WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку (автореферат) - Реферат

Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П. РОМОДАНОВА

ГРИГОРУК Олексій Петрович

УДК: 616.133-089:615.211:612.018/.176

Лікування артеріальних аневризм головного мозку у людей похилого віку

14.01.05 – нейрохірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Зорін Микола Олександрович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Цімейко Орест Андрійович, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, завідувач клініки судинної нейрохірургії.

доктор медичних наук, професор Сон Анатолій Сергійович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри нейрохірургії та неврології

Провідна установа: Національний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра нейрохірургії

Захист відбудеться "30" січня 2007 р. о 12 годині на засіданні

Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

Автореферат розісланий "29" грудня 2006 р.

Учений секретар

Спеціалізованої вченої ради

д.мед.н., професор Чеботарьова Л.Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В структурі судинної патології головного мозку аневризматичні субарахноїдальні крововиливи (САК) за даними різних авторів зустрічаються в 6-19,4 випадках на 100000 населення і становлять близько 50-86% всіх нетравматичних внутришньочерепних крововиливів [Z. Mіlenkovіc і співавт., Т. Koіvіsto і співавт., D. Stojanov і співавт., Т. Sakamoto і співавт., 1998р. Крилов В.В., Гельфенбейн М.С.] Повторні САК становлять 21-26,5%, а летальні випадки при цьому досягають 80% [G. Rosenorn et al., 1989]. Найчастіше САК спостерігаються у осіб у віці 30-50 років, в 12-27% - у осіб 60 років і більше. Виходячи з демографічних змін, кількість літніх людей неухильно зростає, у тому числі й в Україні. За даними Інституту нейрохірургії АМН України за останні 20 років кількість хворих літнього й старечого віку збільшилась у два рази, відповідно зростає й кількість літніх пацієнтів з артеріальними аневризмами (АА) [Ромоданов А.П., 1995]. Проблеми ранньої діагностики аневризматичних САК, вибору тактики й методів лікування з урахуванням складних змін в організмі осіб літнього віку є достатньо актуальними. Важкість стану цих хворих обумовлена не тільки об'ємом і локалізацією крововиливу та віковими особливостями морфології судинної системи головного мозку, але й наявністю й ступенем вираженості супутньої соматичної патології. На думку більшості нейрохірургів, літній вік не є протипоказом для хірургічного лікування АА. У той же час фахівці єдині в думці, що хірургія аневризм людей похилого віку має свої особливості й складності [Закарявичус Ж. та співав., 2002, Сон А.С. та співав., 2005]. Це дозволяє виділити дану групу хворих в окремий об'єкт дослідження. Дотепер не розроблена тактика й алгоритми діагностичних і лікувальних заходів при аневризматичних САК у осіб літнього віку. Оцінка результатів запропонованих лікувально-діагностичних алгоритмів, оптимізація послідовності й строків проведення діагностичних досліджень, вибір показів, строків і методів хірургічного лікування, є актуальним питанням.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконувалася як індивідуальний фрагмент наукової роботи кафедри нервових хвороб та нейрохірургії ФПО ДДМА "Сучасні методи діагностики та лікування цереброваскулярної патології" (№ держреєстрації 0101U002005), строк виконання - 2005-2010 рр.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є поліпшення результатів хірургічного лікування хворих похилого віку з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами, шляхом вибору оптимальних термінів і методів хірургічного втручання.

У відповідності до мети поставлені наступні задачі:

  1. Вивчити морфологічні особливості мозкових артерій, артеріальних аневризм та перебігу вазоспазму у хворих похилого віку.

  2. Вивчити особливості клінічного перебігу аневризматичних САК у хворих похилого віку.

  3. Вивчити вплив супутньої соматичної патології на клінічний перебіг САК у хворих похилого віку.

  4. Розробити диференційовані покази, оптимальні строки та методи хірургічного лікування САК залежно від важкості стану і вікових змін артеріальної системи мозку

Об'єкт дослідження – аневризматичні субарахноїдальні крововиливи у хворих похилого віку

Предмет дослідження – нейрохірургічне лікуванняхворих похилого віку з аневризматичними субарахноїдальними крововиливами без паренхіматозного компоненту

Методи дослідження. В роботі використані клінічні та морфологічні методи дослідження. Клінічні: шкали Ханта-Хесса, наслідків Глазго, візуальна аналогова шкала, церебральна ангіографія, транскраніальна доплерографія, електрокардіографія. Морфологічні: макро- та мікропрепаровка, поетапне фотографування, оглядові та спеціальні гістологічні.

Наукова новизна та практична значимість одержаних результатів. На основі вивчення морфологічних особливостей будови артеріальної стінки судин головного мозку та аневризм у пацієнтів похилого віку, клінічних та функціональних досліджень визначені особливості клініки субарахноїдальних крововиливів у осіб старше 60 років, особливості перебігу артеріального судинного спазму, вплив супутньої соматичної патології, у першу чергу атеросклерозу й гіпертонічної хвороби, на перебіг захворювання і результат лікування аневризматичних субарахноїдальних крововиливів. Обґрунтована тактика та оптимальні строки проведення оперативних втручань по виключенню артеріальних аневризм головного мозку з кровотоку при аневризматичних субарахноїдальних крововиливах без паренхіматозного компоненту у хворих похилого віку.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені показання для проведення різних видів хірургічних втручань залежно від складності стану хворих і супутньої соматичної патології, локалізації і ангіоморфології аневризм і визначені оптимальні строки для їхнього проведення.Результати дослідження впроваджені в практику роботи відділення судинної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, ангіонейрохірургічного відділення № 37 комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична лікарня" м. Дніпропетровськ, клініки судинної нейрохірургії Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, м. Київ, в навчальний процес Дніпропетровської державної медичної академії.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням автора. Тема й основні напрямки дисертації розроблені з науковим керівником д. мед. н., проф. Зоріним М.О. Автором проаналізовано клінічні дані історій хвороби, здобувач особисто брав участь у хірургічному лікуванні 72 хворих. Автором особисто розроблено критерії для вибору тактики й способу хірургічного лікування хворих літнього віку при аневризматичних субарахноідальних крововиливах, проведено аналіз і статистичну обробку результатів дослідження, підібрано й оформлено ілюстративний матеріал, самостійно написані всі розділи дисертації.

