WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ

ГАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

УДК 615.361.014.41.451.16:57.043

Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів

03.00.19- кріобіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

Харків2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор, Заcлужений діяч науки і техніки України Сандомирський Борис Петрович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, завідувач відділу експериментальної кріомедицини.

Офіційні опоненти:

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Розанов Леонід Федорович, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, провідний науковий співробітник відділу низькотемпературного консервування, м. Харків;

Доктор біологічних наук, професор Перський Євген Ефроїмович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри біохімії біологічного факультету, м. Харків.

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Турчин Іван Семенович, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, завідувач відділу експериментальної і клінічної трансплантології, м. Київ.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Науково-дослідний лабораторний центр, м. Київ.

Захист відбудеться " 22" травня 2007 року о 1330 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 64.242.01 при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України за адресою 61015, м. Харків, вул. Переяславська, 23.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України за адресою м. Харків, вул. Переяславська, 23.

Автореферат розісланий " 19 " квітня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

член-кореспондент НАН України,

доктор медичних наук, професор А.М. Гольцев

Загальна характеристика роботи

Актуальність проблеми. Останнім часом в Україні та за її межами проводяться широкі дослідження ефективності та механізмів дії препаратів клітинної та тканинної терапії, в тому числі створених із ксеногенних органів (И.П. Ашмарин и др., 2002; Т.П. Бондаренко, 2003; И.П. Кайдашев и др., 2003; Б.П. Сандомирський и др., 2003; K. Edamura, 2003; А.М. Гольцев та інш., 2004; И.С. Ролик, 2004; В.І. Грищенко, 2005; C.N. Berger, 2005). Головним чином це пов'язано з тим, що при використанні ксеногенного матеріалу не виникають морально-етичні проблеми, а також відсутня небезпека інфікування на характерні для людини віруси (ВІЛ, гепатит, тощо), яка має місце при використанні алогенного матеріалу (О.И. Смыкодуб, 2002). Але залишається небезпека передачі загальних для людини та тварин інфекцій. Тому в одержаному від тварин матеріалі повинна бути відсутня бактеріологічна, вірусологічна та мікологічна контамінація (Наказ МОЗ України № 96 від 4 травня 2000 р). Для проведення аналізів на відсутність контамінації такого матеріалу потрібен відповідний час, протягом якого його раціонально зберігати в кріоконсервованому стані. Тканинні препарати використовують в клініці та наукових дослідженнях у вигляді клітин, фрагментів органа, екстрактів тканини відповідного органа та інш. Тому в своїй роботі ми вивчили вплив умов кріоконсервування на збереження фрагментів органів свиней та поросят, а також склад та біологічну активність водно-сольових екстрактів, одержаних з деконсервованого матеріалу.

На теперішній час накопичено достатньо наукової інформації про вплив швидкостей охолодження, різних кріопротекторів і їх концентрацій на збереження біологічного матеріалу після кріоконсервування. Слід зазначити, що вплив вищевказаних чинників на клітинні суспензії при їх кріоконсервуванні вивчений досить повно, а вплив на збереження фрагментів досліджено значно менше.

Практично не вивченим залишається питання щодо стану деконсервованих фрагментів органів після відігріву та повернення в умови нормотермії. У зв'язку з цим доцільно дослідити вплив різних швидкостей охолодження на фрагменти тканин, в яких існують клітинне мікрооточення, міжклітинні зв'язки та інш. Слід мати на увазі, що при кріоконсервуванні процеси позаклітинної кристалізації, зневоднення клітин, їх взаємодія з позаклітинними кристалами в суспензії клітин і тканині протікають по-різному. Недостатньо вивченим залишається питання ефективності кріопротекторів залежно від їх природи (спирт, оксид, полімер) при кріоконсервуванні фрагментів тканин різних органів. Крім того, кріостійкість тканини може також залежати від віку тварини. Одержані дані можуть бути основою для теоретичного обґрунтування застосування тих або інших швидкостей охолодження і кріопротекторів для кріоконсервування тканинних препаратів. Вплив умов кріоконсервування на збереження біоматеріалу доцільно вивчати на фрагментах органів з різною структурою тканини (підшлункова залоза, печінка, селезінки) і одержаних від тварин різного віку. Такий вибір об'єктів пов'язаний з тим, що препарати з цих органів проявляють високу біологічну активність і знаходять досить широке використання в наукових дослідженнях та клінічній практиці (В.И. Зубков, 2000; т Н.А. Онищенко и др., 2000; T. Kin et. al., 2002; H. Krook, 2002; О.П. Потіха, 2003).

