WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком (автореферат) - Реферат

Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нові рішення науково-практичної задачі – розробці показань та індивідуалізованого підходу до вибору раціонального методу оперативного втручання у хворих з ускладненим холелітіазом та високим операційним ризиком.

1. Хворі з ускладненим холелітіазом на фоні декількох тяжких супутніх захворювань (високий індекс поліморбідності – 3-5) в стадії суб-, декомпенсації, враховуючи їх взаємну обтяжливість, особливо в осіб похилого та старечого віку, визначаються як група з високим операційно-анестезіологічним ризиком.

2. У хворих з ускладненим холелітіазом і високим операційно-анестезіологічним ризиком показано переважне використання мінімально інвазивних оперативних втручань, спрямованих на усунення домінуючого фактору даної хірургічної патології, з диференційованим використанням регіонарних (субплевральна аналгезія, епідуральна анестезія) методів інтра- та післяопераційного знеболювання.

3. Основними малоінвазивними видами оперативних втручань у хворих з УХ і ВОАР повинні бути холецистектомія з мінімального лапаротомного доступу або ЛХЕ (при відсутності протипоказань), включаючи за необхідністю ЕПСТ як перший етап або виконання її одномоментно інтраопераційно з ХЕМЛД (ЛХЕ) у випадках неефективної первісної ЕПСТ.

4. Вибір та послідовність оперативних втручань повинні визначатись з урахуванням компенсованого (ФВ≥45 %, ЛН≤II ст.) та декомпенсованого (ФВ≤45 %, ЛН≥II ст.) типів інтегральних функціональних показників кардіореспіраторної системи та ступеня ендогенної інтоксикації (компенсований тип - ≤ II ст., декомпенсований тип – III ст.).

5. Розроблений алгоритм хірургічного лікування хворих з УХ і ВОАР на основі малоінвазивних втручань з використанням оптимізованого анестезіологічного забезпечення, включаючи регіонарні методи знеболювання (субплевральний, епідуральний), дозволив достовірно знизити летальність в основній групі до 1,9 %, що в 5,9 раза менше (p<0,05), ніж в порівняльній - (11,3 %).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Оптимізація хірургічного лікування хворих з ускладненим холелітіазом та високим операційно-анестезіологічним ризиком на даний час є важливим завданням практичної медицини та спрямована на індивідуалізований підхід до вибору методу оперативного втручання. Проведене дослідження дозволяє надати деякі рекомендації з цього приводу.

 1. У хворих з УХ і ВОАР оперативні втручання виконуються за життєвими показниками та спрямовані на усунення домінуючого фактору хірургічної патології як потенційної можливої причини танатогенезу.

 2. У хворих з ускладненим холелітіазом та високим індексом поліморбідності до схеми загальної анестезії повинні бути внесені регіонарні методи знеболювання (субплевральна аналгезія, епідуральна анестезія), дію котрих необхідно продовжувати на протязі 2-3 діб післяопераційного періоду шляхом інфузії 10-15 мл 0,25 % розчину бупивакаїну кожні 8 годин.

 3. Епідуральна анестезія повинна використовуватись при всіх видах оперативних втручань згідно наступної тези: чим більше вірогідність розвитку вітальних порушень внаслідок скомпрометованої кардіореспіраторної системи та інших проявів поліморбідності та чим вище ступінь травматичності, враховуючи всі варіанти прогнозованої конверсії при виконанні ЛХЕ, тим частіше треба використовувати епідуральну анестезію.

 4. Субплевральна аналгезія найчастіше показана при виконанні ЛХЕ у хворих з скомпрометованою кардіоваскулярною системою (ІХС, гіпертонічна хвороба) з метою запобігання потенційної загрози виникнення нестабільної гемодинаміки внаслідок недостатнього знеболювання як під час операції, так і в післяопераційному періоді.

 5. У хворих з ускладненим хронічним калькульозним холециститом та високим операційним ризиком алгоритм вибору методу оперативного втручання при компенсованому типі інтегральних функціональних показників в залежності від конкретних варіантів патології повинен включати: 1) ЛХЕ; 2) ХЕМЛД (у випадку прогнозу або конверсії); 3) ЕПСТ, ЛХЕ; 4) ЕПСТ та ЛХЕ (одномоментно інтраопераційно). При декомпенсованому типі: 1) ХЕМЛД; 2) ЕПСТ, ХЕМЛД; 3) ХЕМЛД та ЕПСТ (одномоментно інтраопераційно).

 6. У хворих з гострим деструктивним холециститом, його ускладненими формами та високим операційним ризиком алгоритм вибору оперативного втручання при компенсованому типі інтегральних функціональних показників в залежності від конкретних варіантів патології повинен включати: 1) ЛХЕ; 2) ЛХЕ→конверсія→ХЕМЛД; 3) ХЕМЛД (→конверсія→ХЕТЛД); 4) ЕПСТ, ЛХЕ; 5) ЕПСТ, ЛХЕ→конверсія→ХЕМЛД; 6) ЕПСТ, ХЕМЛД (→конверсія→ХЕТЛД); 7) ЕПСТ (неефективна); ХЕМЛД та ЕПСТ (одномоментно інтраопераційно). При декомпенсованому типі: 1) ХЕМЛД; 2) ЕПСТ, ХЕМЛД; 3) ЕПСТ (неефективна), ХЕМЛД та ЕПСТ (одномоментно інтраопераційно).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Корекція жовчовідтоку при ускладненому калькульозному холециститі у хворих з високим операційним ризиком // О.В. Гайдаш // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. – 2005. – Випуск ХIV. – С.21-24.

