WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції (автор - Реферат

3

Інститут біології тварин УААН

Гурський Роман Йосипович

УДК 577.118:636.2:574.4

Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій івано-франківської області та методи її корекції

03.00.04 - біохімія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Львів - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті біології тварин Української академії аграрних наук.

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор,

академік УААН Влізло Василь Васильович,

Інститут біології тварин УААН, м. Львів, директор

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор, член-кор. УААН

Коцюмбас Ігор Ярославович, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок МАП України, директор;

кандидат біологічних наук, професор

Галяс Віктор Людвикович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

ім. С.З. Гжицького МАП України, завідувач кафедри біохімії і біотехнології

Захист дисертації відбудеться 29.01.2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. Стуса, 38

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. Стуса, 38

Автореферат розісланий 28.12.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Віщур О. І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Успішний розвиток агропромислового комплексу України не можливий без стабільного розвитку тваринництва, зокрема скотарства. Для задоволення внутрішніх потреб нашої держави та виходу на ринки інших країн слід досягти виробництва молока у кількості 17500 тис. тонн (Саблук П.Т. зі співавт., 2002). У 2006 році в Україні було вироблено 13300 тис. тонн молока. Зростання виробництва молока може бути забезпечено шляхом збільшення поголів'я корів та підвищення їхньої продуктивності. Однією із важливих умов збереження здоров'я та забезпечення високої продуктивності є повноцінне живлення тварин. При цьому, дуже важливо забезпечити оптимальний вміст і співвідношення мінеральних речовин. Відсутність, нестача або надлишок окремих мінеральних елементів у раціонах спричиняє зменшення ефективності використання поживних речовин корму, зниження продуктивності, резистентності, антиоксидантного статусу, відтворюваної здатності та розвиток захворюваності тварин (Кальницкий Б. Д., 1985; Кліценко І. Г. зі співавт., 2001; Влізло В.В. зі співав., 2006). Рівень мінерального живлення великої рогатої худоби у великій мірі залежить від забезпечення тварин біотичними мікроелементами. Мікроелементи входять до складу багатьох ферментів, є їх активаторами, а тому відіграють важливу роль у обміні речовин. Дефіцит, надлишок або дисбаланс мікроелементів в організмі тварин ведуть до розвитку мікроелементозів. Мікроелементози відносяться до ендемічних або місцевих хвороб, що зустрічаються в окремих біогеохімічних зонах і провінціях. Ендемічні хвороби тварин характеризуються недостатнім або надлишковим умістом рухомих форм мікроелементів у ґрунтах, водних джерелах і рослинах окремих географічних територій (Судаков М. О. зі співавт., 1991; Левченко В. І. зі співавт., 2001; Dirksen G. et al., 2002).

Івано-Франківська область складається з рівнинних, передгірських та гірських регіонів, які характеризуються особливостями вмісту життєво важливих мікроелементів, формуючи біогеохімічні провінції. В останні роки в Івано-Франківській області настали зміни у промисловому та сільськогосподарському виробництві, збільшилися вируби лісу, погіршилася екологія. У зв'язку з реформуваннями, що відбулися на селі, змінилися годівля та утримання тварин. Все це внесло істотні корективи в біогеохімічну ситуацію Прикарпаття. Дефіцит мікроелементів, що постійно реєструється у різних біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області, потребує додаткового вивчення. У зв'язку з цим, науково-практичну актуальність становлять комплексні дослідження, які ґрунтуються на вмісті мікроелементів у ґрунті, кормах та крові тварин, вивченні стану обміну речовин, резистентності, антиоксидантної системи організму. Не менш важливим питанням для ветеринарної медицини області є впровадження ефективних заходів корекції виявлених порушень у тварин.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною програми № 28 Інституту біології тварин "Фізіолого-біохімічні основи збереження здоров'я та високої продуктивності тварин", наукових досліджень "Імунологічні та біотехнологічні основи підвищення резистентності і збереження здоров'я тварин" № ДР 016U003050 ''Вивчити вміст мікроелементів, показників білкового обміну та антиоксидантного статусу у ВРХ Західного регіону України і розробити методи їх корекції'', які виконувалися в Інституті біології тварин УААН за темою ''Дослідити механізм впливу деяких макро- і мікроелементів на метаболізм в організмі жуйних тварин, ріст популяцій симбіотичних мікроорганізмів у передшлунках і на процеси, зв'язані з продуктивністю тварини – господаря та внести корективи в мінеральне живлення молодняку жуйних тварин'', державний реєстраційний номер ДР 0101U003434. Автор досліджував вміст мікроелементів у ґрунті, кормах і крові корів, стан гемопоезу, білкового обміну та антиоксидантної системи, розробив методи корекції встановлених порушень.

