді" (Одеса, 2006); конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Одеса, 2004, 2005); методологічних, наукових семінарах і засіданнях кафедри дошкільної педагогіки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського і кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (2002-2006 рр.).

Результати дисертаційного дослідження відображено в 11 публікаціях, з них - 3 у фахових виданнях та 1 навчальному посібнику з грифом Міністерства освіти і науки України (у співавторстві).

Особистий внесок автора в роботах у співавторстві полягає в розробці змісту та методики підготовки студентів до навчання школярів основ безпечної поведінки, тестових та графічних завдань щодо виявлення рівня їхніх знань і вмінь з курсу „Безпека життєдіяльності".

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 181 сторінку. У роботі вміщено 4 малюнки і 14 таблиць, що займають 11 сторінок основного тексту. У списку використаних джерел - 286 найменувань. Додатки викладено на 36 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу, розкрито наукову і теоретичну значущість, висвітлено методологію і методи дослідження, відомості щодо апробації й впровадження результатів.

У першому розділі „Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки" висвітлено основні поняття дослідження: „безпека життєдіяльності", „безпечна поведінка"; подано аналіз навчальних посібників, підручників, методичних матеріалів з безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; визначено й науково обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки.

Безпека життєдіяльності - це не тільки спосіб існування людини, але й галузь наукових знань, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі у процесі різних видів діяльності. Як сфера наукових знань і науково-практичної діяльності, безпека життєдіяльності спрямовується на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм людини і довкілля; на розробку й реалізацію відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових і безпечних умов життя й діяльності людини в повсякденних умовах побуту й виробництва, в умовах надзвичайних ситуацій.

Безпека людини — це особливий стан складної системи, коли дія зовнішніх і внутрішніх факторів не призводить до ускладнення чи унеможливлення функціонування людини та її розвитку (С.Бєлов, Є.Желібо, Н.Заверуха, В.Зацарний, А.Качинський, О.М'ягченко, О.Русак, М.Сидоров, Е.Човушян та ін.).

Безпека життєдіяльності розуміється нами як активна взаємодія людини з довкіллям, без загроз для власного життя і життя людей, які її оточують. Безпека життєдіяльності не є природним способом існування людини. Вона є наслідком її певних зусиль, цілеспрямованих дій, метою яких є подолання або усунення загрози для життя самої людини, її оточення і середовища їхнього існування. Безпека життєдіяльності є певним моральним імперативом, дотримання якого зумовлює існування кожної людини, і людства загалом. Безпечна поведінка є найбільш доцільною формою прояву цього імперативу щодо активності людини в довкіллі, своєрідною активністю, яка не несе в собі небезпеки, захищає людину від небезпеки, не завдає шкоди особистості й довкіллю. В кожній ситуації поведінку людини можна назвати безпечною тоді, коли вона виявляється не тільки на основі природних інстинктів, але й усвідомлення практичних навичок безпечної життєдіяльності. Отже, безпечна поведінка виступає складовою життєдіяльності людини й забезпечує її доцільне, безпечне, передбачуване існування відповідно певного морального імперативу, що визнає людину і її життя найвищою цінністю.


 
 

Цікаве

Загрузка...