Автор вдячний співробітникам відділу патоморфології Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова та особисто професору Шамаєву М.І. за допомогу у виконанні морфологічної частини роботи.

Апробація матеріалів дисертації.

Результати досліджень доповідались на засіданнях Дніпропетровської обласної асоціації нейрохірургів (2004, 2005, 2006 р.); ІІ з'їзді нейрохірургів України, м. Одеса, 1998 р.; Європейському конгресі нейрохірургів, Данія, м. Копенгаген, 1999 р.; республіканській науково-практичній конференції нейрохірургів України, м. Одеса, 2003 р.; ІІІ з'їзді нейрохірургів України, м. Алушта, 2003 р.; міжнародній конференції "Поленовские чтения", Росія, м. Санкт-Петербург, 2005 р; світовому конгресі нейрохірургів, м. Марракеш, Марокко, 2005 р.

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 друкованих праць, з них 4 статті (3 - в наукових спеціалізованих виданнях), з них 1 стаття опублікована без співавторів. 4 тез доповідей.

Об'єм і структура дисертації. Дисертація викладена на 175 сторінках машинописного тексту, ілюстрована 27 таблицями, 25 рисунками. Робота складається зі вступу, 5 розділів (огляд літератури, матеріали і методи дослідження, 3 розділів власних досліджень), аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій і списку літератури із 251 найменуваннь, з яких 116 вітчизняних і 135 іноземних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для визначення вікових особливостей будови артеріальної стінки взагалі та стінок артеріальних аневризм судин головного мозку, особливостей розвитку та перебігу АСС у хворих похилого віку проводили морфологічне дослідження артерій та аневризм головного мозку 89 померлих, що перенесли САК аневризматичного ґенезу, з них 20 похилого віку, 69 – молодого. Основним методом дослідження був клініко-морфологічний аналіз результатів аутопсій з ретроспективною оцінкою низки клінічних та нейровізуальних параметрів. Розтини проводилися за звичайною методикою з встановленням основного захворювання, його ускладнень та супутньої патології. Як результати патоморфологічних досліджень враховувались топографо-анатомічна локалізація вогнища ураження мозку, особливості розгалуження і гістоструктури стінки магістральних судин основи мозку. Аналізували характер краніального та церебрального операційного дефекту, ушкодження структур мозку, наявність та виразність церебральних геморагічних, ішемічних вогнищ, ознак набряку, види та ступені дислокаційних ускладнень; наявність супутньої церебральної та екстрацеребральної патології; основну причину смерті. Проаналізовані структурно-біологічні особливості будови різних ділянок судин та власне аневризматичніх розширень судин вилученої інтраопераційно тканини. Для особливостей будови стінок судин та вогнищевих уражень мозку застосовувались загально оглядові (гематоксиліном-еозіном з гематоксиліном Майера, гематоксилін - пікрофуксин), спеціальні (трибарвне якісне забарвлення по Малорі-Слінченко, метод А.С.Горделадзе (1963), при застосуванні судану ІІІ, що дозволяє виявити ліпіди різних фракцій, з метою вивчення мієлінових волокон застосовували гематоксилін Кульчицького) та імуногістохімічні (моноклональні антитіла фірми "DakoCytomation" до віментину (клон V9), до гладком'язового актину (клон 1А4), до антигену CD34 (клон QBEnd 10), методики на світлооптичному рівні. Для кожного з маркерів робили контрольні дослідження з метою виключення ложнопозитивного чи ложнонегативного результату. Подальшу обробку проводили з використанням системи візуалізації LSAB2 (DakoCytomation) протягом 10 хвилин з кожним реагентом (з біотинільованими антитілами і стрептавідін-пероксидазним комплексом). Вклінічнедослідження включено 117 пацієнтів похилого віку з неускладненими аневризматичними субарахноїдальними крововиливами, що склали основну групу дослідження. Для виявлення особливостей клінічного перебігу аневризматичних САК в похилому віці частота виникнення та вираженість клінічних симптомів порівнювалася з такими у хворих контрольної групи, що склала 87 молодих пацієнтів (середній вік 41,33,56 років). В процесі обстеження і лікування у хворих похилого віку визначались показання до оперативного втручання згідно з сучасними рекомендаціями. Хірургічне лікування проведено 104 пацієнтам похилого віку, 93 - виконані відкриті операції по виключенню артеріальних аневризм головного мозку з кровотоку, 11 – ендоваскулярні. Вік пацієнтів основної групи коливався від 60 до 83 років (середній – 66,340,7 років). В залежності від строків проведення оперативного втручання хворі основної групи розподілені ще на дві групи, які не відрізнялися за статтю, віком, наявністю супутньої патології, локалізацією аневризми (табл.1).


 
 

Цікаве

Загрузка...