WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

2. Аналіз наукової літератури дозволив нам визначити, що, по-перше, реалізація ідеї гендерної рівності передбачає визнання майбутніми спеціалістами соціальної сфери неефективності традиційних патріархат-них відносин між статями та створення нового ціннісного поля, провідною ідеєю якого є гендерна рівність, що потребує врахування концепції гендерного підходу до проблеми рівності статей, сутність якого полягає в тому, що у вирішенні проблем міжстатевої взаємодії повинні бути включені критерії рівності між жінками і чоловіками; а, по-друге, наукові основи реалізації ідеї гендерної рівності в соціальній роботі не мають на цей час відповідної розробки.

3. Теоретичне обґрунтування ідеї гендерної рівності як змістовної основи професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери доводить, що ключовим поняттям в розкритті ідеї гендерної рівності є феномен гендеру, аналіз якого довів, що гендер, на відміну від біологічної статі, має соціальне походження, конструюється через певні інститути соціалізації, культурні норми, розподіл праці, існуючі в суспільстві ролі і стереотипи та відтворює відносини влади і нерівності, які, в свою чергу можна деконструювати. Змістовний аналіз ідеї гендерної рівності виявив наступні підходи до визначення цього поняття: 1) рівність перед законом; 2) рівність можливостей; 3) рівність результату; 4) паритет як взірець гендерно-збалансованих відносин статей у суспільстві.

4. У ході педагогічної діагностики реальної практики реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності спеціалістів соціальної сфери та підготовки до неї студентів виявлені причини недоліків і проблем щодо просування ідеї гендерної рівності в соціальній роботі, які відбивають усталені патріархатні гендерні уявлення як у фахівців, так і в студентів, і повною мірою відображають традиційний стандартний підхід до соціальної діяльності, яка реалізується без врахування гендерної перспективи і не може сприяти просуванню гендерної рівності в суспільстві.

5. У контексті теоретичного обґрунтування першої умови удоско-налення навчання студентів нами була сформульована мета професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, сутність якої ми розуміємо як формування сучасних егалітарних гендерних уявлень у свідомості студентів. Відповідно до визначеної мети першу умову професійної під-готовки майбутніх фахівців ми реалізували через розробку та впро-вадження в навчальний процес гендерного змісту освіти, як одного з найважливіших напрямків формування у майбутніх спеціалістів соціаль-ної сфери сучасних егалітарних гендерних уявлень, вільних від гендерних стереотипів і орієнтованих на реалізацію принципу рівних прав і можливостей для обох статей, і який в повному обсязі був реалізований у процесі експериментальної роботи.

6. Сутність другої педагогічної умови професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності полягає в створенні кооперативно-моделюючого навчального середовища, спрямованого на формування егалітарної ідеології відносин статей, заснованого на розробці та впровадженні в навчальний процес інтерактивних форм і методів його засвоєння (метод активної лекції з процедурою пауз; семінар-майстерня; метод підвищення самосвідомості; метод моделювання та розігрування ситуації за ролями; метод дискусії в формі дебатів; метод проектів). Визначено, що навчальне середовище, що будується на принципах кооперації навчальної діяльності як рівноправної взаємодії студентів різної статі в невеликих групах, найбільш сприятливе для впровадження інтерактивних технологій і спрямоване на виховання особистості, здатної навчатися та змінюватися, співпрацювати на рівних одна з одною, що в контексті даної педагогічної умови зумовлено потребою в набутті досвіду егалітарних взаємовідносин між статями.

7. У дослідженні обґрунтовані професійно значущі якості майбутніх спеціалістів соціальної сфери, які реалізують ідею гендерної рівності в професійній діяльності, формування яких складає основу третьої педаго-гічної умови. Ми довели, що цими якостями мають бути гендерна компетентність, гендерна сенситивність і гендерна лояльність, які визначаються як здатність особистості до співпраці на основі егалітар-них цінностей, здатність уникати сексизму як у мові, так і в поведінці, конструктивно реагувати на негативні наслідки для жінок і чоловіків, сприяти оптимізації міжособистісних взаємин, що набуває особливої значущості в процесі реалізації ідеї гендерної рівності у професійній діяльності, бо допомагає змінювати та вдосконалювати соціальну роботу, знаходити відповідні шляхи розв'язання професійних завдань у будь-яких нестандартних соціальних ситуаціях гендерних відносин.

8. Проведений формуючий експеримент підтвердив, що підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності здійснюється ефективніше, якщо основу їхнього професійного навчання складають розроблені в дослідженні відповідні педагогічні умови. Висока динаміка росту за визначеними критеріями (гендерна когнітивність, оволодіння гендерним інструментарієм, гендерна чутливість) професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери, що доведена в аналізі результатів експериментальної роботи, дозволяє вважати виконаними завдання дослідження та досягнутою мету дослідження.

Результати дослідження дозволяють сформулювати наступні рекомендації вищим навчальним закладам, які здійснюють підготовку спеціалістів соціальної сфери: потребують переробки навчальні плани для фахівців із соціальної роботи в напрямку включення до них спецкурсів і семінарів, що розкривають сутність й особливості реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності; одним із завдань стажерської практики повинно стати впровадження гендерного підходу як нової гендерно-орієнтованої технології, що базується на визнанні цінності особистості незалежно від її статі.

Виконана робота не вичерпує всіх проблем підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності. Потребують подальшої розробки проблеми підго-товки майбутніх фахівців до реалізаїї ідеї гендерної рівності з різними віковими категоріями населення та особливості її просування на різних етапах гендерної соціалізації особистості, тобто з молодшими школяра-ми, підлітками, старшими школярами, студентською молоддю тощо.

Основні положення дисертації висвітлені в таких публікаціях автора:

1. Гришак С.М. Про поняття "гендер" у контексті професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 3. – С.74-77.

2. Гришак С.М. Змістовний аналіз ідеї гендерної рівності як теоретичної основи професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 4. – С.67-74.

3. Гришак С.М. Особливості формування сучасних егалітарних поглядів у майбутніх спеціалістів соціальної сфери в процесі підготовки до реалізації ідеї гендерної рівності у професійній діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. Вип. ХХХІІ. / За заг. ред. В.І.Сипченка – Слов'янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – С.21-31.

4. Гришак С.М. Кооперативні форми навчання у формуванні егалітарної ідеології майбутніх спеціалістів соціальної сфери // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – Вип. 9. – Київ, 2006. – С.332-338.

5. Гришак С.М. Науково-педагогічні дослідження гендерної освіти у формуванні егалітарної ідеології // Віс. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 6 (123). – С.47-55.

6. Гришак С.М. Розвиток ідеї гендерної рівності в сучасних наукових дослідженнях // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2-5 жовтня 2005р., м.Луганськ. – Частина 3. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С.230-237.

7. Гришак С.М. Ідея гендерної рівності як змістовна основа підготовки спеціалістів соціальної сфери // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф.: "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє" та Другої Міжнар. наук.-практ. конф.: "Гендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природничих наук" 3-5 листопада 2005р., м.Київ. – Київ, 2005. – С.113-118.

8. Гришак С.М. Основные направления университетской подготовки спе-циалистов социальной сферы в контексте гендерного подхода // Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского региона: Тезисы докладов ХІІ годичного собрания Южного отделения РАО и ХХІV психолого-педагогических чтений Юга России. – Ростов-н/Д: Изд-во РГПУ, 2005. Часть ІІІ. – С.60.


 
 

Цікаве

Загрузка...