WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Взаємодію екстрактів з альбуміном визначали спектрофлуориметричним методом на спектрофлуориметрі Varian Cary Eclipse (А.П. Демченко, 1988). Калориметричні вимірювання виконували на диференційному адіабатичному скануючому мікрокалориметрі ДАСМ-4 (А.В.Зинченко и др., 1977).

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакета програм Statistica for Windows 5.1 (В.П. Боровиков и др., 1997).

Результати власних досліджень

Збереження фрагментів підшлункової залози поросят в залежності від умов кріоконсервування. До клітинного складу фрагментів підшлункової залози поросят входять переважно ацинарні та острівцеві клітини. Після отримання фрагментів звертає на себе увагу різний стан цих клітин: ацинарні клітини на гістологічних зрізах мають ознаки набряку, тоді як острівці складаються з характерних компактних сферичних клітин без ознак дистрофії. Оскільки підшлункова залоза цікавить дослідників з точки зору гормональної продукції, видалося доцільним вивчити стан її біоенергетики та здатності до інсулінпродукції. Було встановлено, що під час гіпотермічного зберігання фрагментів підшлункової залози протягом 15 год досліджені показники біоенергетики та перекисне окислення ліпідів залишаються на рівні контролю, а через 24 год спостерігається незначне пошкодження біологічного матеріалу. Інсулінпродукуюча функція фрагментів в момент вилучення залози і після 24 год зберігання при 4°С достовірно не відрізняється.

При культивуванні фрагментів протягом 5 - 7-и діб в умовах нормотермії спостерігається масова загибель ацинарних клітин при збільшенні кількості ендокринних. В цей строк фрагменти адекватно реагували на глюкозне навантаження та його відміну.

Фрагменти кріоконсервували на 5-7 му добу культивування при 37 оС. Матеріал після еквілібрації з кріопротектором протягом 15 хв при кімнатній температурі витримували 5 хв на водяній бані з температурою 0оС і заморожували під захистом кріопротекторів ДМСО, гліцерину, ПЕО-400 або ПЕО-1500 у 10%-й концентрації. Інтенсивність ендогенного дихання, а також сполученість дихання та окислювального фосфорилювання - важливі показники стану фрагментів органів, адже значна частина біологічних процесів є енергозалежною. Виявилося, що краще збереження інтенсивності ендогенного дихання деконсервованих фрагментів забезпечують ДМСО та ПЕО-1500, причому ПЕО-1500 є ефективним в більш широкому діапазоні швидкостей охолодження, в той час як ДМСО проявляє кріопротекторну активність при низьких швидкостях охолодження (1оС/хв). Кількість ТБКАП в деконсервованому матеріалі збільшується незначно, що може свідчити про здатність антиоксидантних систем запобігати неконтрольованому розвитку перекисного окислення ліпідів.

Дані, представлені в табл. 1, показують, що при культивуванні розмороженого матеріалу спостерігаються як адекватна відповідь на глюкозне навантаження так і зменшення інсулінпродукції після видалення глюкози з середовища. Таким чином, деконсервованим фрагментам підшлункової залози поросят притаманна висока життєздатність і функціональна активність.

Таблиця 1

Інсулінпродукуюча здатність (мкОд/г/год) культур фрагментів підшлункової залози поросят після кріоконсервування

Умови експерименту

Продукція інсуліну

базальна

Індукована

глюкозою

базальна після індукованої

Контроль

174,112,8

612,742,5

202,414,1

ДМСО

204,118,3

641,551,8

224,321,6

ПЕО-1500

207,920,5

678,556,2

207,719,5

Примітка. Відмінності від контролю при всіх умовах експерименту статистично недостовірні, р<0,05.

Вплив умов кріоконсервування на збереження фрагментів печінки поросят та свиней. В момент отримання фрагментів печінки поросят інтенсивність їх ендогенного дихання і дихання в присутності дінітрофенолу (ДНФ) досить висока (табл. 2).

