WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Практичне значення отриманих результатів. Вперше доведено, що комбінований послідовний вплив ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля і спосіб магнітотерапії підвищують функції зорової системи: гостроту зору в 1,35 раз у 93% хворих, фотопічну світлову чутливість в 1,9 раз у 90% хворих.

Розроблено новий спосіб лікування сухої форми ВМД за допомогою комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на орган зору: ультразвук частотою 880 кГц, інтенсивністю 0,2 Вт/см2 та імпульсне електромагнітне поле щільністю магнітного потоку 3,0-15,0 мТ, швидкістю наростання магнітної індукції 20 Т/с, амплітудним значенням 8,5 мТ, частотою 50 Гц, час впливу кожного фактору 3,5 хвилини, курсом 10 процедур (патент України№ 55693 А, МКВ 7 А61F9/00, 2003 р.).

Розроблено пристрій для комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на орган зору, перевагою якого є досягнення прецизійного розташування випромінювачів ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля, що забезпечує оптимальний вплив цих фізичних факторів на тканини ока (патент України № 69725 А, МКВ 7 А61N1/00, 2004р.).

Запропоновано новий спосіб покращення функцій зорової системи та кровообігу ока у 88% хворих сухою формою вікової макулодистрофії, що дозволяє стабілізувати їх протягом 12 місяців і обґрунтовує проведення повторних курсів у ці терміни.

Впровадження в практику. Запропонований спосіб лікування хворих сухою формою ВМД із застосуванням комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля впроваджений у практичну діяльність відділу увеїтів і лікування їх наслідків Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України, очного відділення Харківської обласної лікарні та відділення мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук, вивчено та проаналізовано літературу за темою дисертації, обґрунтовано доцільність досліджень. Разом з науковим керівником, д.мед.н., старшим науковим співробітником В.В. Савко та д.мед.н, професором Скринником О.В. сформульовані мета та задачі дослідження, основні положення роботи та висновки. Автор самостійно проводила обстеження, лікування та в подальшому спостерігала усіх хворих (179 чоловік, 358 очей) сухою формою вікової макулодистрофії.Спільно з працівниками лабораторії функціональних методів дослідження органа зору (завідувач відділу д.мед.н., професор В.С. Пономарчук) обстежені функції зорової системи та гемодинаміка ока. Автором спільно з керівником дисертації проведено науковий аналіз отриманих результатів клінічних спостережень, проаналізовано ефективність лікування хворих. Самостійно проведена статистична обробка клінічного матеріалу.Особисто здобувачем написані та інтерпретовані всі розділи дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були повідомлені та обговорені на 12-му Міжнародному офтальмологічному симпозіумі Одеса-Генуя "Хірургічне і медикаментозне відновлення зору" (Чернівці, 2001); на конференції геронтологів (Одеса, 2002); на міжобласній науково-практичній конференції офтальмологів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської областей "Актуальні питання офтальмології" (Дніпропетровськ, 2002); на міжобласній науково-практичній конференції офтальмологів Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей "Актуальні питання офтальмології" (Ужгород, 2004); на науково-практичній конференції "Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патологією" (Київ, 2004); на науково-практичній конференції "Актуальні проблеми в офтальмології" (Тернопіль, 2005); на засіданнях Одеського обласного офтальмологічного товариства (Одеса, 2002, 2003, 2004) та клубу молодих вчених (Одеса, 2005), на засіданні вченої ради Інституту очних хвороб та тканинної терапії АМН України 17.04.07 р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, які повною мірою відображають зміст роботи і отримані результати, з них 3 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, отримано 2 патенти України, які опубліковані в бюлетені "Промислова власність", 1 аналітична стаття огляду літератури, інші – в матеріалах конференцій, з'їздів, конгресів, симпозіумів, у тому числі зарубіжних.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена російською мовою. Складається з вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел літератури. Матеріали дисертації ілюстровано 12 таблицями, 24 рисунками, що розташовані у тексті. Список використаних джерел літератури містить 271 джерело і розміщений на 27 сторінках. Загальний обсяг дисертації 145 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження.

Клінічні дослідження. Клінічні дослідження проведені на 179 хворих (358 очей) сухою формою вікової макулодистрофії, яким було проведено курс стимулюючої терапії з самостійним або комбінованим послідовним використанням випромінювання ультразвуку (УЗ) та імпульсного електромагнітного поля (ІЕМП).

