WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти (автореферат) - Реферат

Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти (автореферат) - Реферат

У клітинах ПРГ експресія р53 виявлялася як специфічне інтрануклеарне фарбування різної інтенсивності, в основному високої і помірної. У нашому дослідженні більшість випадків ПРГ (57,6%) мали р53-позитивний статус. У плоскоклітинних зроговілих раках реакція виявлялася головним чином в клітинах периферичних відділів пухлинних осередків, у той час як зроговілі клітини практично завжди, за винятком декількох випадків, не фарбувалися. Переважно периферичний тип фарбування був характерним для високодиференційованих зроговілих ПРГ, у яких експресія р53 спостерігалася тільки в зовнішньому шарі пухлинних клітин. У ПРГ без ознак зроговіння розподіл клітин з позитивною реакцією був гетерогенним, без значних розходжень між центральними й периферичними ділянками.

У нашому дослідженні було проведено аналіз експресії онкобілку р53 у групах із наявними метастазами в лімфатичні вузли й без таких. Частота надекспресії р53 у метастатичних пухлинах була на 9,4% вище, ніж серед всіх ПРГ й на 20,8% ніж серед пухлин без метастазів (рис. 2). За нашими даними, ймовірність наявності метастазів у р53-позитивних ПРГ була в 1,5 рази вище, ніж у випадках з негативним статусом. Нами була вивчена експресія р53 у метастазах ПРГ в лімфовузли. Як і в тканині первинної пухлини, в метастазах відзначалася позитивна інтрануклеарна реакція переважно високої й помірної інтенсивності. При порівнянні рівня експресії р53 у первинній пухлині й у метастазах у ряді випадків відзначені незначні відмінності. Так, кількість клітин з реакцією у метастатичній популяції була на 5-15% вище, ніж у материнській пухлині. У той же час, нами не визначено випадків відмінного від первинного вогнища статусу метастазу за онкопротеїном р53, тобто надекспресії в метастазі й відсутність її у первинній пухлині. Отримані дані можна трактувати як підтвердження впливу мутації гена р53 на метастатичні властивості ПРГ.

У досліджені був проведений аналіз експресії р53 в групі ПРГ з рецидивами протягом першого року після проведеного лікування та спостереженнях з безрецидивним перебігом процесу. При аналізі експресії р53 у цих групах визначені достовірні розходження. Серед пухлин з рецидивами кількість р53-позитивних було на 11,7% більше, ніж серед пухлин без рецидивів (рис. 2). При цьому ймовірність розвитку рецидивів протягом першого року серед раків з надекспресією р53 була в 1,4 рази вище ніж в р53-негативних пухлинах. Отримані дані дозволяють зробити висновок про вплив надекспресії р53 на біологічні властивості ПРГ і його перебіг.

При дослідженні експресії bcl-2 позитивний статус спостерігався в 22,9% випадків ПРГ. При цьому в більшості спостережень відзначалося слабке або помірної інтенсивності фарбування з дифузним розподілом клітин з реакцією у пухлинній паренхімі. У плоскоклітинних незроговілих раках реакція визначалась рівномірно серед всіх клітин пухлини без явної переваги реакції в периферичних або центральних зонах. У раках з ознаками зроговіння відзначена така ж тенденція з тією відмінністю, що в зроговілих клітинах ракових перлин фарбування не спостерігалось. При порівнянні рівня експресії bcl-2 у різних зонах пухлини значимих відмінностей не знайдено. У більшості випадків інтенсивність експресії bcl-2 в пухлині й метастазах була однаковою, у той час як кількісні показники експресії в декількох випадках в клітинах метастазів були вищими на 5-10%, що, ймовірно, свідчить про вплив його експресії на метастатичний потенціал пухлини. В дослідженні не простежені зв'язки рівня експресії bcl-2 з гістологічним ступенем диференціювання, що не підтверджує його діагностичного значення в ПРГ.

