WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обгрунтування (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне обгрунтування (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Для оцінки стану організму породіль, діагностики глибини патогенетичних порушень, моніторингу і прогнозування перебігу післяпологового періоду, розвитку можливих ускладнень і як критерій одужання породіль, що мали під час пологів помірні і масивні кровотечі, рекомендується, окрім загальноприйнятих методів досліджень, визначати метаболічні параметри крові: лактат і піруват, показники ендогенної інтоксикації, перекисного окислення ліпідів, ферментативної і неферментативної ланок антиоксидантної системи.

 2. Породіль, що перенесли кровотечі під час пологів слід відносити до групи високого ризику по розвитку післяпологових ускладнень, а надалі - по формуванню і прогресуванню ранніх і віддалених наслідків.

 3. У післяпологовому періоді доцільно досліджувати психоемоційну сферу і функціональний стан головного мозку, що відображають становлення і розвиток адаптаційних і відновних процесів в організмі породіль.

 4. Для відновлювального лікування породіль, що перенесли акушерські кровотечі, з 1-2 доби післяпологового періоду після зупинки кровотечі, адекватного відшкодування втраченого об'єму крові і стабілізації гемодинаміки в комплексі лікування рекомендується включати озонотерапію у вигляді внутрішньовенної краплинної інфузії озонованого фізіологічного розчину щодня в кількості п'яти процедур. Для приготування перфузату 200 мл 0,9 % розчину натрію хлориду барботується озонокисневою сумішшю з концентрацією озону 0,4 мг/л. Враховуючи порівняльну нестабільність озону у водному середовищі, інфузії озонованого розчину натрію хлориду необхідно проводити відразу після припинення барботажу.

 5. Є можливість скоротити в комплексному лікуванні з використанням озонотерапії застосування препаратів, що мають реологічну, імунокоригуючу, детоксикаційну і антиоксидантну дію.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Герасименко С.Ф. Современные методы коррекции эндогенной интоксикации у родильниц с акушерскими кровотечениями // Медицина сегодня и завтра. – 2004. - № 2. – С. 147-150.

 2. Сорокина И.В., Герасименко С.Ф. Клинико-морфологические предпосылки развития акушерских кровотечений // Врачебная практика. – 2004. - № 5. – С. 80-83 (автору належить огляд літератури, клінічне обстеження породіль, збір морфологічного матеріалу, статистична обробка, підготовка до друку).

 3. Грищенко В.І., Сорокіна І.В., Герасименко С.Ф. Паралелі клінічної маніфестації акушерських кровотеч та морфологічного дослідження плацент // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. - № 6. – С. 75-79 (автору належить огляд літератури, клінічне обстеження породіль, збір морфологічного матеріалу, статистична обробка, підготовка до друку).

 4. Герасименко С.Ф. Клинико-патогенетические аспекты восстановительного лечения родильниц, перенесших массивные акушерские кровотечения // Ультразвукова перинатальная діагностика. – 2005. - № 18. – С. 84-87.

 5. Деклараційний патент України № 62516 А, 7 А61В17/00, А61L33/00 Спосіб лікування жінок, що перенесли патологічну крововтрату під час пологів / Грищенко В.І., Герасименко С.Ф., Ганічев В.В. (Україна) .– № 2003043000; Заявл. 07.04.2003; Опубл. 15.12.2003; Бюл. № 12, 2003 (автором проведений пошук прототипів, обґрунтований спосіб відновлювального лікування породіль, з'ясована та доведена клінічно його ефективність).

 6. Грищенко В.И., Герасименко С.Ф. Восстановительное лечение с применением озона после перенесенного акушерского геморрагического шока // Международный медицинский журнал. Приложение к ММЖ. Озонотерапия. – 2003. – С.68-70 (автором самостійно проведені клінічні спостереження, лабораторні та інструментальні дослідження, формулювання висновків).

 7. Грищенко В.И., Зинченко В.Д., Ганичев В.В., Лупояд К.В., Герасименко С.Ф. Использование медицинского озона в лечении внутриутробной гипоксии плода и анемии после акушерских кровотечений // Нижегородский медицинский журнал. Приложение к НМЖ. Озонотерапия. – 2003. – С. 150-151 (автору належить огляд літературних джерел, збір клінічного матеріалу та його аналіз, статистична обробка результатів досліджень).

 8. Герасименко С.Ф. Результаты восстановительного лечения родильниц с акушерскими кровотечениями // Сучасні аспекти репродуктології, перінатальної медицини та кріобіології: Збірник наукових робіт. – Харків. – 2003.-С. 12-17.

 9. Герасименко С.Ф., Потапова Л.В., Щербина И.Н. Содержание лактата и пирувата в крови родильниц, перенесших акушерский геморрагический шок: Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед. – 2004. – С. 433-437 (автор самостійно збирала матеріал для дослідження, сформувала висновки і підготувала роботу до друку).

 10. Герасименко С.Ф. Морфологические особенности плаценты и плацентарного ложа матки при акушерских кровотечениях // Науковий потенціал світу: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції.– Дніпропетровськ. - 2004. – С.7-8.

 11. Грищенко В.И., Лупояд В.С., Герасименко С.Ф. Применение озоногемотерапии в реабилитации женщин, перенесших патологическую кровопотерю в родах // Нові технології оздоровлення природними та преформованими факторами (фізіотерапія, озонотерапія, курортологія): Матеріали науково-практичної конференції. – Харків. – 2002. – С. 207-208 (автору належить огляд літературних джерел, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка результатів досліджень і підготовка до друку).

 12. Герасименко С.Ф. Клиническое обоснование применения озоногемотерапии в реабилитации женщин, перенесших патологическую кровопотерю в родах: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Харків. – 2003. – С. 133-134.

 13. Герасименко С.Ф. Реабилитация женщин, перенесших патологическую кровопотерю в родах: Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль. – 2003. – С. 86.

 14. Грищенко В.И., Герасименко С.Ф. Динамика ПОЛ и АОСЗ у родильниц с кровопотерей под действием озонотерапии // Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2003. – С. 56 (автору належить огляд літератури, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка, підготовка до друку).

 15. Герасименко С.Ф. Современные технологии в реабилитации родильниц с акушерскими травмами на фоне патологической кровопотери: Тези доповідей II конференції Харківської обласної клінічної лікарні. – Харків. – 2003. – С. 20-21.

 16. Грищенко В.И., Лупояд К.В., Герасименко С.Ф., Лупояд В.С. Применение озонотерапии в комплексном лечении патологических состояний матери и плода // Озон в биологии и в медицине: Материалы первой украинско-русской научно-практической конференции. – Одесса. – 2003. – С. 96-97 (автору належить огляд літературних джерел, збір матеріалу та його аналіз, статистична обробка, підготовка до друку).

 17. Герасименко С.Ф. Озонотерапия в реабилитации женщин при патологической кровопотере в родах // Клінічна фармація: 10 років в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2003. – С. 79.

 18. Герасименко С.Ф. Коррекция эндогенной интоксикации у родильниц с патологической кровопотерей в родах: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. – Харків. – 2004. – С. 126-127.

АНОТАЦІЯ

Герасименко С. Ф. „Клініко-патогенетичне обгрунтування відновлювального лікування породіль, що перенесли акушерські кровотечі". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство і гінекологія. Харківський державний медичний університет МОЗ України, Харків, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...