WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення (автореферат) - Реферат

Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення (автореферат) - Реферат

Гладишенко О.І. Прогнозування та профілактика спайкової хвороби очеревини на основі прогностичних критеріїв її виникнення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 2007.

Дисертація присвячена вивченню зв'язку особливостей антропометричних, соматотипологічних і дерматогліфічних показників з розвитком спайкової хвороби очеревини у чоловіків та жінок ІІ-го зрілого віку (чоловіки – 35-60 років; жінки – 35-55 років), а також лікуванню ентеральної інтоксикації при гострій спайковій непрохідності кишечника та профілактиці розвитку спайкоутворення.

Автором вперше встановлено, що антропометричні, соматотипологічні та дерматогліфічні показники є специфічними гено- та фенотипічними маркерами схильності до розвитку спайкової хвороби очеревини. На основі проведених антропогенетичних досліджень, вперше розроблені дискримінантні моделі індивідуальної схильності до спайкової хвороби очеревини у чоловіків та жінок ІІ-го зрілого віку. Автором вдосконалено лікування ентеральної інтоксикації при гострій спайковій непрохідності за допомогою введення препаратів через кишковий зонд, запропонована нова конструкція назоінтестінального зонда, яка дозволяє полегшити його проведення через дванадцятипалу кишку, впроваджена нова схема профілактики спайкоутворення.

Ключові слова: спайкова хвороба очеревини, гостра спайкова непрохідність кишечника, соматотип, дерматогліфіка, прогнозування, профілактика.

Аннотация

Гладышенко А.И. Прогнозирование и профилактика спаечной болезни брюшины на основе прогностических критериев ее возникновения.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 – хирургия-Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского МЗ Украины, Тернополь, 2007.

Диссертация посвящена изучению связи особенностей антропометрических, соматотипологических и дерматоглифических показателей со склонностью к развитию спаечной болезни брюшины у мужчин и женщин ІІ-го зрелого возраста (мужчины – 35-60 лет; женщины – 35-55 лет), а также лечению энтеральной интоксикации при острой спаечной непроходимости кишечника и профилактике развития спайкообразования.

Проанализировав результаты обследования 286 человек, автором впервые установлено, что антропометрические, соматотипологические и дерматоглифические показатели являются специфическими гено- и фенотипическими маркерами склонности к развитию спаечной болезни брюшины. Установлено, что мужчины, страдающие спаечной болезнью брюшины, отличаются от здорових мужчин уменьшением ендоморфного и мезоморфного компонентов соматотипа при увеличении его ектоморфного компонента за счет увеличения длины тела и росто-весового коэффициента, уменьшения охватного размера голени, толщины кожно-жировых складок под лопаткой, на плече, правой боковой поверхности живота и голени, уменьшения размеров эпифизов плеча и бедра.

У женщин, страдающих спаечной болезнью брюшины, в отличие от здоровых также отмечено достоверное уменьшение ендоморфного и мезоморфного компонентов соматотипа при увеличении ектоморфного компонента за сет увеличения длины тела, уменьшения массы тела, увеличения росто-весового коэффициента, уменьшения окружности грудной клетки, охватного размера голени, толщины кожно-жировых складок под лопаткой, на правой боковой поверхности живота, плече, уменьшения диаметров эпифизов плеча и бедра.

В основе показателей дерматоглифики, являющихся прогностическими критериями, лежат высокая наследственная обусловленность и неизменяемость с возрастом. Установлено, что больных спаечной болезнью брюшины мужчин от здоровых отличают уменьшение величины улов atb, atc и atd на обеих кистях, больший межпальцевой гребешковый счет bc и меньшая величина межпальцевых гребешковых счетов ab и cd на правой кисти, на левой кисти меньшая величина межпальцевого гребешкового счета ab, уменьшение пальцевого гребешкового счета на I и IV пальцах обеих кистей, более частое окончание линии А в поле 5, линии В – в поле 5.

У больных спаечной болезнью женщин, в отличие от здоровых, установлено уменьшение величины углов atd и atb на правой кисти, увеличение величины угла atd на левой кисти, на правой кисти уменьшение величины межпальцевых гребешковых счетов bс и cd, на левой кисти уменьшение величины межпальцевых гребешковых счетов ab и вc, а также уменьшение пальцевого гребешкового счета на I и IV пальцах обеих кистей.

На основе проведенных антропогенетических исследований, впервые разработаны дискриминантные модели индивидуальной склонности к развитию спаечной болезни брюшины у мужчин и женщин ІІ-го зрелого возраста. Разработанные дискриминантные модели дают возможность прогнозировать развитие спаечной болезни брюшины с вероятностью 74,8% у мужчин и 75,5% у женщин.

Автором усовершенствовано лечение энтеральной интоксикации при острой спаечной непроходимости при помощи введения препаратов через кишечный зонд. Череззондовое введение в раннем послеоперационном периоде гипертонического раствора хлорида натрия, полисорба, реополиглюкина, цефокситина и метронидазола позволило знизить уровень эндогенной интоксикации, ускорить восстановление моторно-эвакуаторной функции кишечника. В результате использования предложенной программы удалось уменшить летальность с 5,1% до 2,2%, количество послеоперационных осложнений с 16,95% до 9,09%, сократить сроки лечения с 15,5 до 8,4 койко-дней.

Предложена новая конструкция зонда для проведения назоинтестинальной интубации тонкой кишки, которая позволяет облегчить его проведение через двенадцатипалую кишку, что в результате уменьшает травматичность и длительность операции ( в среднем на 30 минут).

Возможность прогнозирования развития спаечной болезни брюшины позволяет проводить целенаправленную ее профилактику. Предложена комплексная схема профилактики спайкообразования, которую рекомендовано проводить больным, склонным к развитию спаечной болезни. Предложенная схема предусматривает проведение как интраоперационной профилактики с применением гидрокортизона, фибринолизина, сандостатина, так и обязательное дополнение в послеоперационном периоде внутривенного введения вазапростана. Использование данной схемы профилактики спайкообразования позволяет уменьшить риск возникновения спаечной болезни в 75% случаев.

Ключевые слова: спаечная болезнь брюшины, острая спаечная непроходимость кишечника, соматотип, дерматоглифика, прогнозирование, профилактика.

THE SUMMARY

Gladishenko A.I. Forecasting and preventive maintenance peritoneal commissures on a basis prognostic criteria it beginnings.- the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of medical sciences on a speciality 14.01.03 - surgery.- Ternopol State Medical University by I.Y. Horbachevsky MH of Ukraine, Ternopol, 2007.

The dissertation is devoted to study communication of anthropometrical features, somatotypical and dermatoglyphical parameters with development peritoneal commissures at the men and women second of mature age (man - 35-60 years; the woman - 35-55 years), and also treatment enteral intoxication at acute intestinal obstruction and preventive maintenance of development adhesions formation.

By the author for the first time is established, that anthropometrical, somatotypical and dermatoglyphical parameters are specific genotypic and phenotypic markers of propensity to development peritoneal commissures. On the basis of carried antropogenetical researches, for the first time elaborate discriminant models of individual propensity to peritoneal commissures at the men and women second of mature age. The author advances treatment enteral intoxication at acute intestinal obstruction using introduction of preparations through intestinal tube, the new design nasointestinal tube is offered which allows to facilitate its realization through duodenum, the new circuit of preventive adhesions formation is introduced.

Key words: peritoneal commissures, acute intestine adhesive ileus, somatotype, dermatoglyphics, forecasting, preventive maintenance.


 
 

Цікаве

Загрузка...