Мета роботи. Визначити вміст мікроелементів у ґрунті, воді, кормах і крові корів у західній біогеохімічній зоні Івано-Франківської області, з'ясувати стан гемопоезу, білкового обміну та антиоксидантної системи організму і провести корекцію встановлених порушень.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

  • дослідити вміст мікроелементів і важких металів у ґрунті, воді та кормах рівнинного, передгірського та гірського регіонів Івано-Франківської області;

  • визначити вміст мікроелементів і важких металів у крові корів з різних біогеохімічних провінцій області;

  • дослідити показники гемопоезу, природної резистентності та білкового обміну в крові корів;

  • вивчити стан продуктів ПОЛ і вітамінів А і Е у крові корів;

  • розробити й апробувати методику корекції мікроелементної недостатності у корів з різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області.

Об'єкт дослідження – обмін мікроелементів і метаболізм у крові корів рівнинної, передгірської та гірської зон Івано-Франківської області.

Предмет дослідження – вміст мікроелементів, показники гемопоезу, резистентності, білкового обміну, продуктів ПОЛ, ретинолу та токоферолу в крові корів і вплив препарату ''МультіВітаМікс'' на корекцію їх порушень.

Методи дослідження – клінічні, атомно-абсорбційні (кобальт, мідь, цинк, марганець, залізо, нікель, стронцій, кадмій, свинець), мікроскопічні морфологічного складу крові (еритроцити, лейкоцити, лейкограма), спектрофотометричні (гемоглобін, загальний білок, сечовина, креатинін, гідроперекисі ліпідів, дієнові кон'югати, малоновий діальдегід, активність аспарагінової та аланінової трансфераз і лужної фосфатази), електрофоретичні (білкові фракції), хроматографічні (вітаміни А і Е), статистичного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено взаємозв'язок між дефіцитом мікроелементів (кобальт, цинк, мідь, марганець) у ґрунті, кормах і організмі корів з рівнинної, передгірської та гірської зон Івано-Франківської області. Показано негативний вплив дефіциту кобальту, цинку, міді та марганцю на фізіологічні функції й біохімічні процеси організму, зокрема стан гемопоезу, резистентності, білкового обміну, вміст вітамінів А і Е та ПОЛ. Дефіцит мікроелементів та його негативний вплив на біохімічні процеси в організмі корів, виражені більше у передгірській та гірській зонах, ніж у рівнинній. Вперше експериментально обґрунтувано позитивну дію мінерально-вітамінного преміксу ''МультіВітаМікс'' на корекцію мікроелементної й вітамінної недостатності, гемопоезу, білкового обміну та продуктів перекисного окиснення ліпідів у корів з різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області.

Практичне значення одержаних результатів. Визначено вміст мікроелементів у ґрунті, кормах і крові корів рівнинної, передгірської та гірської зон Івано-Франківської області, показано вплив дефіциту кобальту, цинку, міді та марганцю на розвиток мікроелементозів, порушення кровотворення, метаболізму білків і вітамінів, а також зростання продуктів перекисного окиснення ліпідів. Експериментально обґрунтовано й апробовано високу ефективність застосування мінерально-вітамінного преміксу ''МультіВітаМікс'' з метою попередження мікроелементозів у корів різних біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області. За матеріалами дисертаційної роботи видано методичні рекомендації ''Мікроелементози у біогеохімічних провінціях Івано-Франківської області'', які затверджені Головним управлінням агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Результати досліджень впроваджено у господарствах Галицького та Надвірнянського районів Івано-Франківської області. Одержані результати досліджень увійшли до довідника ''Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині'' (Львів, 2004).


 
 

Цікаве

Загрузка...