WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби (автореферат) - Реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Національний науковий центр

"ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

ГОДОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

УДК 619:616.98:578.833.3

Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2007

Дисертацією єрукопис.

Робота виконана в Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини".

Науковий керівник кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник Стеценко Володимир Іванович, Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", завідувач відділу вірусології.

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Ковальов Василь Львович,Південна філія "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України, завідувач кафедри епізоотології, паразитології та ветсанекспертизи;

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник Кучерявенко Олександр Олександрович, Інститут ветеринарної медицини Української академії аграрних наук, провідний науковий співробітник лабораторії з вивчення лептоспірозу сільськогосподарських тварин.

Захист відбудеться " 4 " грудня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 у ННЦ "ІЕКВМ" за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ННЦ "ІЕКВМ" за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий " 26 " жовтня 2007 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор Бабкін А. Ф

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Провідну роль в етіології пневмоентеритів телят відіграють збудники вірусної природи: інфекційного ринотрахеїту,парагрипу-3, вірусної діареї, парвовірусної та аденовірусної інфекцій великої рогатої худоби (ВРХ). Вірусна діарея займає особливе місце в інфекційній патології молодняку великої рогатої худоби, а на думку окремих дослідників вона відіграє провідну роль (Афонюшкин В.Н., 2004; Бабкін М.В., 1998; Білоконь В.С., 1970; Кучерявенко В.В., 2005; Кучерявенко Р.О., 1999;Стеценко А.В., 1999; Стеценко В.І. 2004; Сюрин В.Н., 1998; Закутский Н.И., 1998, Фісенко С.А., 1999; Чебанюк І.В., 2004; Чечоткіна Н.П., 1999; Baker J.C. 1987; Bolin S.R., 1995; Ring C., 1985; Smith D.R.,1998; Houe H., 1995).

Економічні збитки, які завдає вірусна діарея, обумовлені тривалою персистенцією збудника та його здатністю викликати імуносупресію, що сприяє розвитку інших інфекційних хвороб та змішаних інфекцій. У випадку ураження вірусом плоду можуть народжуватись імунотолерантні до вірусу діареї або персистентно інфіковані телята, які є стаціонарним резервуаром вірусу в стаді. Персистентна інфекція є причиною гострого перебігу хвороби слизових та загибелі тварин у випадку їх зараження цитопатогенним штамом вірусу діареї (Сюрин В.Н., 1984; Barber D.M.L., 1985; Duffell S.J., 1984).

Найбільш ефективним методом боротьби з вірусною діареєю залишається вакцинація сприйнятливого поголів'я тварин. На жаль, до останнього часу в Україні не існувало впроваджених у виробництво засобів специфічної профілактики цієї хвороби.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до плану науково-дослідних робіт ІЕКВМ УААН за завданнями: 05. "Розробити та впровадити комплексну систему діагностики, терапії та профілактики інфекційних та незаразних хвороб жуйних тварин" (2001–2005 рр.), державна реєстрація № 0101U001610, та04. "Розробити на основі прогресивних технологій ефективну систему діагностики, терапії та профілактики хвороб, спільних для різних видів тварин" (2001–2005 рр.), державна реєстрація № 0101U001616.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – вивчити імунобіологічні властивості збудника та розробити інактивовану вакцину проти вірусної діареї великої рогатої худоби.

Основні завдання досліджень:

 • провести аналіз епізоотичної ситуації та вакцинопрофілактики щодо вірусної діареї в світі;

 • вивчити особливості репродукції трьох штамів вірусу діареї в перещеплюваних культурах клітин, підібрати штам-продуцент вірусного антигену та систему його накопичення;

 • відпрацювати мікрометод титрування вірусу діареї та методику постановки реакції нейтралізації мікрометодом;

 • відпрацювати параметри інактивації вірусу діареї формаліном;

 • оцінити вплив живого вірусу діареї та різних зразків інактивованої вакцини на імуногормональний статус тварин;

 • підібрати ад'ювант і визначити його оптимальне співвідношення з антигеном у вакцині;

 • розробити технологію виготовлення вакцини, вивчити її властивості на тваринах та визначити оптимальну дозу щеплення.

