WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора) (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Грем Оксана Юріївна

УДК 615.252.349.03:616.379-008.65

Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (модель діяльності клінічного провізора)

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Львів-2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрах технології ліків та біофармації і клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, професор

КАЛИНЮК Тимофій Григорович

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького,

завідувач кафедри технології ліків та біофармації

Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, професор

ГРОШОВИЙ Тарас Андрійович

Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського,

завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін

доктор медичних наук, професор

ЗУПАНЕЦЬ Ігор Альбертович

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри клінічної фармакології

з фармацевтичною опікою

Захист відбудеться "11" січня 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6.

Автореферат розісланий "06" грудня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Гасюк Г.Д.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Патологія ендокринної системи посідає одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення України (МОЗ України, 2007), переважно за рахунок пацієнтів з цукровим діабетом, кількість яких становить понад 1 млн. Проте, скринінгові дослідження, проведені у 2006 р. в рамках Державної Комплексної програми "Цукровий діабет" (з 1999 р.), показали, що на відміну від даних офіційної статистики, хворих з цією патологією реально втричі більше. Зростання їх кількості відбувається, в основному, за рахунок осіб з цукровим діабетом 2 типу. Пожиттєва багатокомпонентна фармакотерапія цукрового діабету 2 типу, його медико-соціальні та економічні наслідки зумовлюють необхідність оптимізації надання медичної (фармацевтичної) допомоги хворим при цій патології. За рекомендаціями ВООЗ (2005) попередження та лікування хронічних захворювань повинно стати глобальною пріоритетною ціллю національних систем охорони здоров'я.

Одним із шляхів до підвищення ефективності та якості фармакотерапії хронічних захворювань, відповідно, зниження ризику розвитку та прогресування їх ускладнень, як підтверджено міжнародним досвідом (L.M. Strand, C.D. Hepler, 1990, 2006; R.M. Clifford, 2005), є запровадження фармацевтичної опіки, як сучасної складової лікувальної тактики. Вона повинна здійснюватись на всіх рівнях надання медичної допомоги, у лікувально-профілактичних закладах різного типу: у стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних та аптечних закладах. Якщо для реалізації фармацевтичної опіки в умовах аптеки опрацьовані поетапні алгоритми при різних захворюваннях, які використовуються провізорами при безрецептурному відпуску лікарських засобів (І.А. Зупанець, В.П. Черних, 2002, 2004, 2006), то модель фармацевтичної опіки в умовах стаціонару чи поліклінічної установи в Україні вивчена недостатньо, зокрема з точки зору діяльності фахівця нового типу – клінічного провізора.

Щодо шляхів вирішення проблеми цукрового діабету у вітчизняній системі охороні здоров'я вивчені питання медикаментозного забезпечення хворих в умовах медичного страхування (І.В. Жирова, 2004) та у контексті визначення потреби в цукрознижуючих засобах, а також фармацевтичної опіки при їх відпуску з аптечних закладів (А.І. Бойко, 2006).

У зв'язку з цим застосування системного підходу до реалізації функціональних обов'язків клінічного провізора в наданні медичної допомоги хворим з цукровим діабетом 2 типу, серед яких одним із пріоритетних є фармацевтична опіка, визначило мету і завдання дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (№ державної реєстрації 0105U007859, шифр теми ІН.21.00.0004.05 та № державної реєстрації 0106U012672, шифр теми ІН.10.06.0001.06), в яких автор брала безпосередню участь.

Мета дослідження – наукове обґрунтування моделі діяльності клінічного провізора в лікувально-профілактичних закладах різного рівня у контексті фармацевтичної опіки хворих на цукровий діабет 2 типу.

Для досягнення даної мети були сформульовані наступні завдання:

 • вивчити міжнародний та вітчизняний досвід щодо надання медичної і фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу та ролі клінічного провізора в її покращенні;

 • визначити існуючу практику споживання цукрознижуючих засобів за роздрібним сегментом фармацевтичного ринку України;

 • встановити принципи раціонального вибору цукрознижуючих засобів з використанням фармакокінетичних та фармакодинамічних характеристик, та вивчити залежність комплаєнсу хворого від фармакокінетичних параметрів лікарських засобів і впливу на них модифікації лікарської форми;

 • вивчити лікозалежні проблеми та основні фактори, які зумовлюють їх виникнення у хворих з цукровим діабетом 2 типу на амбулаторному та стаціонарному рівні надання медичної допомоги;

 • розробити та апробувати модель діяльності клінічного провізора на амбулаторному та стаціонарному рівні для оптимізації фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу.

Об'єктами дослідження стали: інформація про лікарські засоби, що застосовуються у комплексній фармакотерапії цукрового діабету 2 типу, лікозалежні проблеми, міжнародні стандарти та клінічні рекомендації, протоколи надання медичної допомоги, лікарські призначення фармакотерапії, фармацевтична опіка при цукровому діабеті 2 типу.

Предмет дослідження: фармацевтична допомога та якість фармакотерапії цукрового діабету 2 типу, клініко-фармацевтична оцінка лікарських засобів, фахова документація клінічного провізора процесу фармацевтичної опіки.

Методи дослідження: бібліосемантичний, системного аналізу, клініко-фармакологічний, клініко-фармацевтичний, маркетингового аналізу, фармакоекономічний, моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні:

 • обґрунтовано значення етіопатогенетичних чинників цукрового діабету 2 типу в забезпеченні фармацевтичної опіки на основі індивідуалізованого підходу;

 • визначено принципи раціонального вибору пероральних цукрознижуючих засобів на основі їх клініко-фармакологічних та клініко-фармацевтичних властивостей, а також порівняння середньої вартості курсу лікування з урахуванням еквівалентних доз;

 • опрацьовано уніфіковану методику виявлення, аналізу, вирішення та попередження лікозалежних проблем у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перебувають під амбулаторно-поліклінічним спостереженням;

 • розроблено методику оцінки якості лікарських призначень на основі даних доказової медицини та належної медичної практики (на прикладі класу хвороб);

 • запропоновано проекти фахової документації клінічного провізора, пов'язаної з його діяльністю на амбулаторному та стаціонарному рівні надання медичної допомоги;

 • обґрунтовано модель діяльності клінічного провізора на амбулаторному та стаціонарному рівні надання медичної допомоги у контексті фармацевтичної опіки хворих на цукровий діабет 2 типу.

Теоретичне значеннядослідження полягає у вдосконаленні складових клінічної фармації в частині розвитку основних напрямків діяльності клінічного провізора в системі охорони здоров'я України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що його результати стали підставою для розробки:

 • уніфікованої програми виявлення, аналізу, вирішення та попередження лікозалежних проблем та принципів їх систематизації і диференціації за пріоритетністю вирішення;

 • методики експертної оцінки якості фармакотерапії цукрового діабету 2 типу та принципів фармакоекономічної оцінки недоцільних призначень;

 • проектів фахової документації клінічного провізора, необхідної для реалізації його функціональних обов'язків через фармацевтичну опіку на амбулаторному та стаціонарному рівнях надання медичної допомоги;


 
 

Цікаве

Загрузка...