WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності (автореферат) - Реферат

3

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГРИШАК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

УДК 378.937+378.126+152.21

Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності

13.00.05 – соціальна педагогіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Луганськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук,

професор Харченко Сергій Якович,

Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка, проректор із науково-

педагогічної роботи, завідувач кафедри

соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент

Рижанова Алла Олександрівна,

Харківська державна академія культури,

проректор з педагогічної та виховної роботи;

кандидат педагогічних наук

Цимбал Ірина Іванівна,

Головне управління освіти і науки Луганської

облдержадміністрації, начальник.

Захист відбудеться 13 червня 2007 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).

Автореферат розісланий 11 травня 2007 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.Л.Бутенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність і доцільність дослідження. Перехід України до ринко-вої економіки, який супроводжувався реальним зниженням соціального статусу жінок, незатребуваністюїх освітнього, професійного потенціалу, стимулював зародженнята розвиток міждисциплінарних досліджень, що для аналізу політичних, соціальних і культурних процесів використову-ють гендерний підхід. В основу наукової розробки гендерної теорії покладено ідею гендерної рівності, яка, з одного боку, не заперечує існу-ваннябіологічних і психологічних відмінностей між жінками та чоловіка-ми, але, з іншого, підкреслює важливість соціокультурної оцінки та інтер-претації цих відмінностей і побудови на їх основі такої владноїсистеми, яка спроможна забезпечити чоловіків і жінок рівними правами та рівними можливостями для їх реалізації.

Важливим напрямком гендерних досліджень є науково-методичне забезпечення гендерної освіти, під якою розуміється процес надбаннясистематизованих наукових знань у галузістратегії та тактики гендерної рівності, а також умінь і навичок їх застосуванняна практиці. Сьогодні в системі вищої освіти починають створюватися наукові школи, що розробляють навчальні курси з гендерної тематики та сприяють їх впровадженню до таких навчальних дисциплін, як соціологія, політоло-гія, психологія, лінгвістика тощо (Т.Говорун, Н.Лавріненко, В.Суковата, Г.Сілласте, І.Кльоцина та ін.). Однакпроцес інституціоналізації гендерної освіти у вищій педагогічній школі знаходиться на початковій стадії. Гендерна тематика повільно інтегрується в навчальні плани педагогічних спеціальностей та підготовку фахівців з соціальної роботи. Дослідження в царині гендерної педагогіки є тільки початком наукового пошуку в цьому напрямку. Це дослідження І.Іванової, О.Кікінежді, В.Кравця, О.Луценко, О.Цокур, Л.Штильової; дисертаційні дослідження, що присвячені проблемі формування ідентичності як однієї з ключових у гендерній теорії й як однієї із завдань гендерної освіти (І.Кирилова, В.Романова, М.Толстих); роботи, в яких досліджуються проблеми гендерної соціалізації (С.Бем, М.Гасюк, П.Горностай, І.Каширська, І.Костикова, Л.Харченко та ін.); роботи щодо вивчення природи гендерних стереотипів і гендерних ролей як механизмів, що сприяють відтворенню гендерної стратифікації суспільства (В.Агєєв, Ю.Альошина, І.Кльоцина, С.Оксамитна, М.Церетелі та ін.).

Практичний характер соціальної роботи обумовлює її значущість для здійснення принципів гендерної рівності в процесі реалізації професійної діяльності. Гендер і соціальна робота взаємопов'язані. При вирішенні будь-яких проблем спеціалісти соціальної сфери постійно стикаються з дискримінаційними практиками, де важливе місце посідає чинник статі, який посилює прояви соціальної несправедливості. В суспільстві постає нагальною потреба в практичному розгортанні соціальної роботи, що враховує необхідність боротьби з гендерною асиметрією в сфері зайнятості та на ринку праці, нерівному доступі до прийняття рішень, гендерними відмінностями в можливостях реалізації своїх прав. У значній мірі з цим стикаються спеціалісти соціальної сфери (соціальні педагоги, соціальні працівники), які, як правило, не мають відповідної професійної підготовки до цього виду діяльності. Впровадження гендерних підходів у підготовку майбутніх фахівців тільки-но починається. Розвиток цього питання знайшов відображення в роботах О.Білої, Т.Голованової, Т.Лєсіної, Л.Міщик, І.Мунтяна, Л.Штильової.

У ході аналізу теорії та практики з досліджуваної проблеми були виявлені наступні суперечності між:

- потребою врахування гендерного аспекту і впровадження гендерних підходів у зміст, організацію соціальної роботи з різними групами населення та відсутністю відповідної професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери, які здійснюють цю діяльність;

- суттєвою соціальною необхідністю в егалітарно мислячих агентах гендерної інтеграції, здатних протистояти застарілим статево-рольовим стереотипам, і недостатнім рівнем розвитку гендерної освіти.

Виявлення вищеозначених суперечностей, недостатня теоретична розробленість даної проблеми, потреба у фахівцях, які здійснюють соціальну діяльність на позиціях гендерної рівності, стали підставою для вибору теми дисертаційного дослідження: "Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану науково-дослідницької роботи кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка як складова частина комплексної наукової теми "Теоретико-методичні основи змісту та технології навчання студентів соціальній роботі" (державний реєстрацій-ний номер 0101U001373). Тему дисертації затверджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 8 від 26 жовтня 2004 року).

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери.

Предмет дослідження – педагогічні умови, що забезпечують ефективність підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності.

Мета дослідження – науково обґрунтувати, змістовно розробити, експериментально перевірити та впровадити педагогічні умови підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності може бути досягнута за рахунок змістовної розробки та впровадження в навчальний процес наступних педагогічних умов:

  • мета і зміст професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери повинні бути акцентовані на формуванні у них сучасних егалітарних гендерних уявлень, основу яких складає принцип рівних можливостей для особистісної і професійної самореалізації жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності;

  • у ході навчання має бути створено кооперативно-моделююче навчальне середовище, спрямоване на формування егалітарної ідеології відносин статей;

  • потрібно забезпечити орієнтацію процесу навчання на формування гендерної компетентності, гендерної сенситивності та гендерної лояльності як домінуючих професійно значущих якостей вищеозначених спеціалістів.

Відповідно до мети й гіпотези були визначені такі завдання дослідження:

  1. Провести аналіз проблеми дослідження в контексті гендерного підхо-ду та визначити ступінь її розробки в сучасній педагогічній теорії.

  2. Визначити сутнісні та змістовні характеристики ідеї гендерної рівності як теоретичної основи професійної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери.

  3. Провести педагогічну діагностику рівня підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності.

  4. Змістовно розробити та обґрунтувати педагогічні умови, що забез-печують підготовку майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалі-зації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності, запровадити їх у процес підготовки через організацію експериментального навчання.

  5. Здійснити аналіз та виявити ступінь ефективностірозроблених педагогічних умов підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...