 2. Хирургическая тактика и методы лечения больных острым калькулезным холециститом в "эпоху" видеолапароскопической хирургии // В.Н. Клименко, С.М. Кравченко, Д.И. Михантьев, А.В. Захарчук, А.В. Клименко, О.В. Гайдаш, И.И. Исайчиков // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. Запоріжжя – 2003. – Випуск IX. С.277-283. (Особистий внесок автора визначався в обстеженні хворих, проведенні статистичного аналізу результатів лікування, участі в оперативних втручаннях, написанні частини статті).

 3. Вибір тактики лікування при гострому калькульозному холециститі // В.М. Клименко, С.М. Кравченко, С.В. Вдовіко, І.В. Дорошева, І.І. Ісайчиков, О.В. Гайдаш // Шпитальна хірургія. – 2004. - №2. – С.79-82 (Автором зроблено обстеження хворих, проведено статистичний аналіз результатів лікування цих хворих, взято участь у їх хірургічному лікуванні).

 4. Хирургическая тактика при остром калькулезном холецистите у больных с высоким операционным риском // О.В. Гайдаш, С.М. Кравченко, Д.И. Михантьев, И.И. Исайчиков // Запорожский медицинский журнал. – 2004. - №4. – С.80-82. (Автор провів аналіз результатів дослідження та написав основну частину статті).

 5. Применение минимального лапаротомного доступа при неудавшейся (конверсия) лапароскопической холецистэктомии // В.Н. Клименко, С.М. Кравченко, О.В. Гайдаш, Д.И. Михантьев // Хірургія України. – 2005. - №2. – С.71-72. (Автор провів аналіз результатів дослідження та взяв участь у хірургічному лікуванні хворих).

 6. Ультразвуковое исследование в диагностике и прогнозировании технических трудностей лапароскопической холецистэктомии при остром холецистите // В.Н. Клименко, С.М. Кравченко, М.М. Софилканич, О.В. Гайдаш, И.И. Исайчиков // Хірургія України. – 2005. - №2. – С.73-74. (Особисто автором проведено обстеження хворих, взято участь у їх хірургічному лікуванні).

 7. Холецистектомія із мінілапаротомного доступу у хворих з високим операційним ризиком та при конверсії // В.М. Клименко, Д.І. Міхантьєв, С.М. Кравченко, І.І. Ісайчиков, О.В. Гайдаш, В.В. Клименко // Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії. Збірник матеріалів Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С.148-149. (Особистий внесок автора в обстеженні хворих, участі у їх хірургічному лікуванні).

 8. Коррекция желчеоттока при осложненном калькулезном холецистите у больных с высоким операционным риском // А.А. Стешенко, О.В. Гайдаш // Тези доповідей 74 Міжвузівської студентської наукової конференції з міжнародною участю. – Івано-Франківськ – квітень 2005. – С.65-66. (Особисто автором проведено обстеження хворих, взято участь у їх хірургічному лікуванні, написання частини статті).

 9. Деклараційний патент на корисну модель №8661 А 61В17/00, u 2005 00979. Спосіб одноетапного лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої холедохолітіазом або стенозом великого дуоденального сосочка // В.М. Клименко, О.В. Гайдаш, С.М. Гулевський (Україна); Запорізький державний медичний університет (Україна). - Заявл. 03.02.05; Опубл. 15.08.05, Бюл. №8. (Автором проведено хірургічне лікування хворих, брав участь у розробці методики та оформлення патенту).

 10. Спосіб одноетапної тактики хірургічного лікування ускладненої жовчнокам'яної хвороби у хворих з високим операційно-анестезіологічним ризиком // В.М. Клименко, О.В. Гайдаш, С.М. Гулевський // Інформаційний лист № 14 - 2005. – Випуск 2 з проблеми „Хірургія" К. (Особистий внесок автора визначався в обстеженні хворих, їх хірургічному лікуванні, оформленні інформаційного листа).

АНОТАЦІЯ

Гайдаш Олег Віталійович. Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.03 – хірургія. – Запорізька медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, 2007.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності хірургічного лікування хворих з ускладненим холелітіазом та високим операційним ризиком.

Всі хворі були розподілені на основну та порівняльну групи. За віком, статтю, нозологією, супутнім захворюванням ці групи були ідентичними. В порівняльній групі використовувались малоінвазивні та традиційні втручання з проведенням стандартного анестезіологічного забезпечення. В основній групі вибір малоінвазивного методу оперативного втручання був підпорядкований розробленому алгоритму, який містив клінічну оцінку ступеня основної домінуючої хірургічної нозології, індексу поліморбідності, лейкоцитарного індексу інтоксикації, приросту молекул середньої ваги. В основній групі також використовувалась вдосконалена схема анестезіологічного забезпечення, до складу якої входили: тотальна внутрішньовенна анестезія диприваном, ларингеальна маска Брейна, регіонарні методи знеболювання (правостороння субплевральна аналгезія, епідуральна анестезія) в інтра- та післяопераційному періодах, при цьому вибір комбінації методик анестезіологічного захисту теж залежав від конкретної клінічної ситуації та розробленого алгоритму хірургічного лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...