WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією експериментально-клінічне дослідження (автореферат - Реферат

Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією експериментально-клінічне дослідження (автореферат - Реферат

4. The influence left-side vagotomy on stimulated gastric acid secretion on rats / O.Gryb, A.Suhodolya, T.Falaleeva, L.Shtanova // XLI Ogolnopolska I VII Miedzynarodowa Konferencja Studentow Medycyny (Krakow, 2003) // Przeglad Lekarski.-2003.-T.60.-S.19.

5. Gryb O., Suhodolya A., Shtanova L. The influence of left-side vagotomy on gastric acid secretion international conferense "Neuro-humoral and cellular regulatory mechanisms of digestion processes" (Lviv, October 1-3, 2003). Lviv, 2003.-P.43-44.

АНОТАЦІЯ

Гриб О.М. Оптимізація хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладненої перфорацією. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук по спеціальності 14.01.03 – хірургія. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, 2007.

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу передньої (лівобічної) стовбурової ваготомії на базальну та стимульовану секреторну функцію шлунку щурів в гострому та хронічному експериментах. Встановлено, що даний тип ваготомії впливає лише на секрецію кислоти вагальної природи. Зниження секреції кислоти стимульованої інсуліном на 54% після лівобічної ваготомії в гострому експерименті та на 64,6% через три місяці після операції, зниження кількості парієтальних клітин при морфологічній характеристиці видалених шлунків тварин з 298 до 204 на 1мм2 (р<0,05) після ваготомії свідчить про помірний вплив ПСтВ на секреторну функцію та морфофункціональний стан слизової шлунку тварин, що на нашу думку є оптимальним для попередження рецидиву виразкової хвороби при переносі отриманих результатів в клініку.

В термін до 5 ти років після операції у 11 (20,4%) хворих спостерігались відмінні та хороші результати після зашивання перфоративного отвору. В групі пацієнтів після висічення перфоративної виразки та передньої стовбурової піддіафрагмальної ваготомії відмінні та хороші результати спостерігались у 79 (90,8%) обстежених, що є доказом переваги радикальних операцій в лікуванні хворих даної категорії. В групі хворих, яким було проведене лише зашивання перфоративної виразки і в групі хворих, яким була проведена також передня стовбурова ваготомія кількість випадків хронічного неатрофічного і хронічного атрофічного гастриту є практично однаковою як через 6 місяців, так і через 12 місяців після операції, тобто немає тенденції зростання випадків хронічного атрофічного гастриту в групі хворих з передньою стовбуровою ваготомією. Тому можна стверджувати, що передня стовбурова ваготомія не має впливу на порушення морфофункціонального стану слизової оболонки шлунка.

Ключові слова: перфоративна виразка, передня стовбурова ваготомія, шлункова секреція кислоти, морфофункціональний стан слизової.

АНОТАЦИЯ

Гриб А..М. Оптимизация хирургического лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки осложненной перфорацией. Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 – хирургия. – Винницкий национальний медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗ Украины, Винница, 2007.

Дисертационная работа посвящена изучению влияния передней стволовой ваготомии на базальную и стимулированую секреторную функцию желудка крыс в остром и хроническом експериментах. Установлено, что данный тип ваготомии влияет на секрецию кислоти вагусной природы. Снижение секреции кислоты стимулированой инсулином на 54% после левосторонней ваготомии в оостром експерименте и на 64,6% через три месяца после операции по сравнению с контрольной группой крыс без ваготомии, уменьшение количества париетальних клеток при морфологической характеристике удаленных желудков крыс с 298 до 204 на 1мм2 (р<0,05) после ваготомии говорит об умеренном влиянии передней стволовой ваготомии на секреторную функцию и на морфофункциональное состояние слизистой оболочки желудка животных, что по нашому мнению оптимальным образом предупреждает рецидив язвенной болезни при переносе полученых результатов в клинику. В раннем послеоперационном периоде левосторонняя стволовая ваготомия статистически недостоверно уменьшала дебит кислоты желудочного сока, стимулированого гистамином, с 11,79+0,87 титр.ед./2 ч. до 9,69+1,83 титр.ед./2 ч., или на 17% (p>0,05), а также статистически недостоверно влияла на желудочную секрецию кислоты стимулированую пентагастрином, снижая ее с 11,790,87 до 9,691,83 титред./2 ч.. Принимая во внимание то, что в патогенезе язвенной болезни двенадцатиперстной кишки большая роль принадлежит гипертонусу блуждающих нервов, полученные даные об угнетающем действии передней стволовой ваготомии на инсулиновую секрецию кислоты могут быть експериментальным основанием для внедрения данного вида ваготомии в клинику хирургического лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с учетом показаний к нему. Такими показаниями могут быть перфорация язвенного дефекта и желудочно-кишечные кровотечения при наличии в анамнезе длительного безуспешного медикаментозного лечения и частых рецидивов.

Результаты применения передней стволовой ваготомии изучены нами у пациентов основной группы n=98, мужчин – 84 (85,7%), женщин 14 (14,3%), возрастом от 25 до 64 лет. Во вторую группу сравнения вошли 59 пациентов после зашивания перфоративной дуоденальной язвы, мужчин – 48 (81,4%), женщин – 11 (18,6%).

В термин до 5-ти лет после операции у 11 (20,4%) больных наблюдались отличные и хорошие результати после ушивания перфоративного отверстия. В основной группе пациентов отличные и хорошие результати наблюдались у 79 (90,8%) обследованных, что доказывает преимущество радикальных операций в лечении больных даной категории. В группе больных, которым было выполнено только зашивание перфоративной язвы и в группе больных, после передней стволовой ваготомии количество случаев хронического неатрофического и хронического атрофического гастрита практически одинаково как через 6 месяцев, так и через 12 месяцев после операции, или другими словами нет тенденции увеличения случаев хронического атрофического гастрита в группе больных с передней стволовой ваготомией. Поэтому можна утверждать, что передняя стволовая ваготомия не ведет к нарушению морфофункционального состояния слизистой оболочки желудка.

Ключевые слова: перфоративная язва, передняя стволовая ваготомия, желудочная секреция кислоты, морфофункциональное состояние слизистой.

SUMMARY

Gryb O.M. Optimisation of surgical treatment ulcer desease complicated by perforation of duodenum. Manuscript.

The disertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on a speciality 14.01.03 – surgery. – National Medical Pirogov University of Vinnitsa of Ministry of Heals of Ukraine, Vinnitsa 2007

The diminishing of basal and insulin gastric acid secretion in postoperative period to 54% and after 3 month to 64,6% evoked by left-side vagotomy is one of the factors of prevention of ulcer recurrence.

For surgical treatment of ulcer desease of duodenum, complicated by perforation it was proposed the operation of left side vagotomy. It was analysed the results in experement on 74 rats and in clinic of surgical treatment of 111 patients. We carried out the outcuting of perforative ulcer with different duodenoplastics in 92 patients. We gave back the preferenses to radical duodenoplastic, supposed kind of vagotomy are effective, doesn't lead to considerable prolongation of surgical intervents, leads to optimal decreases gastric acid secretion and possible in all hospital with surgical department. The operation is possible in conditions of urgent surgery.

Key words :perforative ulcer, left-side vagotomy, morphological type of mucosa, gastric acid secretion.

 
 

Цікаве

Загрузка...