WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

При токсичному гепатиті екстракт селезінки сприяв достовірному в порівнянні з контролем зменшенню активності АлАТ на 5-ту добу, тоді як при уведенні екстракту підшлункової залози такого ефекту не спостерігалось. Ще більш ефективно екстракт селезінки свиней зменшував активність АсАТ і концентрацію ТБКАП в сироватці крові, які на 5-ту добу повертались до норми. У тварин, яким уводили екстракт підшлункової залози, спостерігалося тільки зменшення концентрації ТБКАП на 5-ту добу.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що екстракти печінки та підшлункової залози свиней, які при експериментальних патологіях відповідних органів у щурів проявляють високу біологічну активність, практично не призводять до нормалізації досліджених біохімічних показників в організмі при ураженні інших органів. Таким чином, їх вплив спрямований на клітини органа, з якого вони були отримані, а їх дія є органоспецифічною. Екстракт селезінки свиней сприяє нормалізації досліджених показників як при цукровому діабеті, так і при токсичному гепатиті. Отже його дія видається органонеспецифічною. Але, якщо прийняти до уваги, що екстракт селезінки нормалізує імунний статус організму, в тому числі і систему лімфоцитів (В.В. Бызов и др., 2001), то можна припустити, що його органоспецифічність проявляється саме в такій дії. При цьому, стимуляція репарації в ураженому органі відбувається опосередковано завдяки нормалізації кількості і функціональної активності лімфоцитів, які приймають активну участь в регуляції фізіологічної та репараційної регенерації (В.И. Донцов, 1998).

Біологічна дія екстрактів при їх уведенні молодим та старим щурам. Хронічне уведенні щурам з 6-місячного віку екстрактів ксеноорганів не впливає на зміну маси тварин, обумовлену фізіологічними причинами. Концентрація ТБКАП в плазмі крові дослідних тварин достовірно не відрізнялась від цього показника у контрольних тварин протягом усього строку спостереження (12 місяців).

Вище було показано, що екстракти тканин ксеноорганів сприяють нормалізації перекисного окислення ліпідів в організмі при різних патологіях. Тому ми дослідили, як впливає уведення суміші екстрактів на інтенсивність пероксидації ліпідів в сироватці крові та печінці старих тварин. Отримані дані свідчать, що рівень ТБКАП в крові та печінці 24-місячних щурів перевищує в 1,3 та 1,4 рази показники, характерні для 6-тимісячних тварин. Уведення суміші екстрактів приводить до зменшення інтенсивності перекисного окислення ліпідів в організмі старих щурів до рівня, який спостерігався у 6-місячних. При цьому тривалість життя таких тварин збільшувалася.

Експериментальне вивчення впливу суміші екстрактів на ріст пухлини Герена. У тварин, яким суміш екстрактів уводили, починаючи з 1-ї доби перевивання пухлини (доба перевивання пухлини вважається нульовою), спостерігалося відставання в рості пухлин у порівнянні з контрольними пухлинами. Середній об'єм пухлин у дослідних тварин на 10-ту добу після трансплантації був меншим в 1,3 рази в порівнянні з контрольними. Відсоток гальмування росту пухлини на 10-ту добу склав 24,7% . На 15-ту і 21-шу добу спостереження також відмічався менший розмір пухлин в цій групі.

У другій серії експериментів, при уведенні суміші екстрактів починаючи з 10-ї доби після трансплантації пухлини, гальмування росту пухлини на 30-ту добу склало 12,1% по відношенню до групи контрольних пухлин.

Після перевивання пухлини середня тривалість життя щурів у контрольній групі дорівнювала 33,32,6 діб. У дослідних групах цей показник був вищим в середньому в 1,2 рази. Достовірне збільшення тривалості життя щурів було відмічено в обох дослідних групах, і відсоток збільшення тривалості життя у цих групах склав відповідно 21,3 і 27,9%. Таким чином, уведення суміші екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней сприяє гальмуванню росту карциноми Герена у щурів і збільшує тривалість життя дослідних тварин.

Аналіз та узагальнення результатів. У розділі проведено підсумковий аналіз, зроблено порівняння одержаних результатів з даними, наведеними в літературі, а також узагальнення одержаних теоретичних та експериментальних даних і зроблено висновки.

ВИСНОВКИ

Вивчення впливу режимів кріоконсервування на збереження фрагментів ксеноорганів представляє значний науковий та практичний інтерес. Адже одержані в результаті фундаментальних досліджень дані можуть бути застосовані при розробці методів кріоконсервування і створенні низькотемпературних банків фрагментів органів, які все ширше використовуються в наукових дослідженнях та клінічній практиці. Активізація фундаментальних і прикладних досліджень, присвячені одержанню та вивченню біологічної дії препаратів, які містять біорегулятори пептидної природи, обумовлена тим, що такі препарати проявляють високу біологічну активність у вигляді стимуляції процесів репарації та регенерації при різних патологічних процесах в організмі. На цій підставі в дисертаційній роботі проведені дослідження, результати яких дали змогу теоретично та експериментально вирішити вказані вище проблеми. Вивчено вплив різних кріопротекторів, їх концентрацій та швидкостей охолодження на збереження фрагментів органів свиней та поросят, а також на склад одержуваних з них водно-сольових екстрактів. Проведено також вивчення біологічної дії одержаних екстрактів при різних експериментальних патологічних станах.

