WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії (автореферат) - Реферат

Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії (автореферат) - Реферат

F1(xi1, Aj1) = 0, i = 1,..., n; j = 1,... m, (34)

де xi1 – кількісні значення параметрів, одержаних за допомогою прикладів до появи патологічних змін у пацієнта;

Aj1 - коефіцієнти рівнянь.

Шляхом наступного порівняння залежностей (33) і (34) визначаються характер і ступінь захворювання.

Геометричне моделювання впливу електромагнітних хвиль на біологічно активний організм. Для комплексного розв'язання поставлених задач пропонуємо застосувати в біомедичній електроніці відомий геометричний метод моделювання багатопараметричних систем, що з успіхом використовується в багатьох областях знань і галузей техніки. Метод дає можливість дослідити одночасний взаємозв'язок між багатьма змінними (р функціями q аргументів) в комплексі у вигляді однієї моделі, що визначається системою р рівнянь від q аргументів, або ж у вигляді зображення на кресленні чи моніторі комп'ютера. Наявність кількісної оцінки змінних дає змогу перейти до виявлення відповідної геометричної моделі зв'язку між змінними у вигляді, взагалі, багатовиду багатовимірного фазового простору досліджуваних параметрів.

Аналогічну геометричну модель можна побудувати таким же чином і для електромагнітного поля, породженого електронним приладом. Тоді дослідження впливу випромінювання цього приладу на біологічний організм буде зведено до формалізованого дослідження одержаних моделей. Суть впливу виражатиметься взаємодією полів і зводиться до знаходження спільної частини багатовидів-моделей на взаємному їх перетині.

До переваг пропонованого методу можна віднести:

1. Наочність. (Зв'язок всіх досліджуваних змінних моделюється фігурою, що наглядно ілюструє їх взаємну залежність на кресленні чи моніторі комп'ютера).

2. Простоту, доступність і зручність у користуванні.

3. Універсальність. (Можна застосувати для дослідження функціональної залежності багатьох змінних будь-якої фізичної природи.

4. Дозволяє легко розв'язувати задачі прогнозуванням без додаткових замірів і випробувань (лише за моделлю), а також задачі оптимізації, в тому числі за багатьма критеріями оптимізації одночасно.

5. Дає змогу обчислити оптимальні параметри поля приладу (як функцій оптимізації) за заданими параметрами біополя пацієнта (як аргументами), тобто дасть можливість конструювати прилади з гарантією їх безпечності для життєвих функцій організму.

Висновки. Отримані результати дають можливість опрацьовувати одержані залежності у вигляді математичного виразу в автоматичному інтерактивному режимі з паралельним супроводом візуального зображення на моніторі комп'ютера. Розв'язання задач зводиться до простих геометричних дій над моделлю досліджуваної залежності у вигляді багатовиду в абстрактному фазовому просторі всіх змінних. Запропонований метод не тільки прискорює розв'язання задач, а й підвищує надійність і достовірність результату.

1. У роботі розкрита геометрична суть математичного моделювання складних залежностей. Досліджена і розкрита геометрична суть перетворень Фур'є і Лапласа.

2. У роботі запропоновано геометричну модель, яка дає можливість за допомогою простих геометричних дій формалізовано розв'язувати різні задачі в медицині.

3.Пропонується модифікований епюр Радіщева, який включає 2(n-2) координатних 2-вимірних площин, що необхідні для розв'язання чималої кількості метричних задач графічними засобами методами перетворення проекцій.

4.Приводиться узагальнення модифікованого епюра, що збільшує кількість 2-вимірних координатних площин до k(n-k) та відповідно збільшує кількість пар ортогонально доповняльних координатних підпросторів на епюрі.

5.Розв'язані конкретні задачі, що ілюструють суть класичних способів перетворення проекцій об'єктів багатовимірного простору на модифікованому епюрі Радіщева.

6.Досліджено обертальний рух точки в n-вимірному просторі, що обгрунтовує розмірність „осьового" підпростору та покладено в основу обгрунтування класичних методів перетворення проекцій обертання плоскопаралельного і зміни площин проекцій.

7.При розгляді обертання матеріальної точки у 3-вимірному просторі встановлено, що число степенів свободи такого руху вимірюється розмірністю траєкторії точки.

