WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторних енцефалопатій з визначенням критеріїв експертної оцінки здоров’я військовослужбовців (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторних енцефалопатій з визначенням критеріїв експертної оцінки здоров’я військовослужбовців (автореферат) - Реферат

  1. Ярош О.О., Гребенюк О.П., Рудківська Н.О. та ін. Критерії клінічної, ЕЕГ, РЕГ та МРТ-діагностики різних стадій дисциркуляторної енцефалопатії при гіпертонічній хворобі // Зб.: "Проблеми військової охорони здоров'я". – Вип. 9. – К., 2002. – С. 179–189.

Внесок дисертанта: ініціація та планування дослідження, збір первинного матеріалу, аналіз результатів дослідження, підготовка роботи до друку.

  1. Ярош О.О., Гребенюк О.П., Жовнір І.І. Клінічна діагностика атеросклеротичних дисциркуляторних енцефалопатій // Укр. вісник психоневрології. ІІ Нац. конгр. неврол. Укр. (Харків, 11–14 червня 2002 р.). – Т. 10. – Вип. 1(30). – Х., 2002. – С. 52.

Дисертантом проведено: збір первинного матеріалу, участь в аналізі матеріалів, підготовка до друку.

  1. Гребенюк О.П. Клініко-інструментальні особливості проявів гіпертонічної і атеросклеротичної дисциркуляторних енцефалопатій // Перший національний конгрес "Інсульт та судинно-мозкові захворювання" (Київ, 14–15.09.2006) – К., 2006. – С. 60.

АНОТАЦІЯ

Гребенюк О.П. Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторних енцефалопатій з визначенням критеріїв експертної оцінки здоров'я військовослужбовців. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – нервові хвороби. – Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", Харків, 2007.

Дисертація присвячена розробці критеріїв експертної оцінки військово-службовців, хворих на гіпертонічну і атеросклеротичну дисциркуляторні енцефалопатії, на основі патогенетичних особливостей їх розвитку та перебігу. На підставі даних клініко-неврологічних, магнітно-резонанснотомографічних, реоенцефалографічних та нейроофтальмоскопічних досліджень 233 хворих, з них 144 на хронічну гіпертонічну енцефалопатію, 89 – на атеросклеротичну дисциркуляторну енцефалопатію, виділені провідні ланки в патогенезі формування їх клінічних проявів та стадій, розроблені критерії військово-лікарської експертизи військовослужбовців. Проведене дослідження дало можливість уточнити структурні зміни головного мозку хворих методом магнітнорезонансної томографії, встановити особливості гемодинаміки і змін на мікроциркуляторному рівні у обстежених хворих. Проведене співставлення та аналіз клінічних та отриманих параклінічних даних.

Запропоновані нові принципи освідчення військовослужбовців з розробкою найбільш інформативних критеріїв діагностики та власної бальної системи, які уточнюють стадію прогресування патології при проведенні військово-лікарської експертизи.

Ключові слова: дисциркуляторні енцефалопатії, патогенез, експертна оцінка, гіпертонічна хвороба, церебральний атеросклероз.

SUMMARY

Grebeniuk O.P. Clinical and pathogenesis peculiarities of circulatory encephalopathy with establishing of the expert servicemen health evaluation criteria. – Manuscript.

Scientific paper for obtaining of scientific degree of Candidate of Medical sciences (Ph.D) majoring in speciality 14.01.15 – nerve diseases. – Institute of neurology, psychiatry and narcology of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2007.

The paper is aimed at development of the expert evaluation criteria of servicemen who are hypertensive and atherosclerotic circulatory encephalopathy patients due to pathogenesis peculiarities of their development and clinical course. Taking into account the data of clinical and neurological, magnetic resonance homographic, rheoencephalography and neuroophthalmological examinations of 233 patients including 144 chronic hypertensive encephalopathy patients and 89 atherosclerotic circulatory encephalopathy patients, the main aspects in pathogenesis of formation of circulatory encephalopathy clinical implications and its stages were identified as well as the criteria of military and medical examination of servicemen were produced. Research conducted within the paper allowed to define more exactly the brain structural changes of the patients by magnetic resonance homographic method as well as to establish peculiarities of hemodynamic and changes on microvasculature level in tested patients. Besides, comparison and analysis of clinical and paraclinical data received were conducted.

