WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

  • методичні рекомендації "Алгоритм виявлення правопорушень у сфері незаконного обігу психоактивних речовин" (протокол СУ УМВС України № 93 від 07.04.2006 р.), що впроваджено у діяльність Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (акт впровадження від 20.04.2006 р.) ТОВ "Тонус Плюс" м. Севастополя (акт впровадження від 29.05.2006 р.);

  • методичні рекомендації "Організаційно-правові засади обігу психоактивних речовин" (протокол № 1 від 28.02.2006 р.), що впроваджено у діяльність Інспекції з контролю якості лікарських засобів у Запорізькій області (акт впровадження від 11.04.2006 р.), ТОВ "Домінет" (акт впровадження від 07.06.2006 р.).

Результати дисертаційних досліджень щодо безпечного застосування психоактивних безрецептурних комбінованих лікарських засобів, які викладені у розділі монографії "Фармацевтичне право у безпечному самолікуванні: лікарські засоби, що відпускаються без рецепта лікаря", впроваджено у практичну діяльність комунального підприємства "Ліки України" Чернігівської обласної ради (акт впровадження від 17.02.2006 р.).

Принципи раціонального застосування психоактивних лікарських засобів, які викладені у розділі монографії "Фармацевтичне право в гінекології", впроваджено у практичну діяльність ТОВ "МДЦ-LUX" (акт впровадження від 28.03.2006 р.).

Науково-методичні матеріали щодо клінічного застосування психоактивних лікарських засобів, які викладені у розділі монографії "Фармацевтичне право в наркології", впроваджено у практичну діяльність Запорізького комунального підприємства "Аптечне об'єднання "Фармація", ТОВ "Фалбі", Луганського комунального виробничого підприємства "Фармація" (акти впровадження від 25.11.2004 р., 15.09.2005 р., 07.10.2005 р. відповідно).

Теоретичні положення та тестові завдання для контролю знань слухачів циклів підвищення кваліфікації спеціалістів по фармацевтичному праву і судової фармації щодо організаційно-правових аспектів регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі аптечної мережі використовуються в навчальному процесі Івано-Франківського державного медичного університету (акт впровадження від 14.12.2005 р.).

Робоча програма, навчальні та навчально-тематичні плани циклів тематичного удосконалення з організаційно-правових основ фармацевтичного законодавства та менеджменту щодо обігу психоактивних лікарських засобів для системи правовідносин "провізор – пацієнт – лікар" у приватному секторі регіональної аптечної мережі впроваджені в навчальний процес Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 12.05.2005 р.).

Окремі результати дисертаційних досліджень щодо моніторингу немедичного вживання трамадолу використовуються у практичній діяльності працівників Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Запорізькій області та податкової міліції Державної податкової адміністрації у Харківській області (акти впровадження від 10.08.2004 р., 03.02.2005 р. відповідно).

Особистий внесок здобувача. У ході роботи над дисертацією автором для досягнення поставленої мети дослідження особисто проведено планування та виконання експериментальної частини роботи щодо огляду наукової літератури, аналізу організаційно-правових засад приватного сектору регіональної аптечної мережі, дослідження нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин, проведення моніторингу аддиктивних розладів здоров'я та немедичного вживання психоактивних речовин на прикладі трамадолу, вивчення особливостей раціонального і безпечного вживання трамадолу, оцінки схеми замісної трамадолової терапії та розробки науково-практичних рекомендацій з вдосконалення фармацевтичного законодавства щодо обігу психоактивних речовин для впровадження у приватний сектор регіональної аптечної мережі, а також проведені статистична обробка та узагальнення одержаних результатів, сформовані основні положення та висновки, які захищаються. Співавторами наукових праць є Шаповалова В.О., Сосін І.К., Халін М.М., Сорокін О.І., Кузнецова Т.В., Шаповалов В.В., Малініна Н.Г., Коляда В.В. та деякі інші, разом з якими автором проводились спільні організаційно-правові дослідження нормативного регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі, поширеності аддиктивних розладів здоров'я, моніторингу немедичного вживання трамадолу на регіональному рівні та оцінці аспектів медичного застосування трамадолу, зокрема як засобу замісної терапії для купірування больового синдрому.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені і обговорені на науково-практичних конференціях: "Фармацевтичне право: організаційно-правові проблеми рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів в сучасних умовах" (Харків, 2004), "Стан, перспективи судово-токсикологічної служби та наукових досліджень" (Харків, 2005), "Фармацевтичне право в системі правовідносин: виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки – контролюючі та правоохоронні органи" (Харків, 2005), "Фармацевтичне право в системі правовідносин: держава – закон – виробник – лікар – пацієнт – провізор – ліки – контролюючі та правоохоронні органи" (Харків, 2006), IV Міжнародній конференції "Медико-соціальна екологія особистості: стан і перспективи" (Мінськ, 2006), на VI Національному з'їзді фармацевтів України (Харків, 2005) та на XІ, ХІІІ Російському національному конгресі "Человек и лекарство" (Москва, 2004, 2006).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 роботи. З них 3 розділи у монографіях, 8 статей у наукових фахових виданнях, 1 деклараційний патент на корисну модель, 2 методичні рекомендації, 3 статті у наукових виданнях, 7 тез доповідей.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Робота викладена на 167 сторінках машинопису, містить 16 таблиць, 54 рисунки та 2 додатків. Обсяг основного тексту складає 148 сторінок. Список використаної літератури налічує 187 джерел, із них 14 іноземних.

