WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти (автореферат) - Реферат

Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ГРИЦЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

УДК 616.22-006.61-036.1-078-091.8

Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти

14.03.02 – патологічна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Шпонька Ігор Станіславович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гасюк Анатолій Петрович, ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом;

доктор медичних наук, професор Туманський Валерій Олексійович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії і судової медицини з основами права.

Захист відбудеться "13" грудня 2007 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.601.03 в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).

Автореферат розісланий „9" листопада 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, доцент Машталір М.А.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. У теперішній час злоякісні пухлини гортані представляють значну медичну проблему внаслідок їх високої поширеності й частої інвалідізації пацієнтів. Вони становлять від 1 до 8% у загальній структурі онкопатології та від 38 до 65% новоутворень ЛОР-органів (Заболотний Д.І., 1997; Лукач Є.В., 2000). Серед усіх злоякісних пухлин гортані абсолютна більшість представлена плоскоклітинними раками. У групі пацієнтів переважає працездатне чоловіче населення в діапазоні від 40 до 55 років. Останнім часом відзначається тенденція до збільшення захворюваності раком гортані, при цьому до 70% раків вперше діагностується на пізніх стадіях захворювання. Розроблені й впроваджені різні підходи до терапії і варіантів хірургічного лікування пухлин даної локалізації, однак загальні результати їх ефективності не повною мірою задовольняють онкологів. Загальна 5-річна виживаність залишається на рівні 35-50% (Пачес А.И., 2000; Абизов Р.А., 2001; Gallo A. et al., 2005).

Ріст захворюваності й висока смертність хворих раком гортані диктують необхідність пошуку ефективних методів діагностики й лікування злоякісних новоутворень, а також вивчення факторів, які визначають хід захворювання і його прогноз. Різний перебіг пухлин однієї й тієї ж локалізації та гістологічної форми, у тому числі їх резистентність до терапії, обумовлює необхідність більш глибокого вивчення біологічних властивостей пухлин з метою призначення індивідуального й максимально раціонального комплексу терапії (Monnerat C. et al., 2002; Ушаков В.С., Иванов С.В., 2003; Гасюк А.П. та ін., 2003; Троян В.И., 2005). Як показує досвід, визначення морфологічних характеристик, таких як ступінь диференціювання й мітотична активність, не завжди є достатніми, тому необхідним є дослідження біологічних властивостей, у тому числі експресії імуногістохімічних маркерів, як більш достовірних показників властивостей пухлинних клітин (Петров С.В., 2004; Smilek P. et al., 2006; Шпонька І.С. та ін., 2007).

Визначення імунофенотипу пухлини дозволяє не тільки прогнозувати її подальший хід, ймовірність метастазування та розвиток рецидивів, а також передбачати вірогідну відповідь на терапію (Ogawa T. et al., 2003; Licitra L., Vermorken J.B., 2004). Таким чином, з'являється можливість призначення індивідуального раціонального комплексу терапії, що є невід'ємною запорукою ефективного лікування, збільшення кількості органозберігаючих операцій і зниження економічних витрат на лікування.

Не дивлячись на велику кількість робіт, присвячених раку гортані, досліджень по вивченню імуногістохімічного статусу пухлин цієї локалізації, а також зв'язку останнього з клінічним перебігом проведено недостатньо. Основна маса відомостей стосується окремих показників і здебільшого носить суперечливий характер.

Таким чином, зазначені обставини визначають актуальність і необхідність подальшого вивчення експресії маркерів біологічних властивостей плоскоклітинних раків гортані для прогнозування їх клінічного перебігу й розробки критеріїв для вибору раціональної терапії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедр патологічної анатомії і судової медицини та онкології і медичної радіології Дніпропетровської державної медичної академії „Індивідуалізація лікування злоякісних пухлин з урахуванням біологічних показників активності пухлинного процесу та маркерів хіміогормонорезистентності" (№ держреєстрації 0101U001002).