9. Вперше запропоновано метод геометричного моделювання за допомогою багатовидів n-вимірного абстрактного фазового простору — універсальний. Його можна застосувати для відображення багатовимірної залежності всякої фізичної природи. Приведений метод геометричного моделювання максимально наглядний. Дозволяє відслідковувати візуально не тільки саму залежність, а й послідовність всіх дій над моделлю, що відповідає розробленому алгоритму розв'язання задачі.

9. Одержані геометричні результати дисертації впроваджено в галузі біомедицини. Аналогічно їм можна розв'язувати задачі і в інших галузях.

10. Розроблено програмне забезпечення.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гумен С.М. До геометричного моделювання впливу електромагнітних хвиль на біологічно активний організм. Тези доповідей VI Міжнародної науково-методичної конференції „Проблеми та шляхи розвитку технічної освіти", К.: Політехніка, 2002. – С. 167-169.

2. Гумен С.М., Синєкоп Ю.С. Геометричне моделювання взаємної залежності порогового контрасту, кута зору, числа градацій яскравості та просторової частоти сигналу образу об'єкта в біомедицині. / Праці ТДАТА, в.4. Прикл. геом. та інж. графіка, т.18. Наукове фахове видання, Мелітополь, 2003. – С. 113-117.

3. Гумен С.М. До геометричного моделювання стану пацієнта за діагностичними даними. Геом. та комп'ютерне моделювання / Зб. наукових праць, в.11, Харків, 2004. – С. 10-14.

4. Гумен С.М. Геометричні засади Wavelet-перетворення / Праці ТДАТА, в.4. Прикладна геом. та інж. графіка, т. 30. Наукове фахове видання, Мелітополь, 2005. – С. 121-125.

5. Гумен С.М., Ванін В.В. Геометрія перетворень Фур'є і Лапласа при моделюванні біосигналів у медицині. / Геометричне та комп'ютерне моделювання, Зб. наук. праць, в. 12, Наукове фахове видання, Харків, 2005. – С.3-7.

6. Гумен С.М. Геометричне визначення числа степенів свободи матеріальної точки при механічному обертанні навколо центра і осі як розмірності її траєкторії. Геом. та комп'ютерне моделювання. Зб. Наукових праць, в.14, Харків, 2006. –С. 121-124.

7. Гумен С.М. Модифікований епюр Радіщева. Системні технології, 2(43). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Современные проблемы геометрического моделирования", Дніпро-петповськ, 2006. – С. 63-68.

8. Гумен С.М. Обертання навколо двовимірної площини у 4-вимірному евклідовому просторі як метод перетворення проекцій. Прикладна геом. та інж. графіка, в.76, К.: КНУБА, 2006. – С. 153-160.

9. Гумен С.М., Ванін В.В. Мультирезолюційний аналіз як засіб дискретизації перетворення Wavelet. / Праці ТДАТА, в.4. Прикладна геометрія та інженерна графіка, т.32. Наукове фахове видання, Мелітополь, 2006. - С.55-59.

10. Гумен С.М. Узагальнення модифікованого епюру Радіщева. Геометричне та комп'ютерне моделювання. Зб. Наукових праць, в.15, Харків, 2006. – С.128-132.

11. Гумен С.М. Визначення відстані від точки до 2-вимірної площини загального положення у 4-вимірному просторі методом обертання / Праці ТДАТА, в.4. Прикладна геом. та інж. графіка, т.32, Мелітополь, 2006. – С.151-156.

12. Гумен О.М., Гумен С.М. Знаходження натуральної величини трикутника 4-вимірного простору методом плоско-паралельного переміщення. Доповіді Третьої Кримської науково-практичної конференції „Геометричне та комп'ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн, Симферополь – Новий Світ, 2006. – С. 86-90.

13. Гумен О.М., Гумен С.М. Обертання навколо (n-2)-вимірного підпростору евклідового n-вимірного простору як основа метода перетворення проекцій. // Геометричне та комп'ютерне моделювання, Зб. наук. праць, в.18, Наукове фахове видання, Харків, 2007. - С. 96-100.

14.Гумен О.М., Гумен С.М. До питання графічного задавання гіперповерхонь 4-вимірного простору // Праці ТДАТА, в.4. Прикладна геом. та інж. графіка, т.35, Мелітополь, 2007. – С.76-79.

АНОТАЦІЇ

Гумен С.М. Моделювання біомедичних багатопараметричних систем методами багатовимірної геометрії. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01. — "Прикладна геометрія, інженерна графіка". — Київський Національний університет будівництва і архітектури. Київ. 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...