WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком (автореферат) - Реферат

Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ГАЙДАШ ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ

УДК 616.366-003.7-06-089:616.381-072.1]-035.

Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком

14.01.03 – хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Запоріжжя – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Клименко Володимир Микитович, Запорізький державний медичний університет, МОЗ України, завідувач кафедри факультетської хірургії з курсом онкології.

Офіційні опоненти: Заслужений діяч науки і техніки України

доктор медичних наук, професор

Даценко Борис Макарович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри хірургії та проктології.

Доктор медичних наук, професор

Ярешко Володимир Григорович, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри хірургії з курсом гнійно-септичної хірургії.

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра хірургії та проктології, м. Київ.

Захист відбудеться „__29_"___березня________2007 року о__14___годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.600.01 у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (69096, Запоріжжя, бульв. Вінтера, 20).

Автореферат розісланий „_27__"___лютого__________________2007 року.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 17.600.01,

кандидат медичних наук Гребенніков С.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ) займає провідне місце в патології органів черевної порожнини як одна з найпоширеніших нозологій, та складає 14-17 % (Саенко В.Ф. и соавт., 1997; Ничитайло М.Е. и соавт., 2005; Hattl T.P. et al., 2001).

Характерно, що зростання захворюваності на ЖКХ супроводжується і збільшенням частоти її ускладнених форм, що потребує, як правило, обов'язкового хірургічного лікування (Мамчич В.И. и соавт., 1999; Шаповальянц С.Г. и соавт., 2000; Giger U. et al., 2004). Післяопераційна летальність залишається доволі високою, складаючи у середньому 6-9 %, однак при ускладнених формах вона досягає 20 % (Малоштан А.В. и соавт., 2005; Никоненко А.С. и соавт., 2005; Bittner R. et al., 2004).

У переважній більшості такі високі показники післяопераційної летальності, не дивлячись на очевидний прогрес в діагностиці та хірургії холелітіазу, обумовлені перебігом ЖКХ в осіб з високим операційно-анестезіологічним ризиком (Даценко Б.М. и соавт., 2000; Балалыкин А.С. и соавт., 2002; Дзюбановський І.Я. та співавт., 2004; Кондратенко П.Г. и соавт., 2005).

Бурхливий розвиток малоінвазивних технологій у біліарній хірургії – лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ), ендоскопічна папілосфінктеротомія (ЕПСТ), мінімальний лапаротомний доступ (МЛД) – відкрив нові можливості в лікуванні цієї тяжкої групи хворих (Грубник В.В. и соавт., 2000; Дадвани С.А. и соавт., 2000; Милиця М.М. та співавт., 2001; Goco I.R., 1988). Велика різноманітність лапароскопічних та ендоскопічних втручань разом з класичними напрацюваннями відкритої хірургії потребують осмислення їх застосування на основі такої хірургічної тактики, яка б, з одного боку, гарантувала позитивний результат хірургічного лікування, а з другого – визначала достатню якість життя (Березницкий Я.С. и соавт., 1998; Тищенко А.М. и соавт., 1999; Ярешко В.Г. и соавт., 2004; Oyogoa S.O. et al., 2003).

Виходячи з цього, розробка обгрунтованих критеріїв високого операційного ризику у хворих з ускладненим холелітіазом, а також варіанти найбільш раціональних малоінвазивних оперативних втручань з урахуванням диференційованого підходу, орієнтованого на конкретного пацієнта, сприяли б зниженню частоти уксладнень та летальності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану НДР кафедри факультетської хірургії та онкології Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) „Оптимізація хірургічного лікування захворювань гастродуоденальної зони і гепатопанкреатобіліарної області", № держреєстрації 0100U002397.

Мета дослідження. Розробити диференційований підхід до вибору малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих із високим операційно-анестезіологічним ризиком.

Задачідослідження:

  1. Розробити критерії виділення груп хворих з високим операційно-анестезіологічним ризиком при ускладненому холелітіазі.

  2. Розробити алгоритм хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у групі хворих із високим операційно-анестезіологічним ризиком.

  3. Обгрунтувати показання до відповідного методу малоінвазивного втручання у хворих з високим операційним ризиком та ускладненим холелітіазом, спрямованому на усунення переважно домінуючого фактору хірургічної патології.

