WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

  • впровадження у роботу: поліклінічного відділення 4-ої міської клінічної комунальної лікарні м. Львова (акт впровадження від 23.05.2007р.) та відділень Львівської міської клінічної комунальної лікарні швидкої медичної допомоги (акти впровадження на методичні рекомендації від 12.01.2006р. та 15.03.2006р.); мережі аптек "D.S." м. Львова (акт впровадження на методичні рекомендації від 01.10.2007р.).

Результати дослідження використані при розробці навчальних програм та методичних рекомендацій кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для студентів, що навчаються за спеціальностями 7.110201 "Фармація" та 7.110206 "Клінічна фармація"; використовуються у навчальному процесі кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації; організації та економіки фармації (акти впровадження на методичні рекомендації від 03.09.2007р.), а також організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акти впровадження на методичні рекомендації від 03.02.2006р.);

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані в дисертації, отримані автором особисто. Проаналізовано клінічні та фармацевтичні складові лікування цукрового діабету 2 типу для опрацювання інформаційного забезпечення діяльності клінічного провізора; проведено маркетинговий аналіз роздрібного сегменту фармацевтичного ринку України щодо групи цукрознижуючих засобів з виділенням його структури та закономірностей динаміки протягом 2005-2007 рр.; на основі клініко-фармакологічних та клініко-фармацевтичних властивостей цукрознижуючих засобів обґрунтовано принципи їх раціонального вибору у індивідуалізованій фармакотерапії цукрового діабету 2 типу; розроблено проекти фахової документації клінічного провізора щодо фармацевтичної опіки на різних рівнях надання медичної допомоги; розроблено та апробовано модель діяльності клінічного провізора на амбулаторному та стаціонарному рівнях надання медичної допомоги з використанням програми виявлення, аналізу, вирішення та попередження лікозалежних проблем, а також методики експертної оцінки якості фармакотерапії та фармакоекономічної оцінки в частині її нераціональності.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження оприлюднені та апробовані на з'їзді, конгресі, симпозіумі, науково-практичних конференціях, зокрема на міжнародному рівні: VII Miкdzynarodowa Konferencja Studentуw Medycyny (krakуw, 2003), VIII Miкdzynarodowa Konferencja Studentуw Medycyny (krakуw, 2004), 5th International Congress of Medical Students and Young Doctors (Poznaс, 2005), 5th International conference of PhD students (Miskolc, 2005), III Ogуlnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepoї№dane dziaіania lekуw w geriatrii" (Poznaс, 2006), 6th ESCP Spring Conference "Chronic disease management: the role of the pharmacist" (Vilnus, 2006), IV-му Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі "Ліки та життя" (Київ, 2007), XI Miкdzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna "Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skutecznoњci i bezpieczeсstwa farmakoterapii oraz jej wpіyw na kondycjк ekonomiczn№ aptek" (Warszawa, 2007); на національному рівні: ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Клінічна фармація в Україні" (Харків, 2002), Пленумі Асоціації ендокринологів України (Львів, 2003), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Лекарства – человеку. Современные проблемы создания, исследования и апробации лекарственных средств" (Харків, 2005), VI Національному з'їзді фармацевтів України (Харків, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених "Сучасні аспекти медицини і фармації - 2006" (Запоріжжя, 2006), VI Всеукраїнській науково-практичній конференції "Клінічна фармація в Україні" (Харків, 2007).

Публікації. Результати досліджень опубліковані у 25 наукових виданнях, у т.ч. статей у фахових журналах – 5, методичних рекомендацій МОЗ України – 3, робіт у матеріалах з'їзду, конгресу, симпозіуму, науково-практичних конференцій – 14 та публікації в інших наукових виданнях – 3.

Обсяг і структура роботи. Основний текст дисертаційної роботи викладений на 125 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, 5 розділів власних досліджень, висновків, списку використаної літератури, який налічує 226 джерел (з них 61 – вітчизняних та країн СНД і 165 зарубіжних). Дисертація ілюстрована 35 таблицями і 19 рисунками, містить 5 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Програма, методи і об'єкти дослідження. Програмно-цільова структура дослідження наведена на рис. 1. Виконання дослідження проводилось за 7 напрямками: бібліосемантичним (аналіз літературних джерел та термінів, пов'язаних з цукровим діабетом 2 типу та діяльністю клінічного провізора, в т.ч. з фармацевтичною опікою); системним (використання послідовності методів дослідження, які доповнюють один одного); клініко-фармакологічним (аналіз даних про безпеку та ефективність лікарських засобів, що пов'язані з особливостями фармакодинаміки та фармакокінетики); клініко-фармацевтичним (аналіз даних про біофармацевтичні особливості лікарських засобів, що пов'язані з видом лікарської форми); маркетинговим; фармакоекономічним (визначення вартості нераціональної фармакотерапії); моделювання (опрацювання моделі діяльності клінічного провізора).