Об'єкт дослідження: вірусна діарея великої рогатої худоби, специфічна профілактика вірусної діареї великої рогатої худоби.

Предмет дослідження: епізоотична ситуація та поширення вірусної діареї в світі, біологічні властивості штамів вірусу діареї, клітинні системи для накопичення вірусу та режими його культивування, технологічні етапи виробництва та контролю на стерильність, імуногенність, нешкідливість, антигенну активність інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби.

Методи досліджень: епізоотологічні, вірусологічні, серологічні, біотехнологічні, клінічні, біохімічні, імунологічні та статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше в Україні:

 • визначено тенденцію розвитку епізоотичного процесу щодо вірусної діареї ВРХ у світі;

 • вивчено антигенну спорідненість та відмінності трьох штамів вірусу діареї, а також імуногормональну відповідь організму тварин на введення живого та інактивованого вірусу діареї;

 • розроблено й впроваджено у виробництво інактивовану вакцину проти вірусної діареї великої рогатої худоби;

 • вивчено реактогенні та імуногенні властивості вакцини, виготовленої на основі кремнійвміщуючого ад'юванту "КЕ 10-01", на лабораторних і сільськогосподарських тваринах;

 • визначено дозу вакцини, яка забезпечує утворення і підтримку напруженого імунітету впродовж 6 місяців (термін спостереження).

Новизна розробки підтверджена деклараційним патентом Украйни № 6072 на корисну модель "Вакцина інактивована проти вірусної діареї великої рогатої худоби", опубл. 15.08.2004 року.

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень використані при розробці нормативної документації на вакцину інактивовану проти вірусної діареї великої рогатої худоби (інструкція з виготовлення і контролю препарату, яка розглянута та схвалена методичною радоюННЦ „ІЕКВМ" та затверджена 8 грудня 2004 року, протокол № 16;ТУ У 24.4-00497087-010:2006 та настанову по застосуванню вакцини, які затверджені Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 24 листопада 2006 р. На вакцину отримане реєстраційне посвідчення № 2511-04-0292-07, видане Державним департаментом ветеринарної медицини України 23 березня 2007 року.

Розроблено регламент виготовлення та впроваджено у виробництво в умовах Сумської біологічної фабрики інактивовану вакцину проти вірусної діареї великої рогатої худоби, де виготовлено понад 27 000 доз вакцини. Запропоновано оптимальні параметри інактивації вірусу формаліном, використання ад'юванту КЕ 10-01 та його оптимальне співвідношення з антигеном. Відпрацьовано мікрометоди визначення інфекційної активності вірусу діареї та постановки реакції нейтралізації.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено аналіз літературних даних за темою дисертаційної роботи; самостійно проведено аналіз епізоотичної ситуації щодо вірусної діареї ВРХ у світі; розроблені схеми проведення експериментів у лабораторних та виробничих умовах; виконано експериментальні та аналітичні дослідження; проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів; сформульовано висновки та практичні пропозиції; підготовлено проект нормативної документації з виготовлення, контролю та застосування інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби.

Гематологічні дослідження проведено спільно з співробітниками лабораторії біохімії ННЦ "ІЕКВМ" (к. біол. Н. Л. В. Коваленко,к. біол. н. М. Є. Романько). Визначення належності досліджуємих штамів до вірусної діареї проведено у полімеразній ланцюговій реакції у лабораторії молекулярної діагностики ННЦ "ІЕКВМ" спільно з к. вет. н. А.П. Геріловичем. Цитологічні дослідження проведено за участю наукового співробітника лабораторії вивчення лейкозу Н.В. М'ягких. Методичні вказівки по постановці реакції нейтралізації мікрометодом для визначення нейтралізуючих антитіл до вірусу діареї–хвороби слизових великої рогатої худоби підготовлено за участю завідувача лабораторії епізоотології ННЦ "ІЕКВМ" к. вет. н. М. В. Бабкіна. Дослідження гормонального статусу тварин проведено спільно зк. біол. н. Симиренко Л.Л.


 
 

Цікаве

Загрузка...