Експресія bcl-2 у ПРГ з наявністю метастазів і без таких мала значні розходження. Так, серед метастатичних пухлин кількість bcl-2-позитивних була в 1,6 рази більше, ніж серед новоутворень без метастазів (рис. 2). Ймовірність наявності метастазів у пухлинах з експресією bcl-2 в 1,3 рази вище, ніж у раках з негативною реакцією. Таким чином, виявлені розходження в експресії bcl-2 свідчать про його вплив на раннє метастазування ПРГ. Серед раків з рецидивами кількість bcl-2-позитивних було в 1,9 рази більше, ніж серед безрецидивних новоутворень, і на 11,5% більше ніж у середньому у вибірці (рис. 2). За даними отриманими у ході дослідження ймовірність розвитку рецидивів серед ПРГ з високою експресією bcl-2 в 1,8 рази вища ніж серед пухлин без експресії. Таким чином, експресія bcl-2 відіграє важливу роль у несприятливому плині ПРГ з раннім розвитком рецидивів.

Серед пухлин з низьким ефектом від проведеної хіміотерапії кількість bcl-2 - позитивних було на 5,4% більше ніж серед раків з вираженою відповіддю на терапію, що, однак, не склало статистично достовірної різниці. У той же час серед ПРГ нечутливих до променевої терапії реакція з bcl-2 відзначена в 2,3 рази частіше ніж серед пухлин з високим ефектом від проведеної радіотерапії. При цьому, виходячи з отриманих даних, ймовірність відсутності ефекту від проведеної променевої терапії в пухлинах з надекспресією bcl-2 в 1,4 рази вища ніж в bcl-2 - негативних раках (рис. 3). Таким чином, експресія bcl-2 у ПРГ є одним із механізмів розвитку низької чутливості пухлини до променевого впливу, та є важливим передбачувальним маркером можливої чутливості до променевої терапії в ПРГ.

ВИСНОВКИ

В дисертації проведене теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання з вивчення експресії імуногістохімічних маркерів в плоскоклітинних раках гортані, яке полягає в удосконаленні критеріїв визначення ступеня диференціювання раків, виявленні факторів прогнозування їх подальшого клінічного перебігу, а саме можливого розвитку метастазів та рецидивів, визначенні факторів передбачення можливого ефекту проведення променевої та хіміотерапії. Отримані дані є підґрунтям для подальших наукових досліджень в галузі патологічної анатомії, оториноларингології, онкології.

  1. У плоскоклітинних раках гортані та тканині їх метастазів у лімфатичні вузли завжди відзначається експресія високомолекулярних цитокератинів СК34вЕ12. Найбільша інтенсивність реакцій спостерігається в центральних відділах ракових осередків, особливо в ракових перлинах плоскоклітинних зроговілих раків гортані. Існує прямий кореляційний зв'язок між рівнем експресії високомолекулярних цитокератинів в плоскоклітинних раках гортані та ступенем гістологічного диференціювання (r=+0,63). Співвідношення слабкої, помірної та вираженої експресії СК34вЕ12 в високодиференційованих раках складає 1:2,5:8,8, в помірнодиференційованих - 1:2,5:4,8, і в низькодиференційованих - 1:2,0:2,3.

  2. У плоскоклітинних раках гортані експресія цитокератину 19 спостерігається в 41,5% випадків. Реакція має одноманітний вид в усій пухлинній паренхімі. Серед високодиференційованих пухлин реакція визначається в 24,5% спостережень, помірнодиференційованих - в 42,7%, низькодиференційованих - в 62,5%. Існує зворотний кореляційний зв'язок між експресією СК19 та ступенем гістологічного диференціювання (r=–0,78).

  3. Експресія білка Кi-67 є показником проліферативної активності пухлин та в раках гортані має середній показник 32,72,57%. Аналіз показників індексу проліферації в клінічних групах дозволив визначити діапазони значень параметра: при індексі проліферації більше 30% проліферативна активність розцінюється як висока, у діапазоні від 21% до 30% - як помірна, 20% і менше - як низька. Раки з високою проліферативною активністю складають 50,7%. Підвищення проліферативної активності відзначається в клітинах периферії ракових осередків та в зонах вираженого інвазивного росту. Параметри проліферативної активності клітин метастазів раку гортані співвідносяться з показниками індексу проліферації первинної пухлини або перевищують їх на 5-10%. Існує зворотний кореляційний зв'язок між показниками індексу проліферації та ступенем гістологічного диференціювання (r=–0,47). Плоскоклітинні раки гортані з високою проліферативною активністю в групі високодиференційованих пухлин складають 36,7%, серед помірнодиференційованих - в 52,4%, низькодиференційованих - 65,6%.

