WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Через добу після уведення CCl4 активність АлАТ в сироватці крові щурів збільшувалась у 18 разів, а АсАТ - у 5,6 рази у порівнянні з нормою. Через 3 доби вона зменшувалась як у контрольних тварин, так і у тих, яким уводили екстракт печінки свиней або поросят, але відмінності між групами були відсутні. На 5-ту добу спостереження активність амінотрансфераз у тварин, яким уводили екстракт печінки поросят, вища за значення, характерні для інтактних тварин, але вірогідно нижча, ніж у контрольних.

Концентрація ТБКАП в печінці інтактних тварин становила 4,4+0,3 нмоль/мг тканини. Введення тетрахлорметану вірогідно збільшувало концентрацію ТБКАП в 2,1 рази у порівнянні з результатами, отриманими на інтактних тваринах, і вона залишається незмінною у контрольних тварин протягом п'яти діб. У тварин, яким уводили екстракт печінки поросят або свиней, цей показник був вірогідно менше, ніж у контрольних щурів, вже на 3-ю добу і ще зменшувався на 5-ту. Відмінностей між вмістом ТБКАП в печінці тварин, яким вводили екстракт печінки поросят або свиней, не спостерігалось.

У печінці тварин, які не отримували лікування, на 3-ю добу після уведення тетрахлорметана видно формування хибних долей, спостерігаються гепатоцити з ознаками поліморфності. Структура печінки у тварин, яким уводили екстракт печінки свиней, практично нічим не відрізняється від стану печінки щурів з токсичним гепатитом. Тоді як на зрізах печінки, зроблених після уведення екстракту печінки поросят при аналогічних умовах, загальна архітектоніка печінки не змінена, ознаки некрозу тканини відсутні.

На п'яту добу експерименту у контрольних тварин видно порушення архітектоніки печінки і розповсюдження центролобулярного некрозу. При уведенні екстракту печінки свиней на фоні токсичного гепатиту некроз був менш виражений, хоча і спостерігались явища жирової дистрофіїгепатоцитів. При уведенні екстракту печінки поросят на фоні токсичного гепатиту архітектоніка печінки не змінена. Кількість гепатоцитів збільшена як в печінці тварин, яким вводили екстракт печінки поросят, так і у тварин, що отримували екстракт печінки свиней, у порівнянні з токсичним гепатитом.

Після закінчення уведення тетрахлорметану для моделювання цирозу печінки, вона мала загострені края та мілкобугристу структуру. У деяких тварин у черевній порожнині з'являлася асцитична рідина. Циротичні зміни печінки супроводжувались збільшенням активності амінотрансфераз (табл. 6).

Таблиця 6

Активність амінотрансфераз (мкмоль/мл/60 хв) у сироватці крові щурів

з цирозом печінки та при його лікуванні екстрактом печінки поросят

Фер-

мент

Норма

Строк спостереження, доба

1

15

30

Цироз

Цироз

Цироз+

екстракт печінки

Цироз

Цироз+

екстракт печінки

АлАТ

0,34

0,02

1,67

0,07

1,400,07

0,610,051

0,520,05

0,410,032

АсАТ

0,98

0,07

1,90

0,12

1,830,11

1,370,071

1,410,09

1,230,082

Примітки: 1-відмінності статистично достовірні в порівнянні з цирозом печінки, р < 0,05; 2 – відмінності статистично недостовірні в порівнянні з нормою, р > 0,05.

Активність АлАТ була вище норми в 5,4 рази, а АсАТ- в 2. На 15-ту добу при введенні екстракту печінки поросят спостерігається достовірне зменшення активності трансаміназ в порівнянні з нелікованим цирозом печінки. На 30-ту добу активність ферментів зменшується в обох випадках, але при використанні екстракту печінки поросят цей показник повертається до норми.

Рівень ТБКАП на 1-ту добу спостереження був вище норми в печінці у 3 рази, а в сироватці крові - майже в 2,9. На 15-ту та 30-ту доби спостерігається зменшення рівня перекисного окислення ліпідів в усіх випадках.