Загальне клінічне та офтальмоскопічне обстеження проводили до та після лікування, а також через 3, 6 та 12 місяців після курсу лікування. Серед них: чоловіків – 116 (232 ока, 64,8 %), жінок – 63 (126 очей, 35,2%) у віці від 40 до 83 років, в середньому (638,6) років. З них 62 хворих (124 ока), що складає 34,6%, були у працездатному віці від 40 до 60 років. У всіх хворих дистрофічний процес був двостороннім з різним ступенем ураження очей. Із супутньою соматичною патологією було 160 хворих (89%). Серед них у 50 хворих (27,9%) діагностовано артеріальну гіпотонію, у 87 – (48,6%) виявлено граничну артеріальну гіпертензію та гіпертонію 1 і 2 стадій, у 20 хворих (11,2%) – атеросклероз.

Усі хворі були розділені на три групи: перша (контрольна) група (42 хворих – 84 ока), у якій проводилася традиційна ультразвукова терапія (УЗТ) за Р.К. Мармуром (1973) (частотою 880 кГц, інтенсивністю 0,2 Вт/см2; час дії фізичного фактору 7 хвилин, курсом 10 процедур), друга (контрольна) група (51 хворий – 102 ока), у якій проводилася традиційна магнітотерапія (МТ щільністю магнітного потоку 3,0-15,0 мТ, швидкістю наростання магнітної індукції 20Т, амплітудним значенням 8,5 мТ, частотою 50 Гц; час впливу 10 хвилин, курсом 10 процедур), та основна група (86 хворих – 162 ока), яким було проведено комбіноване послідовне випромінювання УЗ та ІЕМП (УЗМТ) за запропонованою нами методикою (у послідовному режимі, час впливу кожного фактору 3,5 хвилини, курсом (10 процедур). Слід підкреслити, що всім трьом групам хворих УЗТ, МТ та УЗМТ проводилися без поєднання з іншими видами терапії.

Обстеження пацієнтів, окрім загальноклінічного (офтальмоскопія, офтальмохромоскопія, візометрія (ГЗ), тонометрія, динамічна периметрія і кампіметрія), включало також дослідження функцій зорової системи (динамічна скотома дезадаптації, визначення порогів фотопічної світлової чутливості на 7 хвилині (ФСЧ), порогу ентоптоскопічного феномена Гайдингера на макулотесті) та гемодинаміки ока (реоофтальмографія з визначенням реографічного коефіцієнту (RQ) та відносного пульсового об'єму(РР), проба Ширера – феномен періфовеолярного кровообігу).

Статистичні дослідження. У ході обстеження та лікування хворих ВМД були отримані різноманітні клінічні та інструментальні дані, які виражалися або кількісними показниками (ГЗ, ФСЧ, RQ, РР), або номінальними даними (стать хворого, вид лікування), чи то ранговими показниками (стадія дистрофічного процесу, друзи сітківки, їх локалізація, та ін.), а також у вигляді бінарних ознак, наприклад, наявність або відсутність клінічних симптомів (динамічна скотома дезадаптації). Перелічені ознаки реєструвалися у динаміці та заносилися у розроблену електронну базу даних. Залежно від характеру даних застосовувалися відповідні методи статистичного аналізу. У дослідженні якісних ознак у двох та більше групах застосовувався аналіз таблиць сполученості з розрахунком 2, 2M-N. Для виділення ступенів вираженості патологічного процесу використовували засоби кластерного аналізу із проведенням попереднього тесту (методом Варда), після чого, застосовуючи дискримінантний аналіз, розроблено алгоритм автоматичного віднесення кожного об'єкта до одного з виділених кластерів.

Результати власних досліджень. Розроблено новий спосіб лікування дистрофічних захворювань заднього відділу ока, що полягає в комбінованому послідовному впливі УЗ та ІЕМП на орган зору, а також пристрій для його здійснення. На відміну від пристроїв, що раніше застосовувалися для УЗТ і МТ, перевагою розробленого нами пристрою є те, що він складається із двох прецизійно розташованих випромінювачів – УЗ та ІЕМП із найбільш ефективними амплітудно-часовими характеристиками та параметрами, перевищує ефективність самостійного використання зазначених фізичних факторів за об'ємом викликаних біофункціональних реакцій, що дає можливість їхнього застосування в послідовному режимі. Лікування здійснювали в позиції лежачи на спині. Після епібульбарної анестезії під повіки хворого вводили ванночку-вікорозширювач, заповнювали її 2,0 мл фізіологічного розчину. Комбіноване джерело дії орієнтували таким чином, щоб ультразвуковий випромінювач був занурений у розчин, а полюси імпульсного електромагнітного поля – тороїда перебували в проекції екватора очного яблука. Відповідно до міжнародної класифікації ВМД були відібрані хворі сухою формою. Методом кластерного аналізу всі хворі були розділені на три ступеня (або кластери) вираженості дистрофічного процесу – "перша", "друга" і "третя" з одночасним урахуванням показників ГЗ, ФСЧ, RQ і РР (рис. 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...