Мета і завдання дослідження. Удосконалити діагностичні й прогностичні критерії перебігу плоскоклітинних раків гортані на підставі вивчення показників експресії маркерів біологічних властивостей клітин.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

1. Виявити імуногістохімічні маркери диференціювання плоскоклітинних раків гортані, що дозволяють уточнити гістогенез та ступінь зрілості пухлин.

2. Визначити експресію молекулярних маркерів (проліферації та онкотрансформації) у раках гортані різного гістологічного ступеня диференціювання.

3. Виявити відмінність імуногістохімічного профілю раків гортані з різним клінічним перебігом, наявністю метастазів, раннім розвитком рецидивів.

4. Визначити зв'язок рівня експресії імуногістохімічних маркерів в плоскоклітинних раках гортані з ефективністю проведеної променевої або хіміотерапії.

Об'єкт дослідження: матеріал плоскоклітинних раків гортані, отриманих при біопсії або проведенні операційного втручання.

Предмет дослідження: морфологічні особливості, гістологічний ступінь диференціювання, експресія імуногістохімічних маркерів в плоскоклітинних раках гортані.

Методи дослідження - морфологічні: гістологічні, імуногістохімічні, морфометричні для встановлення структурних і молекулярних характеристик плоскоклітинних раків гортані; математико-статистичні для обробки й аналізу отриманих даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчений комплекс імуногістохімічних маркерів в плоскоклітинних раках гортані різного ступеня диференціювання, клінічного перебігу й чутливості до проведеної терапії. Виявлені відмінності в імуногістохімічному статусі пухлин з різним клінічним перебігом і відповіддю на проведену терапію. Встановлені маркери, що дозволяють уточнити гістологічний ступінь диференціювання пухлини (фракції цитокератинів), прогнозувати ймовірність метастазування та розвитку рецидивів протягом першого року (експресія онкобілків р53 і bcl-2, висока проліферативна активність). Визначено діагностичне, прогностичне й передбачувальне значення кожного маркера біологічних властивостей для плоскоклітинних раків гортані. Доведено зв'язок терапевтичної чутливості рака гортані з генетичними порушеннями, що виникли в ході канцерогенезу, насамперед у механізмах регуляції апоптозу, які можуть бути виявлені за допомогою молекулярних маркерів. Визначені імунофенотипи раків гортані, що відповідають кожному ступеню диференціювання, пухлин з високим ризиком метастазування та рецидивування, високою ймовірною чутливістю до хіміотерапії, а також до променевого лікування.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати доводять необхідність дослідження комплексу імуногістохімічних маркерів у діагностиці пухлин гортані. Отримані дані розширюють уявлення про морфологію й біологічні властивості плоскоклітинних раків гортані, дозволяють краще зрозуміти їхню гетерогенність у клінічному плані. Матеріали даного дослідження дозволяють на підставі імуногістохімічного профілю раку уточнити гістологічний ступінь диференціювання, прогнозувати його подальший перебіг, ймовірність розвитку метастазів або рецидивів. Це дає можливість виділити групи пацієнтів, які потребують більш ретельного клінічного обстеження й спостереження, більш тривалої та масивної терапії, а також тих хворих, до котрих можуть бути застосовані органозберігаючі методи лікування.

На підставі експресії маркерів біологічних властивостей можна передбачати чутливість пухлини до променевої або хіміотерапії, а отже вибирати найбільш адекватний метод лікування, його тривалість та етапність. Таким чином, комплексна оцінка статусу пухлини, особливо на передопераційному етапі, дозволяє прогнозувати клінічний перебіг, вибирати найбільш адекватну схему лікування вже на ранніх стадіях, що дає змогу підвищити ефективність лікування й знизити його вартість, зменшити ймовірність розвитку метастазів і рецидивів, і, саме головне, - збільшити загальну виживаність пацієнтів. Отримані дані доцільні для використання як у практичній діяльності лікаря-патологоанатома, так і онколога, а також як теоретичні основи для викладання на кафедрах патологічної анатомії, онкології, оториноларингології, медичної радіології.


 
 

Цікаве

Загрузка...