WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Відповідно до визначеної мети першу умову професійної підготовки майбутніх фахівців ми пов'язуємо з розробкою та впровадженням у навчальний процес змісту гендерної освіти як одного з найважливіших напрямків формування у майбутніх спеціалістів соціальної сфери сучасних егалітарних гендерних уявлень, основу яких складає принцип рівних можливостей для особистісної та професійної самореалізації жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності. Розроблені блоки спеціальних гендерних знань та їх відповідна конкретизація слугували науково-теоретичним підгрунтям при складанні навчально-методичного матеріалу та спецкурсу "Основи формування гендерної рівності в професійній діяльності майбутніх спеціалістів соціальної сфери", на основі якого здійснювалась підготовка студентів.

Друга педагогічна умова професійної підготовки майбутніх спеціаліс-тів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності – це створення кооперативно-моделюючого навчального середовища, спрямованого на формування егалітарної ідеології відносин статей, заснованого на розробці та впровадженні в навчальний процес інтерактивних форм і методів його засвоєння. Під кооперативно-моделюючим середовищем ми розуміємо навчальне середовище, що будується на принципах кооперації навчальної діяльності як рівноправної взаємодії студентів різної статі в невеликих групах, що об'єднуються для вирішення загального завдання і спільними зусиллями досягають взаємної згоди.

Нами встановлено, що саме кооперативна організація навчальної діяльності є базою для впровадження інтерактивних технологій і спрямо-вана на виховання особистості, здатної навчатися та змінюватися, спів-працювати на рівних одна з одною, що в контексті даної педагогічної умови зумовлено потребою в набутті досвіду егалітарних взаємовідносин між статями. В нашій експериментальній роботі така організація навчання передбачала, по-перше, створення малих груп у гетерогенному за гендерними ознаками складі як певних творчих колективів, що займаються сумісною діяльністю, в якій виявляється єдність ціннісних орієнтацій, і яка, не виключаючи статевих відмінностей, допускає розподіл функцій за індивідуальними здібностями, забезпечує макси-мально ефективне формування егалітарної ідеології та сприяє гармоніза-ції партнерських взаємовідносин між статями; а, по-друге, впровадження інтерактивних методів і прийомів у навчальне середовище, яке в контексті проведеного експерименту містило: метод активної лекції з процедурою пауз; семінар-майстерню як найбільш адекватну модель гендерних відносин і міжстатевої взаємодії в колективі; метод підви-щення самосвідомості (О.Мюллендер); метод моделювання та розігруван-ня ситуації за ролями; метод дискусії в формі дебатів; метод проектів.

Третя педагогічна умова підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності – це забезпечення орієнтації процесу навчання на формування гендерної компетентності, гендерної сенситивності та гендерної лояльності як домінуючих професійно значущих якостей вищеозначених спеціалістів.

Теоретичний аналіз першої якості, гендерної компетентності, на підґрунті якої базуються всі інші й яка є найважливішим компонентом у професійній діяльності сучасного спеціаліста соціальної сфери, поклика-ного сприяти досягненню гендерної рівності, виявив, що у своєму складі гендерна компетентність як професійно важливе новоутворення особис-тості має три основних компоненти: 1) предметно-змістовний; 2) опера-ціонально-діяльнісний; 3) особистісно-професійний (І.Мунтян). Ці компоненти були змістовно інтерпретовані відповідно до нашої педагогічної умови.

Наступна якість, що впливає на реалізацію ідеї гендерної рівності в професійній діяльності – гендерна сенситивність (від англ. sensitivity – чутливість), що в контексті нашого дослідження ми розуміємо як здатність майбутніх спеціалістів соціальної сфери, яка базується на розширенні самосвідомості особистості щодо існуючої у суспільстві гендерної нерівності, уникати сексизму як у мові, так і в поведінці, конструктивно реагувати на негативні наслідки для жінок і чоловіків, які зазнають будь-яких проявів дискримінації за ознакою статі.