  4. Проліферативна активність раків гортані має прогностичне значення щодо подальшого перебігу захворювання. Висока проліферативна активність (ІП більше 30%) в раках гортані з наявністю метастазів у лімфовузли зустрічається в 61,6%, в раках без метастазів – в 37,6%. Існує прямий кореляційний зв'язок рівня експресії Кi-67 з наявністю метастазів (r=+0,59). Серед випадків раків гортані, в яких протягом першого року після лікування розвинулись рецидиви, високий рівень проліферативної активності зустрічається в 60,9%, серед раків з безрецидивним перебігом - в 46,1%. Існує прямий кореляційний зв'язок між проліферативною активністю та раннім розвитком рецидивів (r=+0,38).

  5. Проліферативна активність в плоскоклітинних раках гортані має передбачувальне значення щодо можливої ефективності променевої терапії. В раках з високим ефектом від проведеної променевої терапії високий рівень ІП зустрічається в 64,3%, в той час як серед раків з низьким ефектом – в 41,3%. Існує прямий кореляційний зв'язок проліферативної активності з чутливістю раків гортані до променевої терапії (r=+0,56).

  6. Експресія онкопротеїну р53 спостерігається в 57,6% випадків плоскоклітинних раків гортані. Переважає рівномірний характер розподілу клітин з позитивним статусом у пухлинній паренхімі. Статус тканини метастазів раку гортані за онкобілком р53 відповідає такому у первинній пухлині. Експресія онкопротеїну р53 має прогностичне значення щодо перебігу раків гортані. Серед раків гортані з метастазами в лімфатичні вузли р53-позитивними є 67,0%, серед неметастатичних пухлин - 46,2%. Існує прямий кореляційний зв'язок експресії р53 з наявністю метастазів в раках гортані (r=+0,52). Раки гортані в яких розвинулись рецидиви протягом першого року мають експресію р53 в 65,6% випадків, пухлини без розвитку рецидивів – в 53,9%. Існує прямий кореляційний зв'язок експресії р53 з раннім розвитком рецидивів (r=+0,31).

  7. Статус пухлини за р53 має передбачувальне значення щодо можливої ефективності хіміотерапії. Раки гортані з високим ефектом від проведеного хіміотерапевтичного лікування виявляють експресію р53 в 44,9% спостережень, раки з низьким ефектом від лікування – в 71,0%. Існує зворотний зв'язок між експресією р53 та ефективністю проведеної хіміотерапії (r=–0,65).

  8. Реакція з онкобілком bcl-2 в плоскоклітинних раках гортані виявляється в 22,9% випадків. Переважає дифузний тип розподілу позитивних клітин в пухлині. Рівень експресії bcl-2 в тканині метастазу та первинному раці гортані відповідають один одному. Експресія білку bcl-2 має прогностичне значення щодо подальшого перебігу процесу. Раки гортані з наявністю метастазів у регіональні лімфовузли показують експресію bcl-2 в 27,7% випадків, пухлини без метастазів – в 17,2%. Існує прямий кореляційний зв'язок експресії bcl-2 з наявністю метастазів (r=+0,34). Реакція з bcl-2 в раках з виникненням рецидивів протягом першого року виявляється в 34,4%, в раках з безрецидивним перебігом – в 17,7%. Існує прямий кореляційний зв'язок між експресією bcl-2 та раннім розвитком рецидивів (r=+0,46). Статус пухлини за bcl-2 має передбачувальне значення щодо можливої ефективності променевої терапії. Експресія bcl-2 визначається у випадках з високим ефектом від проведеного променевого лікування в 14,3%, серед раків з низьким ефектом лікування – в 32,6%. Існує зворотний кореляційний зв'язок експресії bcl-2 з ефектом проведеної променевої терапії (r=–0,51).


 
 

Цікаве

Загрузка...