WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат) - Реферат

Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів (автореферат) - Реферат

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГАЛИЦЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

УДК 57.083.3:615.357:616.438+557.115

Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів

03.00.09 – імунологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті експериментальної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України, лабораторії імуногенетики

Науковий керівник:

Доктор медичних наук Нікольський Ігор Сергійович

Науковий центр радіаційної медицини АМН України,

Інститут експериментальної радіології,

завідувач лабораторії імуногенетики

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Малижев Вадим Олексійович,

Український науково-практичний центр

ендокринної хірургії, трансплантації

ендокринних органів і тканин МОЗ України,

завідувач лабораторії клінічної імунології

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Бичкова Ніна Григорівна,

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,

головний науковий співробітник

Науково-дослідного лабораторного центру

Провідна установа: Інститут геронтології АМН України

Захист відбудеться "19" червня 2007 року о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.001.14 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, проспект Глушкова, 2, корпус 12, ауд. 434.

Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64, біологічний факультет, спеціалізована вчена рада 26.001.14.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий "18" травня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук Молчанець О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Експерименти 60-х років визначили провідну роль тимусу як центрального органу імунної системи, котрому притаманна цитокринна і ендокринна функції. Добре відоме значення тимусу в становленні клітинного імунітету і участь його продуктів - гормонів тимусу, в регуляції імунної відповіді Гриневич Ю.А. и др., 1989; Ярилин А.А. и др., 1991. Імунопрепарати на їх основі досить широко використовуються вже кілька десятиліть Арион В.Я. и др., 1999; Baumgarden R., 1999; Billich A., 2002; Goldstein A.L., Badamchian M., 2004. Вагомий внесок в розробку препаратів гормонів тимусу зробили вітчизняні вчені [Гриневич Ю.А. и др., 1989].

Дослідження тимічних гормонів, механізму їх дії не лише не припиняється, а стає все більш інтенсивним. Сьогодні відомо, що гормони тимусу впливають на проліферацію, диференціювання, активність і апоптоз практично всіх імунокомпетентних клітин, хоча основною мішенню їх дії є лімфоцити Т-ряду Гриневич Ю.А. и др., 1989; Ярилин А.А. и др., 1991; Ohmori H. et al, 2001; Evstrafieva A.G. et al, 2003. Тимічні фактори не лише приймають участь у регуляції імунної відповіді, але й є важливими посередниками в мережі імунонейроендокринних відносин Savino W. et al, 2002; Goya R.G. et al, 2004. Дослідження останніх років визначають важливу регуляторну роль - та  тимозинів на внутрішньоклітинному рівні Freire J. et al, 2001; Huff T. et al, 2001; Hannappel E., Huff T., 2003, що дозволяє краще зрозуміти механізми їх участі у формуванні імунних реакцій і регуляції гомеостазу. Відкриття останніх років зумовлюють і нові підходи до їх клінічного використання. Визначені нові можливості застосування препаратів гормонів тимусу при онкологічних захворюваннях Garaci E. et al, 2003; Shuqun C. et al, 2004; відмічена суттєва їх ефективність при хронічних інфекціях, зокрема хронічних гепатитах В і С Liaw Y.F., 2004; Chien R.N., Liaw Y.F., 2004; Iino S. et al, 2005, при усуненні наслідків старіння Лабунець І.Ф., 2002; Ярилин А.А., 2003; Khavinson V.Kh., Morozov V.G., 2003 та в багатьох інших випадках.

Але, не зважаючи на високу потребу, в Україні відсутні розробки власного вітчизняного препарату для парентерального введення на основі гормонів тимусу. Більш того, імпортовані препарати морально дещо застарілі, показання для їх застосування та їх клінічна ефективність вже досить добре відомі, але, в той же час, вона не задовольняє потреб в деяких випадках. Тому актуальності набуває розробка нового препарату з використанням сучасних підходів, що дозволило б зробити наступний крок в підвищенні лікувальної ефективності.