Третьою професійно важливою якістю майбутніх спеціалістів соціаль-ної сфери, що просувають гендерну рівність у соціальній роботі, повинна бути гендерна лояльність, під якою ми розуміємо здатність особистості до співпраці на основі егалітарних цінностей, до поваги права особистос-ті на індивідуальність гендерної ідентичності.

Реалізація третьої педагогічної умови здійснювалась через активізацію пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів соціальної сфери впродовж викладання загально-педагогічних і спеціальних дисциплін з урахуванням включення в традиційні теми робочих навчальних програм певного блоку нового гендерного знання та розробленого нами спец-курсу. Важливою технологічною процедурою впровадження у підготовку майбутніх спеціалістів соціальної сфери третьої педагогічної умови (фор-мування професійно важливих якостей) у нашій експериментальній робо-ті виступали різноманітні сучасні інтерактивні форми та методи організа-ції навчального процесу, за допомогою яких було створено таке середо-вище, що мало великий вплив на формування вищеозначених якостей.

Динаміка підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності простежува-лася в ході дослідно-експериментальної роботи за допомогою спеціально розроблених діагностичних методик. В експерименті брали участь майбутні фахівці соціальної сфери, працюючі соціальні працівники та соціальні педагоги, викладачі педагогічних кафедр вищих навчальних закладів – усього загальна вибіркова сукупність складала 415 чоловік. На даному етапі експериментальної роботи основним дослідницьким ме-тодом виступав порівняльно-зіставний аналіз результатів підготовки студентів експериментальної групи (188 чоловік) та студентів контрольної групи (184 людини).

Розроблені зміст, різноманітні інтерактивні форми та методи в процесі професійної підготовки використовувались під час викладання таких дисциплін, як педагогіка, історія педагогіки, теорія та практика соціальної роботи, соціальна педагогіка, організація діяльності соціальних служб, соціальний супровід сім'ї, а також спецкурсу "Основи формування гендерної рівності в професійній діяльності майбутніх спеціалістів соціальної сфери".

Ефективність підготовки студентів у контексті реалізації розроблених педагогічних умов ми визначали за трьома критеріями: гендерної когнітивності, оволодіння гендерним інструментарієм, критерієм гендерної чутливості за показниками трирівневої шкали (1 – низький рі-вень, 2 – середній рівень, 3 – високий рівень). Узагальнюючим показником ефективності проведеної експериментальної роботи стало зіставлення студентів за загальним рівнем підготовки до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності. Отримані дані проілюстровано на рисунку 1.

Р
ис.1.
Зіставлення груп студентів за загальним рівнем підготовки до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності.

Співвідношення рівнів підготовки студентів до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, що отримані на початковому та кінцевому етапах експерименту, доводять правильність обраної стратегії підготовки майбутніх фахівців до просування гендерної рівності. Відображені дані засвідчують, що кількість студентів високого рівня за визначеними критеріями в експериментальній групі (59,7%) більше ніж у двічі перевищує таку кількість у контрольній групі (27,4%). До низького рівня експерти віднесли 2,7% студентів експериментальної групи і 6,1% контрольної групи. Отже, можна стверджувати, що саме експериментальне навчання значною мірою впливає на підготовку майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності та забезпечує високий рівень їх підготовки до даного виду соціальної діяльності.

Проведений порівняльно-зіставний аналіз результатів експерименталь-ного навчання із застосуванням різноманітних методів дослідження, включаючи статистичні методи опрацювання отриманих даних (t-кри-терій Стьюдента), свідчить про ефективність проведеного дослідження.

Результати проведеного дослідження дозволяють сформулювати основні висновки:

1. У дисертації наведене науково-теоретичне обґрунтування та прак-тичне розв'язання проблеми підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, процес якої був пов'язаний з розробкою та впровадженням відповідних педагогічних умов у навчально-виховний процес студентів – майбутніх фахівців соціальної сфери.


 
 

Цікаве

Загрузка...