У всьому світі, зокрема і в Україні, зростає кількість хворих на цукровий діабет (Ю.І. Караченцев, 2002), який призводить до багатьох порушень в організмі та ускладнень. Наприклад, складним є хірургічне лікування даної категорії хворих у зв'язку з уповільненням репараційних процесів і небезпекою розвитку гнійних ускладнень. Будь-яке оперативне втручання призводить до дестабілізації вуглеводного обміну і вимагає значного підвищення дози екзогенного інсуліну. При трансплантація острівців підшлункової залози спостерігається часткова компенсація діабету, стабілізація перебігу хвороби, перехід до більш легкої форми, а найголовніше - стабілізація, а у ряді випадків - і зворотній розвиток судинних і неврологічних ускладнень, перш за все мікроангіопатій, чого практично неможливо досягти іншими шляхами (І.С. Турчин, 2003). Проте широке впровадження даного методу лікування в клінічну практику ускладнено труднощами при отриманні і збереженні запасів гормонально активної тканини в кількості, здатній задовольнити запити клініки. Рішенням цієї проблеми може бути отримання біоматеріалу в спеціалізованій лабораторії і створення низькотемпературного банку для його довготермінового зберігання.

Для компенсації септичних і токсичних станів використовують методи, засновані на екстракорпоральному очищенні і модуляції складу крові контурами для гемоперфузії, що включають функціонально активні клітини або тканинні фрагменти ксеногенних органів (Н.А. Онищенко, 1999; В.Е. Рябинин, 2002). Ксеногенні органи знаходять також використання при одержанні різноманітних тканинних препаратів, в тому числі і екстратів, які містять регуляторні пептиди (В.Х. Хавинсон, 2005).

Отже, кріобіологічні підходи при довготерміновому зберіганні біологічного матеріалу є перспективними, а вивчення впливу режимів кріоконсервування фрагментів органів на їх збереження, склад одержуваних з них екстрактів і їх біологічної дії має науковий та практичний інтерес.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконувалась в рамках науково-дослідних тем Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України: "Розробка технології кріоконсервування фрагментів деяких ксеноорганів для клінічного застосування" (шифр-2.2.6.75, № держреєстрації 0100U004240) і "Дослідження впливу та механізму дії кріоконсервованих тканинних препаратів з ксеногенних органів на перебіг ряду патологічних процесів в організмі" (шифр-2.2.6.05, № держреєстрації 0102U002027).

Мета і задачі дослідження. Визначити вплив умов кріоконсервування на збереження фрагментів печінки і підшлункової залози свиней та новонароджених поросят і селезінки свиней, а також на склад одержуваних з них водно-сольових екстрактів і їх біологічну дію при експериментальних патологічних станах.

Відповідно до поставленої мети передбачалося вирішити такі задачі:

  1. Вивчити збереження в часі фрагментів печінки і селезінки свиней, а також печінки і підшлункової залози новонароджених поросят залежно від природи кріопротектора, його концентрації і швидкості охолодження.

  2. Визначити кількісний склад водно-сольових екстрактів фрагментів печінки та підшлункової залози новонароджених поросят і підшлункової залози, печінки та селезінки свиней залежно від умов одержання.

  3. Визначити молекулярно-масовий розподіл речовин пептидної природи в екстрактах кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів.

  4. Провести дослідження взаємодії компонентів екстрактів з альбуміном.

  5. Визначити біологічну дію екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів при експериментальному цукровому діабеті, токсичному гепатиті, цирозі печінки, опіковій травмі.

  6. Дослідити вплив екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів на тварин різного віку.

  7. Провести експериментальне вивчення впливу суміші екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней на ріст пухлини Герена.


 
 

Цікаве

Загрузка...