Кріоконсервування фрагментів призводить до достовірного порівняно з контролем зменшення цих показників відразу після відігріву при всіх досліджених режимах заморожування. Ендогенне дихання фрагментів в контролі через 60 хв зменшується до 0,510,05 нмоль О2/хв/мг тканини. Одночасно зменшується і сполученість дихання з окислювальним фосфорилюванням. Після отримання фрагментів відношення VДНФ/VО становило 2,81, а через 60 хв - 2,39. Таке значення досить високе для тканинних препаратів (Л.Д. Лукьянова, 1982). В цей термін інтенсивність ендогенного дихання кріоконсервованих фрагментів статистично достовірно не відрізняється від ендогенного дихання в контролі незалежно від швидкості охолодження і використаного кріопротектора. Відношення дихання, стимульованого ДНФ, до ендогенного, в кріоконсервованих фрагментах знаходиться в межах 2,31–2,41, а в контролі становить 2,39. Отже, в цей термін спостереження досліджені показники біоенергетики не відрізняються від контрольних значень. В контролі на 120-ту хвилину у порівнянні з 60-ю

Таблиця 2

Інтенсивність ендогенного дихання (VО), та дихання в присутності ДНФ (VДНФ) (нмоль О2/хв/мг тканини) фрагментів печінки поросят в залежності від умов кріоконсервування та часу інкубації

Час інкубації,

хв

Показник

Конт-роль

Кріопротектор та швидкість охолодження

ПЕО-400

ПЕО-1500

1ОС/хв

8000ОС/хв

1ОС/хв

8000ОС/хв

5

0,72

0,61

0,34

0,03

0,48

0,04

0,33

0,02

0,46

0,04

VДНФ

2,21

0,20

0,41

0,03

0,67

0,05

0,30

0,03

0,58

0,05

VДНФ/VО

2,81

1,21

1,40

0,91

1,21

60

0,51

0,05

0,45

0,04*

0,49

0,05*

0,42

0,04*

0,48

0,04*

VДНФ

1,22

0,10

1,04

0,09*

1,13

0,10*

0,97

0,091

1,18

0,11*

VДНФ/VО

2,39

2,36

2,31

2,40

2,41

120

0,48

0,04

0,36

0,03*

0,38

0,03*

0,32

0,03

0,30

0,03

VДНФ

0,67

0,05

0,46

0,05

0,48

0,04

0,39

0,03

0,37

0,02

VДНФ/VО

1,39

1,29

1,27

1,21

1,23

Примітка. * - відмінності статистично недостовірні в порівнянні з

контролем, р > 0,05.

спостерігається незначне зменшення ендогенного дихання. Але стимуляція дихання ДНФ значно зменшується. В фрагментах, кріоконсервованих під захистом ПЕО-1500, інтенсивність ендогенного дихання достовірно менша, ніж в контролі. Якщо ж використовувався кріопротектор ПЕО-400, то цей показник достовірно не відрізняється від контролю. Але стимуляція дихання в усіх випадках незначна.

Інтенсивність ендогенного дихання фрагментів печінки свиней в момент отримання була менша, ніж фрагментів печінки поросят, і становила 0,540,03 нмоль О2/хв/мг тканини, але відношення VДНФ/VО досить високе, і становить 2,41. Кріоконсервування цього матеріалу також призводить до значного зменшення ендогенного дихання і сполучення дихання та окислювального фосфорилювання. При незмінному ендогенному диханні нативного матеріалу через 60 хв спостерігається його відновлення в кріоконсервованих фрагментах. В кріоконсервованих фрагментах також збільшується відношення VДНФ/VО. В цей термін досліджені показники дихання в кріоконсервованих фрагментах статистично достовірно не відрізняються від таких показників в контролі. На 120-ту хв в кріоконсервованому матеріалі показники дихання зменшуються більш швидкими темпами, ніж в контролі. І тільки інтенсивність ендогенного дихання фрагментів печінки свиней, кріоконсервованих у присутності ПЕО-400 зі швидкістю охолодження 8000ОС/хв, залишається на рівні контролю.

Дослідження дії аміталу на НАД-залежну ділянку окислення дає інформацію про направленість метаболічного потоку в клітині. Встановлено, що ця частина дихання в кріоконсервованих фрагментах залишається практично незмінною протягом 120 хв спостереження.


 
 

Цікаве

Загрузка...