Після закінчення моделювання цирозу печінки на гістологічних препаратах спостерігалась типова для цієї патології картина: некроз гепатоцитів групами по кілька клітин, розростання фіброзної тканини в паренхимі, вузлова перебудова та інш. Спостерігалося різке зменшення кількості та звивистості функціонуючих синусоїдів та їх калібру. Термінальні та портальні венули меншого діаметра, укорочені, а діаметр печінкових венул - збільшений. Таким чином має місце зміна архітектоніки печінки і перебудова судинного русла. Практично таку ж картину спостерігали на 15-ту добу.

Прояви цирозу зменшилися на 30-ту добу спостереження зменшення обох групах тварин, але вони відрізнялися ступенем цього зменшення. При гістологічному дослідженні у тварин, які отримували екстракт печінки поросят, прояви внутрішньоклітинної, клітинної та тканинної регенерації були більш вираженими, ніж у тварин, які не отримували лікування. В сполучній тканині несправжніх часток та септ утворення капілярів відмічалось тільки в групі тварин, яким уводили екстракт. В цій же групі частіше фіксували дво- та багатоядерні гепатоцити та зменшення кількості сполучної тканини.

Методом прижиттєвої мікроскопії було встановлено, що у щурів, яким уводили екстракт, на 30-ту добу спостерігалось значне збільшення кількості функціонуючих судин та діаметра синусоїдів. Швидкість кровотоку збільшувалась в 2 – 2,5 рази. В цілому картина гемоциркуляторного русла печінки у цих тварин наближалась до нормальної, хоча повного відновлення структури русла не відбувалося. У контрольних тварин нормалізація гемоциркуляції хоча і спостерігалася, але була виражена в значно меншій мірі.

Вплив екстракту селезінки свиней на процес регенерації шкіри при опіковій травмі. В результаті візуального контролю стану опікових ран було встановлено, що на 1-шу добу з моменту травми спостерігається значна гіперемія і набряк шкіри. На 3-ю добу відмінностей в лікованих і нелікованих ранах відмічено не було.

У контрольній групі на 7-му добу опікові рани були покриті некротизованою тканиною та фібрином, спостерігалась плазморея на всій опіковій поверхні. У тварин, яким уводили екстракт селезінки, рани набули рівномірного рожевого забарвлення, грануляція розросталася на всій площі, гранулююча поверхня була гладшою. Площа опікової поверхні в контролі становила 4,90,6 см2, а у тварин, яким уводили екстракт - 2,50,3 см2. Відмінності в середніх розмірах ран статистично достовірні (р < 0,05).

У контрольній групі тварин на 14-ту добу на опіковій поверхні зберігався важко відокремлюваний струп. В дослідній групі тварин рани практично загоїлися. Середній строк загоєння контрольних і дослідних ран становив 23,22,3 та 13,82,1 діб відповідно (р < 0,05). Таким чином, при уведенні екстракту селезінки відмічався вищий темп загоєння опікової рани, що виражалося в прискоренні зміни фаз регенеративного процесу: скорочувалися терміни періоду клітинної інфільтрації і прискорювалося утворення грануляції. Спостерігається більш рання ерадикація ран від мікроорганізмів.

Порівняльне вивчення біологічної дії екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів. При цукровому діабеті було досліджено ефективність екстрактів селезінки та печінки свиней, а при токсичному гепатиті проведено вивчення впливу екстракту селезінки та підшлункової залози свиней на перебіг цієї патології.

На 7-му добу після початку уведення екстрактів у контрольних та дослідних щурів з цукровим діабетом концентрація глюкози в крові значно перевищувала норму і достовірних відмінностей цього показника між групами не відмічалося. У тварин з цукровим діабетом і у тих, які отримували екстракт печінки, рівень глюкози на 15-ту добу збільшувався в порівнянні з 7-ю добою. Якщо ж вони отримували екстракт селезінки, то на 15-ту добу концентрація глюкози була достовірно нижчою, ніж у щурів з цукровим діабетом, а на 30-ту добу поверталася до норми. У інших тварин вона залишалася значно вище норми. Концентрація ТБКАП в сироватці крові при цукровому діабеті та уведенні екстракту печінки залишалась високою протягом всього експерименту. При уведенні екстракту селезінки цей показник не відрізнявся від норми вже на 15-ту добу експерименту.


 
 

Цікаве

Загрузка...