WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гуторов Олександр Іванович

УДК: 614.274:615.252.349:615.45

Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі судової фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ШАПОВАЛОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Національний фармацевтичний університет,

завідуюча кафедрою судової фармації

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

Гудзенко Олександр Павлович

Луганський державний медичний університет,

завідувач кафедрою технології ліків,

організації та економіки фармації

кандидат фармацевтичних наук

Хоменко Віктор Миколайович

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького,

завідуючий кафедрою управління і економіки фармації

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Міністерства охорони здоров'я України, кафедра організації та економіки фармації

Захист дисертації відбудеться 11.05.2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4)

Автореферат розісланий 10.04. 2007 року

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д. біол. н., проф. Малоштан Л.М.

загальна характеристика роботи

Актуальність теми.Проблема відпуску психоактивних лікарських засобів із приватного сектору аптечної мережі для різних контингентів хворих є надзвичайно актуальною. Це зумовлено розширенням арсеналу психоактивних лікарських засобів, недосконалістю нормативно-правового регулювання обігу психоактивних лікарських засобів, зниженням доступності психоактивних лікарських засобів для широких верств населення. Отже, особливого значення набуває фармацевтичне право в заходах щодо оптимізації державного контролю за обігом психоактивних лікарських засобів у приватному секторі регіональної аптечної мережі, а також в удосконаленні системи правовідносин „лікар – пацієнт – провізор". Такий стан справ, особливо за умов поширення наркоманії, недосконалості законодавчої і нормативно-правової бази, існування можливості перебігу психоактивних речовин у нелегальний обіг та відсутності належної фінансової підтримки з боку держави процесу лікування аддиктивних пацієнтів, диктує необхідність розробки організаційно-регуляторних заходів щодо удосконалення регуляторного обігу психоактивних речовин у приватному секторі аптечної мережі.

Проте, переважна більшість науково-теоретичних і науково-практичних робіт присвячена спеціальним організаційно-економічним проблемам, менеджменту, маркетингу, питанням формування асортиментної, збутової, комунікаційної політики тощо. Відносно ж організаційно-правових питань щодо удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних лікарських засобів різних класифікаційно-правових груп у приватному секторі регіональної аптечної мережі, то вони й досі залишаються малодослідженими. Насамперед, це стосується обґрунтування соціального менеджменту у системі правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" на засадах доказової фармації у приватному секторі аптечної мережі України.

Усе вище викладене сприяло вибору теми дисертаційного дослідження, обумовило її актуальність, мету, задачі, методологію та структуру роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету „Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації" (номер державної реєстрації 0103 U 000479), тема затверджена проблемною комісією "Фармація" МОЗ та АМН України (протокол № 33 від 19.05.2004 р.), вченою радою Національного фармацевтичного університету (протокол № 8 від 30.03.2005 р.) та наказом по Національному фармацевтичному університету від 08.04.2005 р. № 234.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка організаційно-регуляторних заходів з удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі на засадах доказової фармації та фармацевтичного права.

Задачі дослідження:

  • провести огляд наукової літератури щодо взаємодії соціального менеджменту та моралі у системі правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" приватної аптечної мережі;

  • проаналізувати організаційно-правові засади приватного сектору регіональної аптечної мережі;

  • дослідити нормативно-правове регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі;

  • провести моніторинг аддиктивних розладів здоров'я та немедичного вживання психоактивних речовин на прикладі трамадолу на регіональному рівні;

  • на підставі вивчення особливостей раціонального і безпечного вживання трамадолу запропонувати схему замісної трамадолової терапії;

  • розробити науково-практичні рекомендації з вдосконалення фармацевтичного законодавства щодо обігу психоактивних речовин для впровадження у приватний сектор регіональної аптечної мережі.

Об'єкти дослідження: регуляторна база у сфері обігу психоактивних лікарських засобів, суб'єкти фармацевтичної підприємницької діяльності приватного сектору регіональної аптечної мережі, історії хвороб пацієнтів, які мають стани залежності внаслідок немедичного вживання та зловживання трамадолу, сайти медицини та фармації у мережі Internet.

Предмет досліджень: нормативно-правове регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі у системі правовідносин "лікар – пацієнт – провізор".

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі задач застосовувалися загальноприйняті методи – нормативно-правовий, документальний, статистичного спостереження, моніторингу, порівняння, групувань, табличний, графічний, які дозволили об'єктивно оцінити отримані і статистично оброблені результати дисертаційної роботи.

Наукова новизна одержаних результатів. На засадах фармацевтичного права та доказової фармації обґрунтовано організаційно-правові підходи до розробки регуляторних заходів з удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі.

Вперше узагальнено організаційно-правові особливості фармацевтичної підприємницької діяльності у регіональній аптечній мережі України. Запропоновано організаційно-правові засади малого приватного фармацевтичного підприємства при здійсненні обігу психоактивних лікарських засобів у системі правовідносин „лікар – пацієнт – провізор".

Вперше на засадах доказової фармації проведено моніторинг немедичного та нераціонального вживання психоактивного анальгетику трамадолу. Опрацьовано на регіональному рівні поширеність аддиктивних розладів здоров'я. Систематизовано класифікаційно-правові групи психоактивних речовин, що знаходяться в обігу у приватному секторі регіональної аптечної мережі.

Вперше розроблено і запропоновано схему терапії хворих з аддиктивними розладами здоров'я з використанням препарату трамадол. Розроблено і затверджено на регіональному та локальному рівнях три формуляри лікарського забезпечення пацієнтів із залежністю від психоактивних речовин згідно Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду за кодами F10.2, F10.3 з використанням препарату трамадол.

Наукова новизна і теоретична цінність запропонованої схеми терапії хворих з залежністю від психоактивних речовин захищена рішенням про видачу деклараційного патенту на корисну модель по заявці № u200510349 від 02.11.2005 року, що затверджено Державним департаментом інтелектуальної власності № 3760/1 від 31.01.2006 року.

За результатами досліджень запропоновано науково-практичні рекомендації з вдосконалення фармацевтичного законодавства щодо обігу психоактивних речовин для впровадження у приватний сектор регіональної аптечної мережі. Здобуті наукові результати дозволили вперше в Україні теоретично обґрунтувати проект програми замісної трамадолової терапії пацієнтів з аддиктивними розладами здоров'я від психоактивних речовин. Доведено необхідність розробки і затвердження на державному рівні реєстрів хворих із залежністю від психоактивних речовин з метою удосконалення системи правовідносин "лікар – пацієнт – провізор" в рамках соціального менеджменту приватної аптечної мережі.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у розробці рекомендацій та пропозицій, що сприяють удосконаленню системи обігу психоактивних речовин у приватному секторі регіональної аптечної мережі на засадах фармацевтичного права і доказової фармації.

За підсумками досліджень опрацьовані та впроваджені в роботу фармацевтичних підприємств різних форм власності, контролюючих та правоохоронних органів, а також у навчальний процес фармацевтичних і медичних вищих навчальних закладів такі матеріали:


 
 

Цікаве

Загрузка...