Програма дослідження сформована із дотриманням вимог етапності наукового пошуку. Науковою базою дослідження були: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, поліклінічне відділення 4-ої міської клінічної комунальної лікарні м. Львова, а також 1-е, 2-е неврологічні та 1-е, 2-е нейрохірургічні відділення Львівської міської клінічної комунальної лікарні швидкої медичної допомоги.

Статистичну обробку результатів анкетування та оцінки лікозалежних проблем: середнє значення, стандартне відхилення, стандартна помилка середнього значення (SEM), довірчий інтервал (confidence interval, СІ), здійснено на базі комп'ютерної програми GraphPad Prism 5.00.288, компанії GraphPad Software Inc.

Результати дослідження. Аналітичний огляд вітчизняного та зарубіжного інформаційних потоків щодо надання медичної та фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (ЦД2Т) засвідчив важливість залучення фахівця нового типу – клінічного провізора (КП), до процесу їх оптимізації, зокрема через реалізацію фармацевтичної опіки (ФО) та визначив необхідність опрацювання відповідної моделі його діяльності у вітчизняних закладах охорони здоров'я різного рівня. Забезпечення процесу розробки моделі потребував першочергового вивчення структури фармацевтичного ринку України та визначення принципів раціонального вибору лікарських засобів (ЛЗ) на основі їх клініко-фармакологічних та клініко-фармацевтчиних властивостей.

І етап

Вивчення вітчизняного та зарубіжного інформаційних потоків щодо надання медичної та фармацевтичної допомоги

хворим на цукровий діабет 2 типу

міжнародний досвід щодо епідеміології, діагностики та принципів лікування цукрового діабету 2 типу

вітчизняний підхід до надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу

міжнародний досвід щодо залучення клінічного провізора до процесу фармакотерапії хронічних хворих

науковий пошук складових фармацевтичної опіки, їх систематизація

ІІ етап

Маркетинговий аналіз роздрібного сегменту фармацевтичного ринку України щодо цукрознижуючих засобів

група А10: 61 лікарський засіб за період 2005-2007 рр.

вивчено сегмент фармацевтичного ринку України щодо групи цукрознижуючих засобів. Проаналізовано структуру основної групи цих засобів – похідних сульфонілсечовини, що дозволило визначити найчастіше застосовувані ліки

ІІІ етап

Клініко-фармакологічне та клініко-фармацевтичне обґрунтування раціонального вибору цукрознижуючих засобів

глібенкламід (манініл 5), гліклазид MR (діабетон MR), глімепірид (амарил)

сформульовано загальні принципи вибору пероральних цукрознижуючих засобів на підставі порівняння фармакокінетичних та фармакодинамічних властивостей

IV етап

Біофармацевтичне обґрунтування раціонального вибору цукрознижуючих засобів

модифіковані лікарські форми пероральних цукрознижуючих засобів, сучасні аналоги людського інсуліну

обґрунтовано вплив модифікації лікарської форми на оптимізацію фармакокінетичних параметрів лікарських засобів та їх взаємозв'язок із підвищенням комплаєнсу хворого (попередження лікозалежних проблем)

V-VI етапи

Опрацювання моделі діяльності клінічного провізора в наданні медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу

амбулаторний рівень

стаціонарний рівень

100 анкет хворих на цукровий діабет 2 типу, які перебувають під амбулаторно-поліклінічним спостереженням

3172 експертних оцінок анкетного матеріалу

343 призначення у 68 листках лікарських призначень хворих неврологічного профілю

визначено основні фактори, які зумовлюють виникнення лікозалежних проблем у амбулаторних хворих з цукровим діабетом 2 типу

опрацьовано методику експертної оцінки якості фармакотерапії на прикладі класу хвороб

208 лікозалежних проблем

157 призначень у 44 листках лікарських призначень хворих з інфарктом мозку

ідентифіковано та систематизовано лікозалежні проблеми за пріоритетністю їх вирішення та визначення цільової групи, на яку в першу чергу буде скерована фармацевтична опіка клінічного провізора

виявлено та систематизовано зауваження до листків лікарських призначень хворих з інфарктом мозку, встановлено пріоритетність їх вирішення та визначено цільову групу, на яку в першу чергу буде скерована фармацевтична опіка клінічного провізора


 
 

Цікаве

Загрузка...