WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Методологічну основу дослідження становлять: філософські ідеї гуманізації навчання, що націлені на розвиток здібностей і самореаліза-цію особистості; постмодерністські ідеї про соціальне конструювання культури та гендерних відносин; концепція гендерної психології про гендерну ідентичність як базову структуру особистості на всіх етапах її розвитку; вчення про гендерну соціалізацію як процес, відтворюючий гендерну стратифікацію суспільства; гендерний підхід до змісту та форм організації процесу професійної підготовки як інноваційна технологія навчання у вищих навчальних закладах.

Теоретичною основою дослідження слугують наукові напрацювання, що пов'язані з: феноменом "гендер", який покладено в основу методо-логії гендерних досліджень у різноманітних галузях гуманітарних наук (О.Вороніна, І.Жеребкіна, М.Кіммел, Л.Смоляр, Н.Чухим та ін.); виявлен-ням гендерних стосунків як соціально сконструйованих відносин нерів-ності (О.Здравомислова, І.Кльоцина, Н.Лавріненко, С.Хрисанова та ін.); визначенням сутності ідеї гендерної рівності та впровадженням комплексного, тобто гендерного, підходу до проблеми рівності статей як нової стратегії досягнення рівності між жінками та чоловіками (Л.Завадська, Л.Кобелянська, К.Левченко, Т.Мельник, О.Руднєва та ін.); специфікою та організацією гендерного навчання та гендерного вихован-ня, актуальністю впровадження гендерного підходу в освіту (І.Іванова, О.Кікінежді, В.Кравець, О.Луценко, Л.Міщик, І.Мунтян, О.Цокур, Л.Штильова); уявленнями про гендерну ідентичність (І.Кирилова, В.Романова, М.Толстих) і гендерну соціалізацію (С.Бем, М.Гасюк, Т.Голованова, П.Горностай, І.Костикова, Л.Харченко та ін.); вивченням природи гендерних стереотипів і гендерних ролей як механізмів, що сприяють відтворенню гендерної стратифікації суспільства (В.Агєєв, Ю.Альошина, С.Оксамитна, М.Церетелі та ін.); особливостями соціально-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі (І.Звєрєва, А.Капська, Г.Лактіонова, Л.Міщик, В.Поліщук, С.Харченко та ін.); кооперативною формою організації навчання та інтерактивними техноло-гіями навчання (М.Касьяненко, Л.Кирилюк, О.Пометун, М.Чошанов).

У роботі було використано комплекс методів дослідження: теоретичні: вивчення й аналіз наукових джерел вітчизняних і зарубіж-них дослідників з філософії, соціології, психології і педагогіки, що стосуються проблеми гендера та реалізації ідеї гендерної рівності в міжстатевих стосунках, що дозволило порівняти різні точки зору на проблему, що вивчається, та визначитися з базовими для дослідження положеннями; синтез, узагальнення, систематизація, що слугували засо-бом для обґрунтування гендерно-орієнтованого змісту підготовки, вибору інноваційних технологій підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності; моде-лювання педагогічних умов з метою перевірки теоретичних положень дисертаційного дослідження; емпіричні: педагогічний експеримент з метою перевірки висунутої гіпотези; бесіда, інтерв'ювання, анкетування майбутніх фахівців і працюючих соціальних педагогів і соціальних працівників для визначення сформованості в них егалітарних гендерних уявлень і готовності до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності; статистичні: математична обробка результатів експеримен-тальної роботи та їх інтерпретація для перевірки гіпотези дослідження.

Наукова новизна дослідження:

  • вперше теоретично обґрунтовані, змістовно розроблені та техноло-гічно впроваджені педагогічні умови підготовки майбутніх спеціаліс-тів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професій-ній діяльності, що в основі своїй містять акцент на формуванні у них сучасних егалітарних гендерних уявлень; створення кооперативно-моделюючого навчального середовища, спрямованого на формування егалітарної ідеології відносин статей; націлення навчання на форму-вання гендерної компетентності, гендерної сенситивності та гендер-ної лояльності як професійно значущих якостей вищеозначених спеціалістів;

  • вперше розроблено зміст підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, який має спиратися на засвоєння й відтворення гендерних знань як базового компоненту формування егалітарних гендерних уявлень у майбутніх фахівців, як складової їх гендерної культури та професійної готовності до соціально-педагогічної діяльності;

  • удосконалено відповідно до змістовно інтерпретованих приципів гендерної освіти добір інноваційних форм і методів (метод активної лекції з процедурою пауз; семінар-майстерня; метод підвищення самосвідомості; метод моделювання та розігрування ситуації за ролями; метод дискусії в формі дебатів; метод проектів), що грунтувалися на кооперативній організації навчальної діяльності, яка передбачала створення малих груп у гетерогенному за гендерними ознаками складі (сформульовані й охарактеризовані психолого-педагогічні вимоги їх функціонування та розроблені організаційно-педагогічні етапистворення таких груп);

  • одержало подальший розвиток обґрунтування професійно значущих якостей майбутніх спеціалістів соціальної сфери, які реалізують ідею гендерної рівності в професійній діяльності.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:

  • розроблена наукова концепція, яка в основі містить сукупність теоре-тичних положень щодо підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, що істотно збагачує науково-теоретичні уявлення в цій галузі знання;

  • виявлено співвідношення ідеї гендерної рівності з такими категорія-ми, як гендер, гендерний підхід, гендерна стратифікація суспільства, гендерні ролі, гендерні стереотипи, гендерна культура, подано теоретичний опис сутності даних понять;

  • виокремлені та описані професійно значущі якості спеціалістів соціальної сфери, що реалізують ідею гендерної рівності в професійній діяльності;

  • поширені знання щодо визначення егалітарних гендерних уявлень.

Практичне значення дослідження полягає в розробці і впроваджен-ні в навчальний процес спецкурсу "Основи формування гендерної рівності в професійній діяльності майбутніх спеціалістів соціальної сфери" та відповідного навчально-методичного забезпечення, що макси-мально враховує сучасні знання з гендерної проблематики; інтерактивних формів і методів; методиці організації кооперативного навчання через створення малих груп, гетерогенних за гендерними ознаками. Результати дослідження можуть бути використані в процесі загальнопедагогічної та спеціальної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у ВНЗ, на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери, в практичній діяльності системи соціальних служб у напрямку просування ідеї гендерної рівності в соціальній роботі.

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (довідка про впровадження від 5.03.07 № 1/663), Луганського інституту праці та соціальних технологій (довідка про впровадження від 03.04.07р. № 08-2/149), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка про впровадження від 26.03.07р. № 264-33/02), Запорізького національного університету (довідка про впровадження від 23.03.07р. № 01-25/14).

Апробація результатів дослідження. Основні результати та висновки виконаної дослідницької роботи обговорювалися й одержали позитивну оцінку на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (2004-2007). Основні положення дисертації доповіда-лись на ХІІ щорічних зборах Південного відділення РАО і ХХІV психо-лого-педагогічних читаннях Півдня Росії:"Развитие личности в образова-тельных системах Южно-Российского региона" (Ростов-на-Дону, 2005), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти" (Луганськ, 2005), Третій Міжнародній науково-практичній конференції "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє" та Другій Міжнародній науково-практичній конференції "Гендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природничих наук" (Київ, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Культурно-ціннісні витоки сучасного виховання особистості" (Київ, 2006).


 
 

Цікаве

Загрузка...