WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Ефективність нового комбінованого способу лікування ультразвуком та імпульс-ним електромагнітним полем сухої форми вікової макулодистрофії (авторефер - Реферат

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України

ГУРТОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 617.736-002.43-053.9-085.837.3-085.847.8

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВОГО КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОМ ТА ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ СУХОЇ ФОРМИ ВІКОВОЇ МАКУЛОДИСТРОФІЇ

14.01.18 – офтальмологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті очних хвороб і тканинної терапіїім. В.П. Філатова АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий

співробітник Савко Валентин Владиславович, Інститут очних хвороб і тканинної терапіїім. В.П. Філатова АМН України, керівник відділу увеїтів і лікування їх наслідків

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професорМальцев Едуард Валентинович,

Інститут очних хвороб і тканинної терапіїім. В.П. Філатова АМН України, головний науковий співробітник лабораторії патоморфології і електронної мікроскопії

доктор медичних наук, професорПанченко Микола Володимирович,

Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри офтальмології

Захист відбудеться "23" листопада 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України за адресою: 65061, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту очних хвороб ітканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України (65061, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 49/51).

Автореферат розісланий "26" вересня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук, професор І.П. Метеліцина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За даними світової статистики вікова макулодистрофія (ВМД) є основною причиною незворотної втрати зору в другій половині життя у населення розвинених країн поряд з діабетичною ретинопатією та тромбозом центральної вени сітківки (Age-Related Eye Disease Study Research Group, 2001). За даними експертів ВОЗ щороку в 500 тис. чоловік вперше діагностують ВМД (Allen C., 1995). D.A. Newsome зі співавторами (1988) вказують на наявність даної патології в кожного старіше 80 років. Захворювання приводить до втрати працездатності та інвалідності у 22% випадків після 60 років та у 12,5% випадків в осіб більш молодого віку, що, у свою чергу, надає цій проблемі соціально-економічної значимості (Анина Е.И., Левтюх В.И., 1983, Либман Е.С., Шахова Е.В., 2001, Klein M.L. et al., 2003). Небезпечність даної патології зумовлена незворотністю дистрофічного процесу в "базальному комплексі", його центральною локалізацією, двостороннім ураженням у 70% пацієнтів в середньому через 5-8 років (Бездетко П.А., Панченко Н.В., Дурас И.Г., 2000).

Більшість вчених припускають, що основною причиною розвитку даного захворювання є патологічні зміни в судинах сітківки та хоріоїдеї. Розвиток дистрофічного процесу, як правило, проходить на тлі загальної судинної патології: у 32% випадків зустрічається атеросклероз, у 26% - гіпотонічна хвороба, у 23% - ішемічна хвороба серця, у 23% - гіпертонічна хвороба (Федоров С.Н., 1999, Swartz M, Rabetoy G., 1999, Metelitsina T., 2004). За останні роки відмічено зростання питомої ваги та омолодження судинної патології серед осіб працездатного віку, що підкреслює соціальну значимість даної проблеми. Порушення реґіонарної гемодинаміки сприяють розвитку хронічної ішемії та гіпоксії в сітківці та подальшому прогресуванню захворювання (Абдуллаева Э.А., 2002, Пахомова А.В., 2007, Saaddine J.B. et all, 2003, Suckfull M., 2002). Спочатку це приводить до функціональних змін у сітківці: знижується світлова чутливість, порушується кольоровідчуття, з'являються відносні та абсолютні центральні та парацентральні скотоми, перелічені функціональні порушення можуть спостерігатися навіть при збереженні високої гостроти зору (Пономарчук В.С., Храменко Н.И., 1996).

Фізіологічне старіння ряду систем і структур організму, а також складна комбінована патологія, що властива літньому та старечому віку хворих, вимагає використання великої кількості лікарських препаратів, одночасна дія яких не завжди приводить до сприятливого стійкого результату, що цілком виправдовує пошук нових методів локального впливу фізичними факторами у хворих сухою формою ВМД. Ми звернули увагу на такі фізичні фактори: ультразвук (УЗ) та імпульсне електромагнітне поле (ІЕМП), які є ефективними методами локального впливу у хворих ВМД. Ці методи лікування покращують кровообіг заднього відділу ока за рахунок посилення мікрогемоциркуляції, нормалізують проникність біологічних мембран, підсилюють внутрішньоклітинні метаболічні процеси (Мармур Р.К., 1987). У той же час ІЕМП сприяє підвищенню біопластичних і біоенергетичних процесів, зокрема у фоторецепторах, на відміну від УЗ, який викликає аналогічні процеси, особливо у гангліозних клітинах сітківки (Думброва Н.Е., Скринник А.В., 1990, 1992).