На сьогодні вважається перспективним створення ліпосомних форм ліків. Широко використовується такий відомий вітчизняний ліпосомний препарат як ліпін [Стефанов А.В. и др., 1990; Новикова Р.И. и др., 1993]. Розглядаються можливості використання ліпосомних препаратів при інфекційних захворюваннях і в онкології [Wasan K.M., Lopez-Berestein G., 1995; Stebbing J., Gaya A., 2002; Graybill J.R. еt al, 2003].

Ліпосомна форма препаратів є одним з ефективних способів захисту біологічно активних речовин білкової природи від дії протеолітичних ферментів, що дуже доречно по відношенню до тимічних гормонів. Крім цього, ліпосомна форма ліків іноді надає їм здатність проникати в середину клiтини, що відкриває певні перспективи збільшення ефективності та пролонгації терапевтичної дії препарату при одночасному зниженні дози. Також ліпосомна форма препарату змінює його фармакодинаміку та фактично наділяє відомі препарати новим механізмом дії [Клейнерман Ю.С., Фидлер И.Дж., 2002; Березов Т.Т. и др., 2004; Оборотова Н.А. и др., 2006; Толчева Е.В., Оборотова Н.А., 2006].

Надзвичайно перспективними з точки зору направленого транспорту є ліпосоми, що зроблені з компонентів клітин або тканин. Для приготування таких ліпосом використовують сумарні ліпіди клітин [Розенберг О.А., 1987; Куликов В.И. и др., 1988; Музя Г.И. и др., 1991; Sprott G.D. et al, 2004], значно рідше – додають гангліозиди [Бурханов С.А. и др., 1985; Саатов Т.С. и др., 1987]. Існують також окремі роботи, в яких ліпосоми отримують з цілісних екстрактів [Бекренева В.Ю. и др., 1990], що може дозволити забезпечення пропорційного до клітинного ліпідного складу. Саме такий підхід уявляється одним із найбільш прийнятних для отримання ліпосомної форми препаратів тимічних гормонів і, теоретично, може наділити препарат цілим рядом важливих якостей, що змінить певною мірою механізм дії імуномодулятора і дозволить розширити показання для його клінічного використання та підвищення лікувальної ефективності тимічних гормонів при певній патології, що разом узяте можна вважати перспективним напрямком вивчення імунобіології гормонів тимусу.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота була виконана згідно з науковими дослідженнями лабораторії імуногенетики відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України за темою "Створення та вивчення механізму дії нового імунокоректора на основі композиції ліпосомних структур із гормонів тимусу та загальних ліпідів" (№ ДР 0103U005714).

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка методики отримання ліпосомної форми препарату на основі гормонів та загальних ліпідів тимусу і вивчення деяких особливостей механізму його дії.

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання.

Дослідити технологічні схеми фракціонування водно-сольового екстракту тимусу для отримання біологічно активного розчинного препарату гормонів тимусу.

Розробити методику створення ліпосомного препарату на основі гормонів та ліпідів тимусу з урахуванням технологічних особливостей отримання розчинного препарату. Вивчити фізико-хімічні властивості ліпосомного препарату.

Визначити активність розчинного та ліпосомного препаратів в тесті відновлення Thy1-антигену на спленоцитах тимектомованих мишей in vitro та здатність індукувати продукцію речовин з тимозинподібною активністю у нормальних і тимектомованих мишей in vivo.

Вивчити дію ліпосомного препарату на продукцію фактору некрозу пухлин, адгезивну та проліферативну активність Т-лімфоцитів, природну цитотоксичність, поглинальну та бактерицидну активність нейтрофілів периферичної крові в нормі, у людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, та хворих на ВІЛ-інфекцію in vitro.

Об'єкт дослідження: препарати гормонів тимусу та їх імунобіологічна активність.

Предмет дослідження: способи одержання активних розчинного та ліпосомного препаратів гормонів тимусу, особливості регуляції активності імунної системи тимічними гормонами в нормі і патології.


 
 

Цікаве

Загрузка...