WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

3. Гурський Р. Й. Стан гемопоезу корів з різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – Львів, 2004. – Вип. 5, № 3. – С. 267 – 269.

4. Гурський Р. Й., Пилипець А. З. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові корів різних зон Івано-Франківської області // Біологія тварин. – 2004. – Т. 6, № 1, 2. – С. 361 – 364. (Автор відібрав матеріал для дослідження, провів статистичну обробку отриманих результатів і підготував статтю до друку).

5. Гурський Р. Й., Влізло В. В. Корекція мікроелементної недостатності у західній біогеохімічній зоні Івано-Франківської області // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2005. – Вип. 7, № 3, 4. – С. 112 – 116. (Автор провів дослідження, статистичну обробку отриманих результатів і підготував статтю до друку).

6. Гурський Р. Й. Мікроелементозна недостатність у західних біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області та методи її корекції // Вет. мед. України. – 2006. – № 3. – С. 36 – 38.

7. Vlizlo V., Hurskij R. Spurelementmangel (Cu, Co, Zn, Mn) beim Rind im Karpatenregion der Ukraine // IV. Fortbildungsveranstaltung: Der Wiederkдuer und seine Probleme. Wien, 2006. – S. 103 – 104. (Автор провів експериментальні дослідження, статистичну обробку отриманих результатів і підготував статтю до друку).

8. Влізло В. В., Гурський Р. Й. Мікроелементози у біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області: Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2007. – 15 с. (Автор брав участь у впорядкуванні рекомендацій та підготовці їх до друку).

9. Влізло В., Гурський Р. Стан мінерального обміну у корів карпатських районів Івано-Франківської області. // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції: Стан та перспективи агропромислового виробництва в межах Єврорегіону „Верхній Прут". – Чернівці, 2003. – С. 91. (Автор провів дослідження, статистичну обробку отриманих результатів і підготував статтю до друку).

Гурський Р. Й. Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області та методи її корекції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Інститут біології тварин УААН, Львів, 2007.

У дисертації наведені дані про існування взаємозв'язку між дефіцитом мікроелементів (кобальт, мідь, цинк, марганець) у ґрунтах, воді та кормах і крові корів з рівнинного, передгірського і гірського регіонів Івано-Франківської області. Показано, що недостатність мікроелементів спричиняє негативний вплив на ряд біохімічних процесів і фізіологічних функцій організму корів. Зокрема, порушується гемопоез, метаболізм білків і вітамінів (А і Е), антиоксидантний статус, неспецифічна резистентність. Встановлено, що дефіцит мікроелементів та його негативний вплив на організм більше виражений у корів з гірської та передгірської зон Івано-Франківської області, порівняно з рівнинною.

У результаті проведених досліджень показано позитивний вплив мінерально-вітамінного преміксу ''МультіВітаМікс'' на корекцію мінеральної та вітамінної недостатності, гемопоезу, антиоксидантного статусу, білкового обміну, природної резистентності у корів з різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області.

Ключові слова: біогеохімічні провінції Івано-Франківської області, корови, мікроелементи (Сo, Cu, Zn, Mn), ретинол, токоферол, білковий обмін, продукти перекисного окиснення ліпідів, мінерально-вітамінний премікс, корекція.

Гурский Р. И. Этиопатогенетические особенности микроэлементной недостаточности у коров с биогеохимических провинций Ивано-Франковской области и методы её коррекции. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата ветеринарных наук по специальности 03.00.04 – биохимия. – Институт биологии животных УААН, Львов, 2007.

