WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Ортопедичне лікування стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією та корекція їх станів комплексом психотерапевтичних процедур (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно виконаний патентно-інформаційний пошук, проаналізована література з досліджуваної теми, сформульовані мета й завдання дослідження, проведений набір тематичних хворих, аналіз і узагальнення отриманих результатів. Усі клінічні спостереження, оформлення первинної документації, математико - статистична обробка результатів проведені самостійно. Клінічні й функціональні дослідження були виконані на кафедрі ортопедичної стоматології та ортодонтії (зав. кафедри - д.мед.н., проф. В.І. Гризодуб) Харківської медичної академії післядипломної освіти, у Харківській обласній стоматологічній поліклініці. Психологічне та психофізіологічне тестування проведені автором на кафедрі реабілітації й психотерапії (зав. кафедри – д.мед.н., проф. Т.І. Ахмедов) Харківської медичної академії післядипломної освіти, у клініці військового госпіталю, м. Харків.

Внесок автора в написанні статей, опублікованих у співавторстві, є домінуючим.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на засіданні Харківської філії асоціації стоматологів України (м.Харків, 2004), на засіданні головних лікарів районних стоматологічних поліклінік (м.Харків, 2004), на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Від фундаментальних досліджень - до прогресу в медицині", присвяченої 200-річчю від дня утворення Харківського державного медичного університету (м.Харків, 2005), на міжнародній науково-практичній конференції "Сучасний стан і актуальні проблеми ортопедичної стоматології" (м.Івано-Франківськ, 2005).

Результати досліджень за темою дисертації доповідались на спільному засіданні кафедр стоматологічного профілю Харківського державного медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної освіти (м.Харків, 2006) та на засіданні апробаційної ради № 2 "Стоматологія" при Вищому державному навчальному закладі України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, з них: 3 статті в журналах рекомендованих ВАК України (самостійно), 3 статті, 1 тези доповіді та методичні рекомендації.

Структура та обсяг дисертації. Робота виконана на 152 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, опису об'єктів та методів дослідження, п'яти розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури, що містить 151 літературне джерело (114 кирилицею та 37 латиницею). Дисертація ілюстрована 20 таблицями та 14 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Об'єкти й методи дослідження. Нами було проведено комплексне обстеження 100 стоматологічних хворих обох статей (жінок - 59, чоловіків – 41) з артеріальною гіпертензією (табл. 1) та 30 здорових випробуваних. Залежно від умов дослідження хворі з артеріальною гіпертензією підрозділялися на дві групи: перша, у якій проводилась спеціальна підготовка до ортопедичного лікування (70 чоловік, основна група), та друга, в якій протезування хворих не містило в собі психотерапевтичних заходів (30 чоловік, контрольна група).

Оцінку стану функціонування вегетативної нервової системи в стоматологічних хворих з артеріальною гіпертензією, проводили за результатами визначення вегетативних показників. Після визначення систолічного та діастоличного артеріального тиску (САТ та ДАТ), а також частоти серцевих скорочень (ЧСС) розраховувався вегетативний індекс Кердо (ВІ) і хвилинний об'єм крові (ХОК) за формулами Вейн (А.М. Вейн и соавт., 1981). Вимір артеріального тиску, ЧСС та температури шкіряних покровів долонних поверхонь проводились перед початком, під час та після закінчення препарування твердих тканин зубів. Вимір температури шкіряних покровів долонних поверхонь проводили за допомогою медичного електротермометра ТПЕМ – 1.

Таблиця 1

Розподіл хворих з артеріальною гіпертензією за віком та статтю

Вік

Кількість

абс.

%

25 років

3

3

26-35 років

17

17

36-45 років

36

36

Понад 45 років

44

44

Стать

чоловіків

41

41

жінок

59

59

Для характеристики станів тривоги та страху застосовували психодіагностичні методи: модифікований тест Люшера (Л.Н. Собчик, 2002), методику стандартизованого багатофакторного дослідження особистості (Л.Н. Собчик, 2000), опитувальник Спілбергера "Стани та властивості тривожності" (Ч. Спилбергер, 1983), анкету виявлення страху (Т.И. Ахмедов, 2002), безпосередньо перед ортопедичним прийомом застосовувався тест Кораха

(Н. Корах, 1969). Для оцінки психофізіологічного стану хворих застосовували наступні тести: характеристики сенсомоторної активності, функціональної рухливості зорового аналізатора, координаторної функції (статичний тремор та динамічний тремор), функції пам'яті, уваги (Д.Я. Райгородский, 2001).

Психотерапевтичні заходи з раціональної психотерапії-бесіди, під час якої пацієнтові в доступній формі роз'ясняли й обґрунтовували вибір конструкції незнімного протеза, мети й завдання лікувального втручання, установлювали емоційний контакт із пацієнтом. Після бесіди, 10 пацієнтам пропонували для прийому всередину плацебо (Г.Г. Гришанин, 1997).

Для подальшої роботи з пацієнтами (22 пацієнта) нами була адаптована методика подвійної індукції у вигляді методу сенсорного вербального перевантаження (СВП). Застосування даного методу покращувало показники вегетативних реакцій під час препарування твердих тканин зубів. Другим методом профілактики артеріальної гіпертензії був обраний комплекс, який включає самостимуляцію акупунктурних зон і психічну саморегуляцію (26 пацієнта). Застосування даного методу сприяє нормалізації судинного тонусу, поліпшенню кровообігу, м'язовій релаксації й зняттю психоемоційного стресу. Розподіл хворих залежно від використаних методів психотерапевтичної підготовки наведений у таблиці 2.

Таблиця 2

Розподілхворих по групахзалежновід методів психотерапевтичної підготовки

№/п

Літературне

джерело (автор), рік

Метод психотерапевтичної

підготовки

Кількість

хворих

1.

Гришанин Г.Г.,1998

Плацебо-ефект

10

2.

Болотов Д.М., 2000

Сенсорне вербальне перевантаження

22

3.

Ахмедов Т.И., 2002

Самостимуляція акупунктурних зон

26

4.

Ахмедов Т.И., 2002

Сенсорне вербальне перевантаження + самостимуляція акупунктурних зон

12

Клінічну частину дослідження – ортопедичне лікування хворих виконано безпосередньо автором на клінічній базі кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти – у Харківській обласній стоматологічній поліклініці. Види виготовлених конструкцій незнімних протезів та об'єм роботи наведені в таблиці 3.

Математичний аналіз отриманих даних проводився на персональному комп'ютері PENTIUM-4 з операційною системою Windows XP за допомогою програми SPSS v 10 for Windows.


 
 

Цікаве

Загрузка...