WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Горбунова О.В. Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. – Київ, 2007.

Дисертація присвячена особливостям репродуктивної функції жінок з рубцем на матці різної етіології, а також можливостям зниження гінекологічної захворюваності, акушерської та перинатальної патології. Метою роботи є зниження частоти та ступеня прояву патології репродуктивної системи, акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з оперованою маткою на підставі вивчення клініко-функціональних, морфологічних, ендокринних і мікробіологічних аспектів, а також розробка та впровадження алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних заходів. Встановлено, що основними клінічними симптомами патології репродуктивної системи у жінок після кесарева розтину є больовий синдром, порушення менструального циклу, диспаревнія, зниження сексуальної активності, порушення мікробіоценозу статевих шляхів і нейроендокринна симптоматика. При цьому частота основних клінічних проявів зростає впродовж2 років після розродження. З'ясовано ехографічні особливості стану органів малого таза, щитовидної та молочних залоз, ендокринного статусу і мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з оперованою маткою. Встановлено взаємозв'язок між клінічними, ехографічними, ендокринними і мікробіологічними особливостями у жінок, які розроджені абдомінальним шляхом та перенесли консервативну міомектомію. Вивчено аспекти клінічного перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину і консервативної міомектомії. З'ясовано особливості формування та функціонального стану фетоплацентарного комплексу у жінок з оперованою маткою. Розроблено та впроваджено алгоритм прогностичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину і консервативної міомектомії з метою зниження частоти патології репродуктивної системи та поліпшення перинатальних наслідків розродження.

Ключові слова: рубець на матці, кесарів розтин, консервативна міомектомія, ендоскопія.

АННОТАЦИЯ

Горбунова О.В. Патология репродуктивной системы у женщин с оперированной маткой. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – НМАПО им. П.Л. Шупика МЗ Украины. – Киев, 2007.

Диссертация посвящена особенностям репродуктивной функции женщин с рубцом на матке различной этиологии, а также возможностям снижения гинекологической заболеваемости, акушерской и перинатальной патологии. Целью работы является снижение частоты и степени проявлений патологии репродуктивной системы, акушерских и перинатальных осложнений у женщин с оперированной маткой на основе изучения клинико-функциональных, морфологических, эндокринологических и микробиологических аспектов, а также разработка и внедрение алгоритма прогностических и лечебно-профилактических мероприятий. Доказано, что основными клиническими симптомами патологии репродуктивной системы у женщин после кесарева сечения является болевой синдром, нарушения менструального цикла, диспареуния, снижение сексуальной активности, нарушения микробиоценоза половых органов и нейроэндокринная симптоматика. При этом частота основных клинических проявлений вырастает в течение 2 лет после родоразрешения. Выяснены эхографические особенности состояния органов малого таза, щитовидной и молочных желез, эндокринного статуса и микробиоценоза половых органов у женщн с оперированной маткой. Установлена взаимосвязь между клиническими, эхографическими, эндокринными и микробиологическими особенностями у женщин, которые были родоразрешены абдоминальным путем и перенесли консервативную миомэктомию. Изучены аспекты клинического течения беременности, родов и состояния новорожденных у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения и консервативной миомэктомии. Выяснены особенности формирования и функционального состояния фетоплацентарного комплекса у женщин с оперированной маткой. Разработан и внедрен алгоритм прогноcтических и лечебно-профилактических мероприятий у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения и консервативной миомэктомии с целью снижения частоты патологии репродуктивной системы, а также улучшения перинатальных исходов родоразрешения.

Ключевые слова: рубец на матке, кесарево сечение, консервативная миомэктомия, эндоскопия.

ANNOTATION

Gorbunova Olga. Pathology of Reproductive System in Women with an Operated Womb. - Manuscript.

Thesis for a Doctor's Degree in Medical Sciences in speciality 14.01.01 – Obstetrics and Gynaecology. – National Medical Academy for Post Gradual Studies, Ministry of Health of Ukraine. – Kyiv, 2007.

The thesis is devoted to peculiarities of reproductive system in women with a scar on the womb with various etiology, as well as to possibilities for reducing the gynaecological sickness rate, obstetrical and perinatal pathology. The purpose of the thesis is to reduce the frequency and level of development of the reproductive system pathology, obstetrical and perinatal complications in women with an operated womb on the basis of studying the clinical, functional, morphological, endocrine and microbiological aspects, as well as elaboration and implementation of an algorithm for prognostic, medical and prophylactic measures. It has been established that the major clinical symptoms of the pathology in reproductive system in women after the Cesarean operation are a pain syndrome, breaks in menstrual cycle, dyspareunia, decline in sexual activity, violation of micro-biocenose of genital tracts and neuroendoctrinal symptoms, the frequency of major clinical developments increasing during the two years after the delivery. Echographic peculiarities of pelvis minor organs condition, thyroid and mammary glands, endocrine status and microbiocenose of genital tracts in women with an operated womb have been determined.

Interconnection between clinical, echographic, endocrine and microbiological peculiarities in women who have been delivered by abdominal section and have endured a conservative myomectomy has been established. Aspects of clinical development of pregnancy, deliveries and conditions of newly-born babies in women with a scar on the womb after the Cesarian operation and conservative myomectomy have been studied. Peculiarities of the formation and functional state of the pheto-placental complex in women with an operated womb have been established. An algorithm of prognostic, medical, and prophylactic measures in women with a scar on the womb after the Cesarian operation and conservative myomectomy has been developed and implemented with the aim of reducing the frequency of the reproductive system pathology and improving perinatal consequences of delivery.

Key words: scar on the womb, Cesarean operation, conservative myomectomy, endoscopy.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АП – артерія пуповини;

БФП – біофізічний профіль плода;

Е – естрадіол;

ЕС – естріол;

ЗВУР – затримка внутрішньоутробного розвитку;

ІП – індекс пульсації;

ІР – індекс резистентності;

К – кортизол;

КТГ – кардіотокографія;

КШК – криві швидкості кровоплину;

ЛГ – лютеїнізуючий гормон;

МА – маткова артерія;

ОНВ – об'єм навколоплодових вод;

П – прогестерон;

ПЛ – плацентарний лактоген;

Прл – пролактин;

СДВ – систоло-діастолічне відношення;

СМА – середньо-мозкова артерія;

УЗД – ультразвукове дослідження;

ФПН – фетоплацентарна недостатність;

ФСГ – фолікулостимулюючий гормон;

ХГ – хоріонічний гонадотропін;

ЦНС – центральна нервова система;

CD16+ – Т-кілери;

CD20+ – В-лімфоцити;

CD23+ – активні В-лімфоцити;

CD3+ – активні Т-лімфоцити;

CD4+ – Т-хелпери;

CD8+ – Т-супресори;

SP1 – трофічний β-глікопротеїд;

SSBG – тестостеронестрадіолзв'язуючий глобулін;

α-ΤП – α-фетопротеїн.

РР12 – плацентарний α1-мікроглобулін;

РР14 – α2-мікроглобулін фертильності.


 
 

Цікаве

Загрузка...