WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

3. Hrem O. Development of pharmaceutical care algorithm for patients with type 2 diabetes mellitus // 5th International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznaс, Poland 22-24 May 2005. – Poznaс, 2005. – P. 92.

4. Hrem O. Management of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus and pharmaceutical care // 5th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary, 14-20 August 2005. – Miscolc, 2005. – P. 177-180.

5. Hrem O., Zimenkowski A. Ocena racjonalnoњci farmakoterapii udaru mуzgu w tym u chorych na cukrzycк typu 2 // III Ogуlnopolskie Sympozjum Naukowe: Niepoї№dane dziaіania lekуw w geriatrii. Poznaс, Polska, 21 kwietnia, 2006 r. – Poznaс, 2006. – S. 24. (Особистий внесок: розроблено методологію оцінки якості фармакотерапії інфаркту мозку)

6. Clinical pharmacists' education – point of view / A.B. Zimenkovsky, R.B. Lesyk, L.E. Zaruma, O.U. Hrem // 6th ESCP Spring Confernce on Clinical Pharmacy: Chronic Disease Management: The Role of the Pharmacist. Vilnius, Lithuania, 25-27 May 2006. – Vilnius, 2006. – P. 6-7. (Особистий внесок: опрацьовано методологію фармацевтичної опіки як компоненту навчальної програми для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.110206 "Клінічна фармація")

АНОТАЦІЯ

Грем О.Ю. Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи. – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2007.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та розробці моделі діяльності клінічного провізора на амбулаторному та стаціонарному рівнях надання медичної допомоги для оптимізації фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу. Опрацьована у контексті фармацевтичної опіки з використанням системного підходу, включає програму виявлення, аналізу, вирішення та попередження лікозалежних проблем, а також методику експертної оцінки якості фармакотерапії на прикладі класу хвороб. В роботі обґрунтовано принципи раціонального вибору пероральних цукрознижуючих засобів з врахуванням їх клініко-фармакологічних та клініко-фармацевтичних властивостей, визначено основні фактори, які зумовлюють виникнення лікозалежних проблем у амбулаторних хворих з цукровим діабетом 2 типу, ідентифіковано та систематизовано лікозалежні проблеми за пріоритетністю їх вирішення, визначено цільові групи щодо фармацевтичної опіки в моделі діяльності клінічного провізора на амбулаторному та стаціонарному рівнях надання медичної допомоги. Проведено фармакоекономічну оцінку нераціональної фармакотерапії, що дозволило прогнозувати економічну ефективність фармацевтичної опіки клінічного провізора в стаціонарі.

У дисертації узагальнено розробку принципово нової для охорони здоров'я України моделі діяльності клінічного провізора, впровадження елементів якої довело її клінічну та економічну ефективність.

Ключові слова:модель діяльності клінічного провізора, фармацевтична опіка, цукровий діабет 2 типу, лікозалежні проблеми, оцінка якості фармакотерапії.

АННОТАЦИЯ

Грем О.Ю. Оптимизация фармацевтической помощи больным сахарным диабетом 2 типа (модель деятельности клинического провизора). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевтического дела. – Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2007.

Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке модели деятельности клинического провизора на амбулаторном и стационарном уровнях с целью оптимизации фармацевтической помощи больным сахарным диабетом 2 типа. Разработанная модель, в контексте фармацевтической опеки, с использованием системного подхода, включает программу выявления, анализа, решения и предупреждения проблем, связанных с применением лекарственных средств (лекарственно-зависимых проблем), а также методику оценки качества фармакотерапии на примере класса болезней. В работе научно обоснованы принципы рационального выбора пероральных сахароснижающих лекарственных средств с учётом их клинико-фармакологических (фармакокинетические и фармакодинамические особенности) и клинико-фармацевтических (биофармацевтические особенности лекарственных средств, которые связаны с видом лекарственной формы) свойств. Определены основные факторы, обуславливающие возникновение лекарственно-зависимых проблем в амбулаторных больных сахарным диабетом 2 типа; идентифицированы и систематизированы лекарственно-зависимые проблемы по приоритетности их решения на основании дифференциации по временному показателю и источнику возникновения. Предложенная методика экспертной оценки качества фармакотерапии в условиях стационара, базирующаяся на разработанной последовательности экспертно-консультационных действий, позволяет применять ее для всех нозологий. Фармакоэкономическая оценка нерациональной фармакотерапии способствовала прогнозированию экономической эффективности фармацевтической опеки клинического провизора в условиях стационара. Дифференциация лекарственно-зависимых проблем и замечаний к фармакотерапии определили целевые группы относительно фармацевтической опеки в модели деятельности клинического провизора на амбулаторном и стационарном уровнях оказания медицинской помощи.

Отличительной чертой разработанной модели профессиональной деятельности клинического провизора являются ее унификация и стандартизация по классифицированным причинно-следственным параметрам идентификации и систематизации лекарственно-зависимых проблем, что предоставляет возможность применения в любом лечебно-профилактическом учреждении Украины. Предложенная модель деятельности клинического провизора содержит разработанные проекты его профессиональной документации, касающиеся идентификации лекарственно-зависимых проблем и некорректных назначений лекарственных средств, а также рекомендации для их предотвращения или устранения с целью повышения качества медицинской (фармацевтической) помощи больным на различных уровнях ее оказания.

В диссертации обобщена разработка принципиально новой для здравоохранения Украины модели деятельности клинического провизора, клиническая и экономическая эффективность которой обоснованы при внедрении ее элементов.

Ключевые слова:модель деятельности клинического провизора, фармацевтическая опека, сахарный диабет 2 типа, лекарственно-зависимые проблемы, оценка качества фармакотерапии.

ANNOTATION

O.Yu. Hrem. Optimization of pharmaceutical aid of patients with type 2 diabetes mellitus (a model of clinical pharmacists' activity). – Typescript.

Thesis for a Candidate of Pharmaceutical Sciences in specialty 15.00.01 – Technology of drugs and organisation of pharmaceutical business. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University Ministry of Public Health of Ukraine, Lviv, 2007.

The thesis is devoted to scientific substantiation and development of clinical pharmacists' activity model on out- and in-patient levels of medical aid rendering for optimisation of pharmaceutical aid for patients with type 2 diabetes mellitus. It was developed in the context of pharmaceutical care, applying systematic approach and includes a program of identifying, analysis, solving and preventing of drug-related problems, as well as, methodology of pharmacotherapy quality expert evaluation on the example of certain disease group. Principles of rational drug choice, considering clinico-pharmacological and clinico-pharmaceutical characteristics were substantiated in the thesis. Main factors causing drug-related problems in out-patients with type 2 diabetes mellitus were determined. Drug-related problems have been identified and systematized according to the priority of their solving. Pharmaceutical care purpose groups were defined in the clinical pharmacists' activity model on out- and in-patient levels of medical aid rendering. Efficiency of clinical pharmacists' pharmaceutical care in the in-patient clinic was prognosed by pharmacoeconomic evaluation of non-rational pharmacotherapy.

Development of principally new clinical pharmacists' activity model for Ukrainian health care was summarised in the thesis. Implementation of model components proved its clinical and economical efficiency.

Key words:clinical pharmacists' activity model, pharmaceutical care, type 2 diabetes mellitus, drug-related problems, pharmacotherapy quality evaluation.


 
 

Цікаве

Загрузка...