WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат) - Реферат

Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат) - Реферат

Нікольський І.С., Галицька С.М., Нікольська В.В. Ліпосомний препарат тимічних гормонів // Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Збірка тез. – Київ, 2006. – С.136.

АНОТАЦІЯ

Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці методики отримання ліпосомної форми препарату на основі гормонів та загальних ліпідів тимусу і вивченню деяких особливостей механізму його дії.

Виходячи з даних, отриманих при дослідженні технологічних схем фракціонування водно-сольового екстракту тимусу і одержання розчинного препарату гормонів тимусу тимоіндуктину, розроблена методика створення препарату гормонів тимусу в ліпосомній формі – тимосоміну. За пептидним складом тимосомін близький до розчинного препарату тимоіндуктину і, загалом, містить речовини з молекулярною масою, що притаманні родині тимозинів. З ліпідів тимозин містить холестерин, фосфатидилетаноламін, фосфотидилхолін, сфінгомієлін та лізофосфатидилхолін.

Тимосомін має високу біологічну активність, яка проявляється здатністю індукувати Thy1-антиген на спленоцитах тимектомованих мишей in vitro та синтез речовин з тимозинподібною дією у нормальних та тимектомованих мишей. Отриманий препарат є імуномодулятором, який проявляє активність in vitro на об'єктах різного походження: лімфоцити і нейтрофіли донорів крові, постраждалих від аварії на ЧАЕС та ВІЛ-інфікованих, в різних імунологічних реакціях: адгезивній та проліферативній активності лімфоцитів, природній цитотоксичності, поглинальній і бактерицидній активності нейтрофілів та продукції фактора некрозу пухлин.

Отримані результати свідчать, що ліпосомний препарат гормонів тимусу тимосомін має не лише властивості, які притаманні тимічним гормонам, а проявляє також нові риси механізму дії, що свідчить про можливість використання ліпосомної форми для розширення можливостей імуномодулюючих препаратів і про перспективність подальшого їх дослідження.

Ключові слова: імуномодулятори, гормони тимусу, ліпосоми, імунна система.

АННОТАЦИЯ

Галицкая С.Н. Создание и экспериментальное исследование активности липосомной формы препарата тимусных гормонов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.09 – иммунология. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

Диссертация посвящена разработке методики получения липосомной формы препарата на основе гормонов и липидов тимуса, а также изучению некоторых особенностей механизма его действия.

Изучены биохимические и иммунобиологические свойства фракций водно-солевого экстракта тимуса, полученных фракционированием исходного материала сульфатом аммония, органическими растворителями, диализом и нагреванием. Исследование фракций, полученных при фракционировании водно-солевого экстракта тимуса, показало, что осаждение биологически активных веществ тимуса ацетоном практически без каких-либо дополнительных процедур обеспечивает достаточно эффективное очищение от значительного количества балластных веществ. Разработана эффективная схема получения растворимого препарата гормонов тимуса – тимоиндуктина. Препарат обладает высокой иммунобиологической активностью, которая, выражается в его способности индуцировать синтез веществ с тимозиноподобной активностью (ВТПА).

С учетом данных, полученных при изучении различных схем фракционирования, разработана методика получения липосомного препарата гормонов тимуса методом обращения фаз. Препарат обозначен как тимосомин. По пептидному составу тимосомин близок к ранее полученному тимоиндуктину и, в целом, представлен веществами с молекулярной массой семейства тимозинов. Липиды в тимосомине представлены холестерином, фосфатидилэтаноламином, фосфотидилхолином, сфингомиелином и лизофосфатидилхолином. Тимосомин обладает высокой иммунобиологической активностью, которая проявляется способностью индуцировать ВТПА у нормальных и тимэктомированных мышей, а также проявляет иммуномодулирующее действие in vitro на объектах различного происхождения: лимфоцитах и нейтрофилах доноров крови, людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС и ВИЧ-инфицированных.

Тимосомин повышет уровень адгезивной активности лимфоцитов за счет стимуляции, в основном, лимфоцитов с низкой изначальной активностью. Препарат также способен ингибировать пролиферативную активность лимфоцитов с высокой изначальной реакцией на ФГА. При инкубации с нейтрофилами тимосомин ингибирует поглощение Staphylococcus aureus, как можно предположить, посредством конкуренции из-за своей корпускулярной структуры, и стимулирует их бактерицидную активность.

В группе ВИЧ-ннфицированных тимосомин in vitro повышет сниженную адгезивную и пролиферативную активность лимфоцитов и природную цитотоксичность. На поглотительную активность нейтрофилов ВИЧ-инфицированных, в отличие то группы доноров крови, тимосомин практически не влияет, но стимулирует их бактерицидную активность.

Тимосомин in vitro повышает природную цитотоксичность лимфоцитов людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В отличие от других обследованных, у пострадавших от аварии на ЧАЭС тимосомин проявляет сниженное индукторное влияние на бактерицидную активность, несмотря на обычное действие Staphylococcus aureus.

Тимосомин также индуцирует синтез ФНО лейкоцитами доноров крови и людей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. При совместном действии на лейкоциты тимосомина и ЛПС определялся аддитивный эффект.

Полученные результаты свидетельствуют, что липосомный препарат гормонов тимуса тимосомин проявляет не только свойства гормонов тимуса, но также имеет особенности механизма действия, которые придают ему новые качества. Эти данные говорят не только о возможности использования липосомной формы для расширения возможностей иммуномодулирующих препаратов, но и о перспективности в будущем практического использования тимосомина.

Ключевые слова: иммуномодуляторы, гормоны тимуса, липосомы, иммунная система.

SUMMARY

Halytska S.M. Preparation and experimental research of activity of liposomal formulation of thymic hormones. – Manuscript.

Dissertation for the PhD degree in speciality – 03.00.09 – immunology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2007.

The dissertation is dedicated to development of method of preparation of liposomal formulating on the basis of hormones and lipids of a thymus, and study of some peculiarities of the mechanism of its action.

The research of immunobiological properties of fractions of a water-salt thymus extract and production of soluble preparation of thymic hormones led to develop the method of production liposomal formulation of thymic hormones - thymosomin.

Thymosomin is similar to the soluble preparation thymoinductin and, as a whole, it is submitted by peptides with MM of family of thymosins. There are cholesterin, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamin, sphingomyelin and lisophosphatidylcholine in the lipids composition of liposomes.

Thymosomin have the high biological activity that shows the ability for induction of the STLA synthesis. This preparation is immunocorrector, which in vitro influence lymphocytes, neutrophiles of donors of a blood, HIV-positive patients and persons suffered from the Chornobyl accident This action is discovered in various immunological reactions; there are adhesive and proliferative activity of lymphocytes, natural killer cell cytotoxicity, phagocytic and bactericidal capacity of neutrophils and leucocytes productive ability for TNF.

The obtained results suggested, that thymosomin have not only properties of thymic hormones, but also features of the mechanism of action, which attach him new qualities. These data show the possibility of use liposomal formulation for expand properties of immunocorrectors, and perspective preparation for application in clinical practice.

Key words: immunocorrector, thymic hormones, liposome, immune system.


 
 

Цікаве

Загрузка...