WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки (автореферат) - Реферат

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО

ГВОЗДІЙ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

УДК 378.133:574.2

Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярівоснов безпечної поведінки

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

ОДЕСА – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Карпова Елла Едуардівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, завідувач кафедри дошкільної педагогіки.

Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор Барбіна Єлизавета Сергіївна, Херсонський державний університет, професор кафедри педагогіки та психології;

– кандидат педагогічних наук, доцент

Сидорчук Людмила Андріївна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін.

Провідна установа – Житомирський державний університет імені І.Франка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Житомир.

Захист дисертації відбудеться „10" квітня 2007 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Нищинського, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Автореферат розісланий „2" березня 2007 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С.Трифонова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження зумовлена кардинальною зміною орієнтирів планетарного мислення і життєвих констант світобачення, що знаменують перехід від ядерної безпеки до безпеки людини. Зважаючи на це, зростає роль освіти, здатної навчити людину безпечної поведінки в довкіллі, вміння уникати небезпеки, приймати правильне рішення відносно поведінки в ситуації, що є небезпечною для життя (М.Бакка, Н.Будна, Л.Василенко, Т.Воронцова, Я.Галаджун, В.Гірна, Л.Кезіна, Г.Кондрацька, Б.Невзоров, І.Репік, В.Ромашкан, Л.Сидорчук, Б.Храмцов, Є.Чернишова та ін.).

У процесі модернізації національної системи освіти в Україні означені положення знайшли своє відображення у пошуках нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню соціально активної, творчої особистості, здатної до самостійної, усвідомленої і відповідальної регуляції власної життєдіяльності (В.Беспалько, І.Богданова, Н.Дідусь, Е.Карпова, Н.Кічук, З.Курлянд, В.Нестеренко, О.Прокопова, Р.Хмелюк, В.Шарко та ін.). Натомість у сучасному переліку педагогічних спеціальностей в Україні відсутня кваліфікація "вчитель з безпеки життєдіяльності", тому підготовка фахівців до викладання основ безпечної життєдіяльності в загальноосвітній школі відбувається в межах спеціалізації вчителів, які навчаються за фахом фізика, хімія, трудове навчання тощо.

Низька ефективність навчання школярів основ безпечної поведінки в загальноосвітній школі стимулювала наукові дослідження вчених різних галузей. Їхня увага була зосереджена на змісті курсу „Основи безпеки життєдіяльності" в загальноосвітній школі (В.Дивак, Г.Жирська, Л.Кезіна, Л.Луковська, Є.Мазуркевич, І.Пархоменко, В.Пономарьов, І.Рудковський, О.Смирнов та ін.), методиці навчання школярів основ безпечної життєдіяльності (О.Андреєва, Я.Галаджун, Л.Горяна, В.Єфімова, Л.Забровська, І.Іванова, С.Мельник, О.Муць, О.Пономарьова, Г.Потарейко, В.Ромашкан, Л.Сидорчук, З.Яремко та ін.) та її удосконалення (Г.Бущак, В.Власов, Л.Горяна, О.Гречишкіна, В.Захматов, Ю.Калязін, Н.Кондратюк, Г.Кондрацька, І.Науменко, Р.Постоловський, О.Рудковський, В.Семенова, Б.Храмцов, З.Шаповал та ін.). Окремі дослідження присвячені підготовці фахівців з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах освіти (В.Березуцький, О.Бєлов, Є.Вервейко, С.Дикань, В.Заплатинський, О.Запорожець, В.Зацарний, В.Кузнєцов, В.Лапін, Т.Пєтухова, Є.Прасолов, Т.Савустьяненко, В.Сікал, Т.Храпко, З.Яремко та ін.).

Водночас, констатуючи внесок учених у розробку означеної проблеми, зазначимо, що вони не досліджували процес професійної підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки, не визначали чинників й умов, які можуть сприяти підвищенню якості цього процесу. Відтак, виникло протиріччя між потребою підготовки сучасної людини до безпечної життєдіяльності, стану її розв'язання в соціальній і педагогічній практиці й відсутністю вчителів, здатних ефективно забезпечувати таку підготовку. З урахуванням цього було визначено тему дослідження - „Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри дошкільної педагогіки „Ефективність педагогічних моделей керування якістю підготовки фахівців у системі вищої педагогічної освіти" (№106U00468), що входить до наукового плану Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Тема дисертаційної роботи затверджена Вченою радою Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (протокол № 7 від 24 лютого 2005 року) та закоординована в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №7 від 27.09.2005р.). Автором досліджувавсь аспект підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки.

Мета дослідження: визначити, теоретично обґрунтувати й експериментально апробувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки.

Завдання дослідження:

  1. Виявити стан підготовки майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки в педагогічній теорії й практиці, уточнити сутність понять „безпека життєдіяльності", „безпечна поведінка".

  2. Обґрунтувати сутність готовності майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки, виявити її структурні компоненти, критерії та рівні.

  3. Визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки у процесі навчання в педагогічному вищому навчальному закладі.

  4. Розробити й експериментально апробувати зміст і методику, що реалізують педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки.

Об'єкт дослідження - процес професійної підготовки майбутніх учителів природничого циклу у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження - підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки в загальноосвітній школі.

Гіпотеза дослідження: підготовка майбутніх учителів до навчання школярів основ безпечної поведінки відбуватиметься більш ефективно за таких педагогічних умов: наявність їхньої професійно-педагогічної компетентності щодо основ безпечної поведінки; використання інтерактивних форм навчання, що забезпечують набуття й усвідомлення майбутніми вчителями особистого досвіду безпечної поведінки; створення навчальних ситуацій, що спрямовані на освоєння методики навчання школярів основ безпечної поведінки.

Методологічні засади дослідження склали філософські положення про цілісність, системну організацію процесів, що забезпечують життєдіяльність людини; єдність біологічної і соціальної сутності людини; активність особистості у виборі способу свого життя і діяльності; сучасна теорія наукового пізнання, що передбачає єдність теорії і практики.

Теоретичними джерелами дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з безпеки життя та діяльності людини (Е.Арустамов, В.Березуцький, С.Бєлов, В.Джигерей, В.Жидецький, В.Заплатинський, В.Зацарний, О.Ляшенко, О.Русак, Л.Сидорчук, З.Яремко та ін.), психології особистості вчителя (Б.Бадмаєв, І.Донцов, О.Завгородня, Є.Климов, Є.Колесніков, О.Леонтьєв, Т.Руднева та ін.), професійно-педагогічної готовності вчителя (К.Дурай-Новакова, А.Линенко, О.Саннікова та ін.); професійно-педагогічної компетентності вчителя (Г.Бущак, К.Віаніс-Трофименко, Л.Глушковецька, О.Зайцева, Н.Кічук, О.Козирева, Т.Колодька, Н.Мурована, А.Радченко, В.Сластьонін, М.Ткаченко, О.Шиян, І.Щербо та ін.), освітніх технологій (В.Беспалько, І.Богданова, О.Колєченко, О.Пєхота, П.Решетніков, Г.Селевко, Г.Сиротенко, В.Шарко та ін.), педагогіки вищої професійної освіти (Є.Барбіна, Н.Бордовська, Е.Карпова, І.Кобиляцький, З.Курлянд, В.Лозниця, О.Реан, М.Фіцула, Р.Хмелюк та ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...