WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 8 публікаціях, у тому числі в наукових фахових виданнях – 5 статей.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків та 8 додатків на 38 сторінках. Загальний обсяг дисертації 269 сторінок. Робота містить 16 таблиць та 6 малюнків. Список використаних джерел складається з 328 найменувань (із них 8 – іноземною мовою).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання, методологічну та теоретичну основи, методи дослідження, а також наукову новизну та практичне значення результатів, наведено відомості про апробацію.

У першому розділі "Теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності" висвітлено проблеми професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери в контексті гендерно-го підходу, здійснено аналіз ідеї гендерної рівності як теоретичної основи їх підготовки, проведено аналіз реальної практики підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності.

Аналіз наукової літератури гендерної спрямованості дозволив нам визначитися з понятійно-категоріальним полем гендерних досліджень, ключовим поняттям в яких виступає феномен гендеру, та який є визна-чальним у понятті "гендерна рівність". У контексті розв'язування завдань дослідження ми розуміємо даний феномен як соціально сконструйовану модель міжстатевої взаємодії та як категорію соціальної стратифікації. Наголос на активності особистості, яка навчається, й на усвідомленні гендерних стосунків як сконструйованих відносин нерівності набувають особливого значення в контексті подолання владно/підвладних патріар-хатних міжстатевих відносин. Реалізація ідеї гендерної рівності передба-чає визнання майбутніми спеціалістами соціальної сфери неефективності традиційних патріархатних відносин між статями та створення нового ціннісного поля, провідною ідеєю якого є гендерна рівність, що потребує врахування концепції гендерного підходу до проблеми рівності статей. Такий підхід базується на осмисленні того, що різні явища, які відбуваються в суспільстві, по-різному впливають на жінок і чоловіків, тому у вирішенні проблем міжстатевої взаємодії повинні бути включені критерії рівності між жінками і чоловіками.

Вивчення ідеї гендерної рівності як теоретичної основи підготовки спеціалістів соціальної сфери дозволило нам визначити, що сутність ідеї гендерної рівності розглядається через декілька підходів: 1) рівність перед законом (формальна рівність, закріплена законодавчо – де-юре); 2) рівність можливостей (створення рівних умов де-факто для забезпечення рівного використання суспільних цінностей обома статями); 3) рівність результату (цілеспрямоване усунення всіх перешкод, які можуть бути зумовлені попередньою дискримінацією); 4) гендерний паритет (забезпечення гендерно-збалансованих відносин між статями, що, враховуючи статеві відмінності, сприятиме розвитку партнерських взаємовідносин між жінками і чоловіками, їх загальної відповідальності в усуненні дисбалансу в приватній та публічній сферах, стверджуванні паритетних засад, що ведуть до зближення, а не до розмежування статей).

Щоб сприяти досягненню гендерної рівності та соціально справедли-вого людського розвитку, спеціалісти соціальної сфери повинні вміти здійснювати гендерний аналіз. Гендерний аналіз допомагає виявляти гендерну нерівність у суспільстві, і, як наслідок, визнавати його гендерну стратифікацію.

Досягнення гендерної рівності потребує трансформації гендерних ролей і стереотипів у сучасному суспільстві, патріархатному за своєю ідеологією; формування нової гендерної культури, яка є не тільки чинником легітимації гендерної нерівності в суспільстві, а й пропонує способи її подолання. Концепція гендерної культури, враховуючи відмін-ності між жінками і чоловіками, сприяє їх партнерським відносинам на основі взаємоповаги, особистісного взаємопорозуміння, взаємопідтримки.

Проведена педагогічна діагностика реальної практики реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності спеціалістів соціальної сфери та підготовки до неї студентів дозволяють вважати, що нейтрально-пози-тивне ставлення більшості студентів і соціальних працівників до реаліза-ції ідеї гендерної рівності, що виявлено в результаті діагностики, відбиває сучасний стан соціальної діяльності, яка реалізується без врахування ген-дерної перспективи і не може сприяти просуванню гендерної рівності в суспільстві.

Зроблені нами в результаті теоретико-методологічного аналізу висновки є тим орієнтиром, що дозволяє змодулювати оптимальні педаго-гічні умови для підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності, які повинні враховувати особливості жіночої та чоловічої статі, і бути націлені на формування творчої, ініціативної, егалітарно мислячої і самодостатньої особистості спеціаліс-та – носія гендерної культури.

Ці положення слугували основою при розробці цілей, змісту, форм і методів підготовки студентів.

У другому розділі "Розробка педагогічних умов підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності" надається наукове обґрунтування розроблених педагогічних умов, розкривається процес їхнього впровадження в професійну підготовку майбутніх спеціалістів соціальної сфери, проводиться аналіз дослідно-педагогічної роботи.

Теоретичне обґрунтування реорганізації основних компонентів навчального процесу й адекватного оновлення теоретичної та практичної професійної підготовки фахівців до даного виду діяльності в соціальній роботі в дисертації ґрунтується на певних концептуальних ідеях, що сприяють удосконаленню навчання майбутніх спеціалістів соціальної сфери:

1) в основу всіх компонентів професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери має бути покладена ідея гендерної рівності, як механізм впровадження егалітарних гендерних уявлень у свідомість студентів, які сприятимуть розкриттю особистісного потенціалу обох статей і гармонізації їх партнерських взаємовідносин у всіх сферах соціального існування суспільства;

2) підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності повинна спиратися на спеціальне гендерно-орієнтоване навчання, що потребує якісних змін у змісті педагогічної підготовки студентів, пов'язаних із системним поширенням теоретичного гендерного знання в навчальному процесі;

3) підготовка майбутніх спеціалістів потребує докорінної зміни застарілих підходів у навчальному процесі, створення інтерактивного навчального середовища, використання інноваційних методик гендерного виховання та освіти, нового гендерного інструментарію, зміни ролі педагога з головного носія інформації в помічника студентів у їхньому науковому пошуку, співавтора педагогічного процесу, де студент і викладач виступають партнерами;

4) мета підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реаліза-ції гендерної рівності в професійній діяльності - зміна самосвідомості особистості в когнітивній та емотивній сферах особистісного росту, що відзначатиметься в усвідомленні своєї самоцінності та самоідентифікації; подоланні традиційних гендерних стереотипів; формуванні гендерної чутливості; прагненні до самореалізації та самовдосконалення; сприйнят-ті нового гендерного світогляду, який сприятиме переосмисленню характеру взаємовідносин між статями, їх консолідації та рівноправної співпраці в усіх сферах життєдіяльності суспільства;

5) підготовка майбутніх фахівців до просування гендерної рівності повинна базуватись на розумінні зв'язку між ідеєю гендерної рівності, феноменом гендеру, гендерних відносин, гендерних ролей і стереотипів, гендерної культури та соціальної роботи, що потребує впровадження гендерних підходів до аналізу практики соціальної діяльності.

У контексті теоретичного обгрунтування першої умови удосконален-ня навчання студентів нами була сформульована мета професійної підго-товки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, сутність якої ми розуміємо як форму-вання сучасних егалітарних гендерних уявлень у свідомості студентів.


 
 

Цікаве

Загрузка...