 1. Під час гіпотермічного зберігання фрагментів підшлункової залози поросят протягом 15 год ендогенне дихання та інтенсивність перекисного окислення ліпідів залишаються на рівні контролю, а через 24 год спостерігається незначне зменшення ендогенного дихання та активація процесів пероксидації ліпідів. При температурі зберігання 37°С аутолітичні процеси активуються в значно більшій мірі, що призводить до значного пошкодження матеріалу. Після 24 год гіпотермічного зберігання інсулінпродукуюча здатність фрагментів підшлункової залози поросят достовірно не відрізняється від цього показника для свіжевилученого матеріалу.

 2. Краще збереження фрагментів підшлункової залози при кріоконсервуванні забезпечують ДМСО та ПЕО-1500, причому ПЕО-1500 є ефективним кріопротектором в більш широкому діапазоні швидкостей охолодження, в той час як ДМСО проявляє кріопротекторну активність при швидкості охолодження 1оС/хв. Деконсервований матеріал в культурі адекватно відповідає збільшенням продукції інсуліну на збільшення концентрації глюкози до стимулюючих значень, а повернення біоматеріалу до умов з низьким вмістом глюкози призводить до зменшення продукції інсуліну, що свідчить про функціональну повноцінність деконсервованих фрагментів.

 3. Кріоконсервування фрагментів печінки свиней та поросят призводить до зменшення як ендогенного дихання, так і сполучення дихання та окислювального фосфорилювання. При використанні в якості кріопротекторів поліетиленоксидів в деконсервованих фрагментах спостерігається відновлення цих показників до рівня контролю. Ендогенне дихання фрагментів селезінки свиней, кріоконсервованих у присутності поліетиленоксидів зі швидкістю охолодження 1°С/хв, статистично достовірно не відрізняється від контролю. При цьому спостерігається незначне сполучення дихання та окислювального фосфорилювання, яке на 60 хв після відігріву статистично достовірно не відрізняється від контрольного показника.

 4. Виявлено, що вихід у розчин білків, пептидів і нуклеотидів з кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят більший, ніж з нативних, а концентрація і співвідношення цих речовин залежать від використаного кріопротектора. При одержанні екстрактів максимальна концентрація пептидів у супернатанті відмічається в тому випадку, коли фрагменти органів заморожували під захистом ПЕО-1500. Вихід пептидів у розчин не залежить від використаних концентрацій кріопротектора. Спектри молекулярних мас пептидів, які входять до складу екстрактів, залежать від органу, з фрагментів якого вони були одержані, та віку тварин.

 5. Встановлено, що складові досліджених екстрактів зв'язуються з альбуміном сироватки крові, і це зв'язування може розглядатися як один із специфічних механізмів транспортування біологічно активних речовин до відповідних органів і тканин.

 6. Кріоконсервовані фрагменти підшлункової залози поросят та екстракт кріоконсервованих фрагментів підшлункової залози свиней сприяють зменшенню рівня глюкози в крові, а також зменшують рівень пероксидації ліпідів в організмі експериментальних тварин. При цьому в деяких випадках нормалізація досліджених показників при застосуванні екстракту більш виражена, ніж при використанні фрагментів.

 7. Екстракти кріоконсервованих фрагментів печінки проявляють високу біологічну активність при дифузних її ураженнях. Вони нормалізують біохімічні показники та процеси репарації при токсичному гепатиті та цирозі печінки, що виявляється в зниженні активності амінотрансфераз у сироватці крові тварин та в зниженні інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів як в ураженій печінці, так і в сироватці крові щурів. Спостерігаються нормалізація гістологічної будови органа, збільшення кількості функціонуючих судин, їх діаметра та швидкості кровотоку.

 8. Місцеве застосування екстракту кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней прискорює загоєння опікових ран. Скорочується час проходження фази запалення, а ерадикація ран від мікроорганізмів і утворення грануляційної тканини відбуваються в більш ранні строки.

 9. Екстракти кріоконсервованих фрагментів печінки та підшлункової залози свиней не сприяють нормалізації біохімічних показників в організмі при експериментальному цукровому діабеті та токсичному гепатиті відповідно. Отже їх дія є органоспецифічною. Екстракт кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней сприяє нормалізації досліджених показників при обох патологічних станах.

 10. Хронічне уведення молодим щурам екстрактів ксеноорганів не впливає на вікову зміну маси тварин, обумовлену фізіологічними причинами, і не стимулює процеси перекисного окислення ліпідів в організмі. Уведення суміші екстрактів 24-місячним щурам призводить до зменшення інтенсивності процесів пероксидації ліпідів в організмі до рівня, який спостерігається у 6-місячних щурів. При цьому тривалість життя тварин збільшується.

 11. Уведення суміші екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней сприяє гальмуванню росту карциноми Герена у щурів і збільшує тривалість життя дослідних тварин.


 
 

Цікаве

Загрузка...