New principles of examination of military servicemen with developing of the most diagnostic informative criteria and own points system, that specify the stage of pathology progression during carrying out of military and medical examination, were introduced.

Key words: circulatory encephalopathy, pathogenesis, expert evaluation, idiopathic hypertensia, cerebral atherosclerosis.

АННОТАЦИЯ

Гребенюк А.П. Клинико-патогенетические особенности дисциркуляторных энцефалопатий с определением экспертной оценки здоровья военнослужащих. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. – Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, Харьков, 2007.

В диссертации на основании клинико-неврологических, магнитно-резонанснотомографических, реоэнцефалографических и нейроофтальмоскопических исследований 233 больных военнослужащих, из них 144 с хронической гипертонической энцефалопатией и 89 – с атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатией первой, второй и третьей стадии их развития определены критерии экспертной оценки при проведении военно-врачебной комиссии после выявления механизмов формирования патологического процесса.

Количество обследованных больных с первой стадией гипертонической энцефалопатии – 53 пациента, второй – 44, третьей – 47; в свою очередь, с первой стадией атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии – 28; второй – 34, третьей – 27.

На основании проведенного тщательного клинико-неврологического исследования установлено, что у военнослужащих основными критериями дисциркуляторных энцефалопатий являются глазодвигательные нарушения корково-мозжечкового уровня и уровня стрио-паллидарных связей, рефлекторная пирамидная недостаточность в сочетании с патологическими рефлексами и ротовыми автоматизмами, вестибуло-атактические нарушения, амиостатический и псевдобульбарный синдромы.

В результате проведенного исследования методом магнитно-резонансной томографии изучены структурные изменения головного мозга с определением состояния ликворосодержащих пространств, отслежена динамика формирования наружной и внутренней гидроцефалии, оценена ее выраженность и распространенность в соответствии со стадиями патологического процесса. Определены особенности очагового поражения головного мозга в зависимости от стадий развития дисциркуляторных энцефалопатий. Установлено, что у военнослужащих при гипертонической энцефалопатии, преимущественно со второй ее стадией, развиваются ликворные дисциркуляции, что приводит к формированию гипертензионно-гидроцефального синдрома. При этом очаговые изменения формируются преимущественно вблизи ликворных путей, в том числе в конвекситальных отделах головного мозга. В свою очередь, при атеросклеротической энцефалопатии гидроцефалия формируется в результате ишемически-дистрофического процесса в определенных артериальных бассейнах с последующей атрофией мозга и замещением его паренхимы ликвором. Мелкие очаги, а также лакуны формируются преимущественно в глубинных отделах мозга. Такой механизм прогрессирования дисциркуляторных энцефалопатий подтвержден офтальмоскопическими и реоэнцефалографическими сопоставлениями с изучением церебральной гемодинамики, в том числе на микроциркуляторном уровне. Оказалось, что такой механизм прогрессирования изучаемой патологии коррелирует с клинико-неврологическими результатами обследования.

На основании полученных результатов исследования определены новые подходы при освидетельствовании военнослужащих с разработкой наиболее информативных клинических и параклинических критериев диагностики, а также собственной балльной системы, что уточняет границы разных стадий прогрессирования дисциркуляторных энцефалопатий, в том числе в зависимости от их основной этиологической причины.

Результаты проведенной работы позволили разработать рекомендации, направленные на улучшение качества диагностической работы военных врачей, которые соприкасаются с военно-врачебной экспертизой.

На материалах исследования показано, что всем военнослужащим с подозрением на формирование дисциркуляторной энцефалопатии целесообразно проводить клинико-неврологическое обследование, дополняя его магнитно-резонанснотомографическим, нейроофтальмоскопическим и реоэнцефалографическим исследованием с последующим их сопоставлением при вынесении экспертного диагноза, стадии процесса, а также экспертного решения: пригодности или не пригодности к воинской службе.

Підписано до друку 04.04.2007

Папір офсетний. Спосіб друку – різографія.

Формат 60ґ90/16. Умовн. друк. арк.

Тираж 100 прим. Замовлення №


 
 

Цікаве

Загрузка...