В диссертации наведены данные о наличии взаимосвязи между дефицитом микроэлементов (кобальт, медь, цинк, марганец) в грунте и кормах и их содержанием в организме коров в разных биогеохимических провинциях (равнинных, предгорных и горных). В почвах исследованых зон Ивано-Франковской области регистрируется дефицит кобальта, молибдена, бора и цинка. У кормах равнинных, предгорных и горных районов установлено недостаточность фосфора, серы, кобальта, меди, цинка, йода и избыток калия, железа, иногда кальция, магния, а также тяжелых металлов (стронций, кадмий, свинец, никель). В плазме крови коров с разных биогеохимических провинций Ивано-Франковской области регестрируется снижение содержания кобальта в предгорной до 0,27 0,019 мкмоль/л, горной – до 0,32 0,017, равнинной – до 0,44 0,020; цинка в 60 % (14,5 1,23 мкмоль/л) предгорной, 50 % (14,7 1,16) горной та 20 % (18,8 1,25) равнинной, а також меди у 30 % (14,6 2,14 мкмоль/л) горной и 20 % (14,3 1,41) предгорной. Показано отрицательное влияние недостаточности микроэлементов (Сo, Cu, Zn, Mn) на некоторые биохимические процессы и физиологические функции в организме коров. Так, у животных установлено нарушения гемопоэза, белоксинтетической функции печени, неспецифической резистентности, активности антиоксидантной системы организма.

Показано, что при недостаточности кобальта в организме коров в крови снижается количество эритроцитов, возрастают содержание гемоглобина в одном эритроците и цветовой показатель. Развивается гиперхромная анемия и макроцытоз. Нарушение гемопоэтической функции усугубляется низким содержанием меди в организме. Низкое содержание меди и цинка ведет к усиленному образованию продуктов перекисного окисления липидов (диеновых коньюгатов, гидроперекисей липидов, малонового диальдегида).

За результатами клинических исследований и лабораторных анализов крови установлено, что микроэлементозы чаще диагностируются в предгорных и горных регионах Ивано-Франковской области. У коров клинически регистрируются извращение вкуса, кожа сухая, неэластичная, шерсть тусклая, выпадает, кожа и слизистые бледные. В крови уменьшается количество эритроцитов, увеличвается содержание гемоглобина в одном эритроците, цветовой показатель, средний объем еритроцита.

У зимово-стойловый период в крови коров с разных биогеохимических провинций установлено снижение содержания витаминов – ретинола и токоферола.

Показано, что в биогеохимических провинциях Ивано-Франковской области (равнинных, предгорных и горных), дефицитных по микроэлементах, ежедневное скармливание коровам с кормом минерально-витаминного премикса ''МультиВитаМикс'' в дозе 0,3 г на кг массы животного на протяжении 45 суток оказывает позитивное влияние на коррекцию минеральной и витаминной недостаточности, гемопоэза, белкового обмена, неспецифической резистентности и снижает образование продуктов перекисного окисления липидов (диеновых коньюгатов, гидроперекисей липидов, малонового диальдегида).

Ключевые слова: биогеохимические провинции Ивано-Франковской области, коровы, микроэлементы (Сo, Cu, Zn, Mn), ретинол, токоферол, белковый обмен, продукты перекисного окисления липидов, минерально-витаминный премикс, коррекция.

Gurskij R. J. Etiopathogenetic features of microelement insufficiency in cows from the biogeochemical provinces of the Ivano-Francovsk region and methods of its correction.

Thesis for a Doctor of Philosophy (Ph.D.) scientific degree in veterinary, speciality 03.00.04 – biochemistry. – Institute of Animal Biology, UAAS, Lviv, 2007.

Current work represents data about existence of connection between the deficit of microelements (cobalt, copper, zinc, manganese) in soils, water, sterns and blood of cows from the flat, pre-mountain and mountain regions of the Ivano-Francovsk region. It is shown that insufficiency of microelements draws negative influence on the row of biochemical processes and physiology functions of cow organism. In particular, hemopoeisis is violated, metabolism of proteins and vitamins (A and E), antioxidant status, unspecific resistance. It is set that the deficit of microelements and its negative influence on an organism is more expressed in cows from mountain and pre-mountain areas, comparatively with a plain.

As a result of the conducted researches positive influence of mineral-vitamin premix of "MultiVitaMix" is shown on the correction of mineral and vitamin insufficiency, hemopoeisis, antioxidant status, protein exchange, natural resistance in cows from the different biogeochemical provinces of the Ivano-Francovsk region.

Key words: biogeochemical provinces of Ivano-Francovsk region, cows, microelements (Co, Cu, Zn, Mn), retinol, tocopherol, protein metabolism, products of lipid peroxidation, mineral-vitamin premix, correction.


 
 

Цікаве

Загрузка...