У літературі ми не зустріли відомостей про застосування комбінованого послідовного впливу УЗ та ІЕМП у хворих сухою формою ВМД. Ми вважаємо, що застосування двох фізичних факторів буде сприяти більш значному посиленню гемодинаміки, покращенню та стабілізації функцій зорової системи у хворих сухою формою ВМД за рахунок додаткового ефекту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота є фрагментом науково-дослідної роботи, що виконувалась на базі відділу увеїтів і лікування їх наслідків Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України: "Розробити методи лікування увеїтів і макулодистрофій шляхом коригуючого впливу імпульсного електромагнітного поля та ультразвуку на гемодинаміку ока", № держ. реєстрації 118-A/03 0101U000846 (2000-2003р.), затвердженої АМН України, де авторка була співвиконавцем.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих сухою формою вікової макулодистрофії шляхом розробки нового способу комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на орган зору.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

1. Розробити новий спосіб лікування сухої форми вікової макулодистрофії на основі комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на орган зору, а також удосконалити пристрій для його виконання.

2. Вивчити в порівняльному аспекті вплив імпульсного електромагнітного поля та нового способу комбінованого послідовного впливу ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля на функції зорової системи (гострота зору, фотопічна світлова чутливість) і гемодинаміку ока (реоофтальмографія) у хворих сухою формою вікової макулодистрофії залежно від ступеня вираженості патологічного процесу.

3. Базуючись на отриманих даних, запропонувати для клінічної практики новий спосіб лікування сухої форми вікової макулодистрофії шляхом комбінованої послідовної дії ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля з урахуванням ефективності його впливу на функції зорової системи та гемодинаміку ока.

4. Розробити математичну модель, що дозволяє прогнозувати індивідуальне підвищення розрішаючої здатності зорового аналізатора і включає показники гостроти зору, стан кровонаповнення ока, фотопічну світлову чутливість.

5. Визначити ефективність нового способу лікування сухої форми вікової макулодистрофії комбінованим послідовним впливом ультразвука та імпульсного електромагнітного поля на орган зору та обґрунтувати оптимальні терміни повторних курсів лікування.

Обєкт дослідження: суха форма вікової макулодистрофії.

Предмет дослідження: динаміка функцій зорової системи та гемодинаміки ока у хворих сухою формою ВМД під впливом нового способу їх лікування за допомогою комбінованої послідовної дії ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля, а також самостійного впливу перелічених вище фізичних факторів.

Методи дослідження: клінічні – офтальмоскопія, офтальмохромоскопія, методи дослідження функцій зорової системи – статична периметрія та кампіметрія, візометрія, визначення фотопічної світлової чутливості (ФСЧ), активність фовеа-кортикального аферентного шляху на макулотестері, динамічна скотома дезадаптації та визначення гемодинаміки ока – реоофтальмографія, визначення феномену Ширера. Статистичний та графічний аналіз проводився з використанням пакету Statistica for Windows 6.0.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше встановлено, що комбінований послідовний вплив ультразвуку та імпульсного електромагнітного поля покращує кровообіг ока на 10% у порівнянні з магнітотерапією, що сприяє покращенню функцій зорової системи та знижує частоту виявлених центральних і парацентральних скотом на 11,5%.

Доповнено наукові дані про зміну фотопічноі світлової чутливості та кровонаповнення очного яблука залежно від вираженості патологічного процесу в сітківці з виділенням його першого ступеня – зниження фотопічної світлової чутливості до 1,5 лог.од. і реографічного коефіцієнта до 2,56‰; другого ступеня – зниження до 0,81 лог. од. і до 1,87 ‰, третього ступеня – зниження до 0,04 лог. од. і до 1,65 ‰ відповідно.

Розроблено математичну модель, що дозволяє прогнозувати індивідуальне підвищення розрішаючої здатності зорового аналізатора з включенням показників гостроти зору, стану кровонаповнення ока, фотопічної світлової чутливості безпосередньо після лікування з високим ступенем чутливості – 89 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...