основний зміст роботи

Соціальний менеджмент у системі правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" приватної аптечної мережі

У першому розділі дисертаційної роботи на основі вивчення джерел наукової літератури з'ясовано ознаки системи правовідносин "лікар – пацієнт – провізор", до яких слід віднести системність, упорядкованість, взаємопов'язаність та взаємодію, державність, обов'язковість та використання примусових заходів у випадку порушення вимог норм права. При вивченні взаємодії соціального менеджменту та моралі у системі правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" на засадах фармацевтичного права проведено розмежування норм фармацевтичного права і норм моралі за критеріями походження, вираження, регулювання, ступеню деталізації, забезпечення виконання і специфіки санкцій. Доведено, що при підготовці спеціалістів менеджерів управлінської ланки для системи правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" (зокрема, приватної аптечної мережі) потребується введення питань з юридичної підготовки і юридичної опіки провізорів, а також навчально-методичного і науково-методичного роз'яснення кримінального, кримінально-процесуального, громадського, конституційного, корпоративного, адміністративного, господарського та інших гілок права.

Показано поширеність аддиктивних розладів здоров'я населення у вигляді наркоманії і токсикоманії, узагальнено групи психічних та поведінкових розладів здоров'я внаслідок вживання психоактивних речовин згідно МКХ-10, приведено характеристику типових представників психоактивних речовин. З'ясовано, що за умов поширення наркоманії, недосконалості законодавчої і нормативно-правової бази існує можливість перетинання психоактивних речовин у нелегальний обіг та відсутня належна фінансова підтримка з боку держави процесу лікування аддиктивних пацієнтів – все це диктує необхідність удосконалення організаційно-регуляторних заходів у сфері обігу психоактивних речовин на фармацевтичному ринку України. Проте, невирішеними залишилися питання щодо удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у приватному секторі регіональної аптечної мережі, що і визначило область наших досліджень для розв'язання цієї проблеми.

У другому розділі дисертаційної роботи обґрунтована основна ідея наукової роботи, представлені теоретична та методологічна основи, предмет, об'єкти та методи дисертаційних досліджень, опрацьована загальна методика проведення дослідження, які найбільш повно відображають програму організації та виконання дисертації.

Організаційно-правові засади приватного сектору регіональної аптечної мережі

У третьому розділі дисертаційної роботи вивчено організаційно-правові основи приватного сектору регіональної аптечної мережі в області обігу психоактивних лікарських засобів (ЛЗ). Показано, що основою організаційно-правової структури приватного сектору регіональної аптечної мережі є фармацевтичне законодавство (рис. 1).

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Рис. 1. Організаційно-правові основи обігу психоактивних лікарських засобів у приватному секторі аптечної мережі

При вивченні організаційно-правових засад приватного сектору регіональної аптечної мережі встановлено, що суб'єкти фармацевтичної підприємницької діяльності з обігу ЛЗ в регіональній аптечній мережі займаються оптовою, роздрібною реалізацією, а також виготовленням в умовах аптеки ЛЗ різних номенклатурно-правових груп. Так, ліцензіатів фармацевтичної підприємницької діяльності з оптової реалізації ЛЗ різних номенклатурно-правових груп в Донецькій області в 14 разів менше, з роздрібної реалізації ЛЗ – в 11 разів менше, а з виготовлення ЛЗ в умовах аптеки – в 12 разів менше в порівнянні із всією Україною (рис. 2).


 
 

Цікаве

Загрузка...