  4. Вивчити безпосередні результати розробленого алгоритму хірургічного лікування.

Об'ект дослідженняхворі з ускладненим холелітіазом та високим операційним ризиком.

Предмет дослідженнявизначення ступеня операційно-анестезіологічного ризику, показання та протипоказання до різних видів малоінвазивних втручань.

Методи дослідження – клінічні, ендоскопічні, рентгенологічні, ультразвукові, біохімічні, морфологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обгрунтовано диференційоване застосування та ефективність основних інтегральних функціональних показників кардіореспіраторної системи (фракція викиду, ступінь легеневої недостатності) і рівня ендогенної інтоксикації з розподілом на компенсований та декомпенсований типи, що визначають вибір та послідовність оперативних втручань у хворих з ускладненим холелітіазом і високим операційно-анестезіологічним ризиком, особливо в осіб з декомпенсацією, котрі вимагають усунення тільки домінуючого ускладнення основного захворювання.

Одержало подальший розвиток та удосконалення диференційоване застосування мінімального правостороннього трансректального лапаротомного доступу для виконання холецистектомії у хворих із високим операційно-анестезіологічним ризиком як альтернатива рутинно використовуваній традиційній лапаротомії, у тому числі при різних видах конверсій лапароскопічного способу видалення жовчного міхура.

Обгрунтовано ефективність диференційованого підходу при включенні регіонарних методів (субплевральна аналгезія, епідуральна анестезія) у схему інтра- та післяопераційного знеболювання у хворих з ускладненим холелітіазом і поліморбідністю, обумовленій переважно серцево-судинними захворюваннями.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений диференційований підхід до вибору малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційно-анестезіологічним ризиком у поєднанні з використанням регіонарних методів знеболювання (субплевральна аналгезія, епідуральна анестезія) дозволяє уникнути необгрунтованого рутинного виконання традиційного лапаротомного доступу у хворих із високим індексом поліморбідності, що зменшує кількість ускладнень в інтраопераційному та ранньому післяопераційному періодах.

Запропонований мінімальний лапаротомний доступ, проекційно орієнтований на зону трикутника Кало, за якісними характеристиками максимально наближається до лапароскопічного способу видалення жовчного міхура та по багатьох параметрах є прямою альтернативою традиційній лапаротомії.

Розроблені показання до одномоментного інтраопераційного виконання ЕПСТ і ЛХЕ (ХЕМЛД) дозволяють зменшити кількість втручань з використанням традиційної лапаротомії.

Основні положення роботи включені в лекційний курс та навчальні плани студентів ЗДМУ.

Запропоновані заходи щодо вибору методу малоінвазивного втручання у хворих з ускладненим холелітіазом та високим операційно-анестезіологічним ризиком впроваджені в клінічну практику хірургічних відділень медсанчастини „Запоріжсталь", 3-ї та 9-ї клінічних лікарень м. Запоріжжя, обласної клінічної лікарні, Запорізького центру екстремальної медицини і ШМД.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провів патентно-інформаційний пошук за темою дисертації і аналітичний огляд літератури. Разом з науковим керівником сформулював мету та завдання дослідження. В одержанні результатів внесок автора є основним і полягає в проведенні 82 % хірургічного лікування та післяопераційного ведення хворих, клінічних, інструментальних та біохімічних методів дослідження, розробці й впровадженні алгометрії. Здобувач особисто провів обробку отриманих результатів, проаналізував їх, особисто написав текст дисертації, сформулював висновки та практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали і положення дисертації доповідались та обговорювались на Міжнародній науково-практичній конференції "Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми" (м. Тернопіль, 2004 р.), I Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми стандартизації у невідкладній абдомінальній хірургії" (м. Львів, 2004 р.), науково-практичній конференції молодих учених "Сучасні аспекти медицини і фармації - 2004" (м. Запоріжжя, 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених "Актуальні питання медицини і фармації-2005" (м. Запоріжжя, 2005 р.), науково-практичній конференції "Актуальні питання діагностики та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини" (м. Донецьк - Маріуполь, 2005 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...