WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування школи академіка (автореферат) - Реферат

Формування школи академіка (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ім. Г.М. ДОБРОВА

ГОРОХОВАТСЬКА Ольга Ярославна

УДК 001.89:[57.089+004.8+303.725]

Формування школи академіка

М.М. Амосова та її внесок у становлення біологічної та медичної кібернетики

07.00.07 – історія науки і техніки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Науковий керівник: доктор історичних наук РУДА Світлана Петрівна, Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну, професор.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук Дупленко Юрій Костянтинович, факультет природничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", професор;

кандидат історичних наук Ховрич Сергій Миколайович, факультет соціології Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" МОН України, викладач.

Захист відбудеться 24 жовтня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.189.02 у Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Грушевського, 4, к. 615.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України (01601, Київ, вул. Грушевського, 4, к. 623).

Автореферат розісланий "_____" вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат історичних наук В. Г. Гармасар

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Дослідження та ідентифікація наукових шкіл мають важливе значення для визначення ролі й місця того чи іншого вченого у розвитку науки в цілому та формування окремих її напрямів зокрема. Академік Академії медичних наук та Національної академії наук України Микола Михайлович Амосов створив всесвітньо відому школу в галузі легеневої та серцевої хірургії. Його учні працюють і в Україні, і на теренах колишнього СНД, і за кордоном. Він займався також дослідженнями з біологічної, медичної, психологічної та соціальної кібернетики. Тривалий і плідний науковий пошук у цих напрямах привів до створення М.М. Амосовим ще однієї школи – в галузі біологічної та медичної кібернетики. Проведений аналіз літературних джерел свідчить про те, що дослідження вищезгаданої школи, а також відповідної наукової спадщини академіка М.М. Амосова до цього часу не проводилися.

Актуальність дисертації посилюється необхідністю сучасного переосмислення та усвідомлення науково-організаційних і соціальних аспектів біологічної та медичної кібернетики в Україні, особливо враховуючи швидкі темпи розвитку інформаційного суспільства, а також проникнення інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Обрана тема досліджувалася відповідно до науково-дослідної роботи Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України "Дослідження методологічних та історико-соціальних аспектів становлення і розвитку інформатики в Україні" (державний реєстраційний номер 0102V005976), яка виконувалася в рамках цільової програми фундаментальних наукових досліджень Відділення інформатики НАН України "Наукові основи створення інтелектуальних інформаційних систем", затвердженої постановою Бюро Президії Національної академії наук України від 12.01.02 № 8. Вона пов'язана також з темами "Фундаментальні ідеї і теорії сучасного природознавства: історико-культурний і світоглядний контекст" (державний реєстраційний номер 0101U002614) та "Розробка методологічних і методичних основ створення "Біографічного словника діячів природознавства і техніки України", підготовка реєстру персоналій і створення рукопису словника" (державний реєстраційний номер 0101U002614).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є здійснення історико-наукового аналізу формування школи академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики, визначення її внеску у становлення цих наукових напрямів у світовому науковому контексті. Завданнями роботи є:

  • дослідження процесу становлення наукової школи М.М. Амосова;

  • оцінка її внеску у формування біологічної та медичної кібернетики як окремих наукових напрямів;

  • виявлення маловідомих фактів;

  • відстеження розвитку наукових ідей М.М. Амосова;

  • залучення нових імен до наукового обігу.

Хронологічні рамки дослідження обіймають період становлення біологічної та медичної кібернетики як наукових напрямів – з 50-х років ХХ століття до початку ХХІ століття.

Об'єктом дослідження єнаукова школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики: процес її формування й становлення та її доробок.

Предмет дослідження – науково-організаційні закономірності формування школи академіка М.М. Амосова, його особисті праці та роботи його учнів у галузі біологічної та медичної кібернетики, їхній вплив на становлення цих галузей науки в Україні.

Методи дослідження. На основі вивчення архівних матеріалів здійснено історично-науковий аналіз результатів досліджень М.М. Амосова та його учнів з біологічної та медичної кібернетики, що привели до формування школи академіка М.М. Амосова в цій галузі. Проведено анкетування та інтерв'ювання колишніх учнів та співробітників М.М. Амосова. Експертна оцінка та порівняльний аналіз доробку школи академіка М.М. Амосова дозволили визначити її роль і місце як в Україні, так і у світовій науці.

Наукова новизна полягає у постановці та розробці проблеми, яка до цього часу не була предметом спеціального дослідження. Крім того в дисертаційній роботі вперше:

- відтворюється історія формування і становлення школи академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики;

- до наукового обігу введено матеріали особистого фонду М.М. Амосова;

- оцінено науковий доробок представників зазначеної школи;

- визначено вплив школи М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики на розвиток цих наукових напрямів в Україні;

- узагальнено досягнення українських учених у цій галузі в контексті світової науки;

- включено до наукового обігу нові імена.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріал може бути використаний при підготовці курсів з історії науки для студентів медичних і технічних спеціальностей, підручників як для вищих так і для середніх загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів, а також популярних видань.

Апробація результатів дослідження відбувалася на четвертій та сьомій Міжнародних міждисциплінарних науково-практичних конференціях "Сучасні проблеми науки та освіти" (м. Ялта, 1-10 травня 2003 р., м. Сімеїз, 25 червня-2 липня 2006 р.); четвертій Добровській конференції з наукознавства та історії науки (м. Київ, 3-11 березня, 2004 р.); третій Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів, студентів та молодих вчених "Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини" (м. Суми, 22-23 квітня 2004 р.); десятому конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (м. Чернівці, 26-28 серпня 2004 р.); Міжнародному симпозіумі "Молоді вчені і наступність поколінь в науці", що проходила в рамках Міжнародної конференції "Знаннєве суспільство: нові виклики науці та вченим" (м. Київ, 24-26 листопада 2006 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 10 публікаціях, 5 з яких опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України, 4 у матеріалах конференцій, конгресу та симпозіуму. 1 стаття написана у співавторстві (особистий внесок здобувача полягає у характеристиці типів наукових шкіл та вивченні передумов формування школи академіка М.М. Амосова).

Структура дисертації зумовлена завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають 19 підрозділів, висновків, списку використаної літератури (170 джерел) і 4 додатків. Повний обсяг дисертації – 160 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано вибір теми й актуальність дослідження, сформульовані мета і завдання, визначено хронологічні рамки, стан наукової розробки теми, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення дослідження, наведено відомості про апробацію дисертаційної роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...